Innhold

 • Ernæring for
  • Gravide og ammende
  • Spedbarn, barn og unge
  • Eldre
  • Vegetarianere
 • Ernæring ved funksjonshemming
 • Ernæring, helse og minoriteter
 • Ernæring og etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for vurdering av ernæringsstatus og energibehov blant personer i ulike livsfaser, med minoritetsbakgrunn og med nedsatt funksjonsevne
 • kan gjøre rede for kostholdsanbefalingene for personer i ulike livsfaser (gravide, ammende, barn, unge og eldre)
 • kjenner til de vanligste ernæringsmessige utfordringer hos barn og voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemning
 • kan beskrive utredning og tiltak ved vanlige spise- og ernæringsproblemer
 • kan gjøre rede for ulike typer vegetarkosthold med vekt på klassifisering, kjennetegn, forekomst, evt ernæringsmessige utfordringer og helseeffekter
 • kan beskrive vanlige helseproblemer og ernæringsmessige utfordringer blant ulike grupper av minoriteter i Norge, samt mulige utfordringer ved kostrådgivning
 • kan beskrive hvordan religion og tradisjon kan påvirke kost og livsstil

Ferdigheter

Studenten..

 • kan gi tilpassede kostholdsråd til gravide, ammende, barn, unge, eldre, vegetarianere, minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne
 • kan gjøre etiske avveiinger og vurdere psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening.

45 timer forelesninger/10 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne gjesteforelesere. Deltagelse i studentklinikk med eksterne klienter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Andersen E. Del 5: Ernæringsomsorg for funksjonshemmede [Internett]. Lister. [4 s. Hentet 2017-02-17. Elektronisk  tilgjengelig på: http://www.lister.no/phocadownload/Dok_Helsenettverk/Dok_Fagforum_mestring/Ernaeringperm/Del_5_Ernringsomsorg_for_funksjonshemmede.pdf  ]

*Gandy J, J. Manual of Dietetic Practice, 5. ed. Oxford: Blackwell Publishing 2014. [kap. 1, 3 og 7.6. 200 sider. ISBN 9780470656228. Pris: ca. 1079,-]

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. 280 s. [kap. 4, 6, 12 og 13. 26 sider. Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2016. [Elektronisk tilgjengelig gjennom helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernering ]

Helsedirektoratet. Småbarnskost ¿ 2 år: Landsomfattende kostholdsundersøkelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1731. 22 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/smabarnskost-2-aringer-landsomfattende-kostholdsundersokelse- ]

Helsedirektoratet. Spedkost 12 måneder ¿ Landsomfattende kostholdsundersøkelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1635. 50 s. [Pensum: 24 sider. Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/spedkost-12-maneder-landsomfattende-kostholdsundersokelse ]

*Kumar, Bernadette N. og Viken, Berit (red.) Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget; 2010. [Kap. 2,3,8,10,12 og 13. 118 sider ISBN: 9788245003192. Pris: ca. 525,-]

Mahan, L.K., Escott-Stump, S., Raymond, J.L. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 14 ed. USA: Elsevier 2017. [kap 15-20. 144 sider. ISBN 9780323340755. Pris: ca. 1199,-]

*Ross K., et al. Modern Nutrition in Health and Disease, 11. ed, Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. [kap 52-56  73 sider. ISBN: 9781605474618. Pris: ca. 1679,-]

Artikler

Alwan N, Tuffnell DJ, West J. Treatments for gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2009(3):CD003395. DOI: 10.1002/14651858.CD003395.pub2 [65 sider. Elektronisk tilgjengelig: http://www.cochrane.org/CD003395/PREG_treatments-for-gestational-diabetes ]

Laegreid LM, Bruaroy S, Reigstad H. Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005;125(4):445-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1147680 ]

Loland BF, Baerug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127(18):2395-8. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586572 ]

 

Nordhagen IH, Sundgot-Borgen J. Fysisk aktivitet hos gravide i relasjon til svangerskapsplager og depressive symptomer. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(5):470-4. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/494284 ]

Staff AC, Løken EB, Holven K, Sygnestveit K, Vollset SE, Smeland S. Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(4):435-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1146780 ]

*Bøker som benyttes i flere emner

Digitalt kompendium for «ERN 310: Ernæring gjennom livet» legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Clausen T, Slott M, Solvoll K, Drevon CA, Vollset SE, Henriksen T. High intake of energy, sucrose, and polyunsaturated fatty acids is associated with increased risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2001;185(2):451-8.

Geissler, C. and Powers, H. Human Nutrition, 12th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 2010. [kap 15 og 17. 25 sider ISBN 9780702044632]

Van Riper CL, Wallace LS, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: Providing Nutrition Services for People with Developmental Disabilities and Special Health Care Needs. J Am Diet Assoc. 2010;110:296-307.

Samlet sidetall/pensum

783 sider

Anbefalt litteratur

Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:2399-401. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586837 ]