Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor kollektiv arbeidsrett:

*  Rettskilder i den kollektive arbeidsretten

* Tariffavtalebegrepet

* Tariffavtalens virkninger

* Interessetvister

* Kollektive forhandlinger

* Rettstvister

* Arbeidsretten

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet, om lønnsdannelse og om arbeidslivets organisasjoner.
 • har kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene).
 • har kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten.
 • har kunnskap om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
 • har kunnskap om rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer, om forholdet mellom tariffavtalen og arbeidsavtalen og om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger.
 • har kunnskap om kollektive forhandlinger.
 • har kunnskap om interessetvister og rettstvister og hvordan disse løses.
 • har kunnskap om oppgaver offentlige organer er tillagt på denne del av arbeidsretten.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere relevante problemstillinger innenfor fagområdet både i teori og praksis.
 • kan anvende begreper og bruke ulike rettskildefaktorer.
 • kan gjennomføre drøftelser av de relevante spørsmål.
 • kan foreta en kritisk vurdering av problemstillinger og drøftelser av faglige spørsmål innenfor fagområdet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har god forståelse og kan stille konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område.
 • har et godt grunnlag for videre studier i arbeidsrettslige emner.

Emnet inngår i

Bachelor HR og Personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres ved casebaserte forelesninger. Det legges opp til at studenene arbeider aktivt med å løse oppgaver utenom forelesningene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av timeforelesere og gjesteforelesere fra organisasjonene i arbeidslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Ernes, Kjell Ove, Patrick Neumann og Tron Løkken Sundet. 2017. Lov- og regelsamling i arbeidsrett. Oslo: Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245021936. Sider: 850. Pris: ca. 499,-]

 

Hansteen, Christopher, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen, og Einar Stueland. 2015. Interessetvist og arbeidskamp. Oslo: Gyldendal norsk forlag. [ISBN: 9788205461161. Sider: 512. Pris: ca. 579,-]

Samlet sidetall/pensum

400 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med emneansvarlig.