Innhold

Tema 1: Prosjektet Hva er et prosjekt, når benytter vi prosjekt som arbeidsform, prosjektets rammer, interessenter, organisering og struktur, suksessfaktorer i prosjektarbeid, prosjektrealisering og verdiskapning.

 

Tema 2: Prosjektlederens roller og funksjoner. Prosjektstyring og målstyrt ledelse. Ulike former for organisering. Makt og innflytelse. Ledelse av velfungerende prosjektgrupper. Kommunikasjon i prosjektgruppen. Interessenthåndtering.

 

Tema 3: Prosjektgruppen Å sette sammen en god prosjektgruppe, organisering av gruppen, gruppens utvikling og modning fra oppstart til velfungerende team. Individets, gruppens dynamikk og kontekstens betydning for gruppens prestasjoner. Relasjonsledelse. Konflikthåndtering.

 

Tema 4: Andre tema Læring gjennom prosjekter, innovasjon gjennom prosjekter, Lean, usikkerhet og risikohåndtering, prosjektfagets utvikling og fremtid i moderne organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal tilegne seg kunnskap om prosjekt som arbeidsform, og hvilke sammenhenger prosjekt etableres.  Studentene skal lære hvordan prosjekter opprettes og organiseres fra mandat til prosjektrealisering. Studentene skal lære de mest grunnleggende teorier og perspektiver innenfor ledelse av prosjektgrupper, samt hvordan prosjektgrupper fungerer og utvikler seg fra oppstart av prosjekt til velfungerende team. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om forutsetninger for vellykkede prosjekter. Studentene skal forstå prosjektlederens rolle, ansvar og funksjon, oppnå forståelse og kunnskap om gruppers etablering, utvikling og modning, samt forstå helheten i hva som påvirker prosjektgruppens prestasjoner.

 

Ferdigheter

Med operativ kunnskap skal studentene kunne lede og styre prosjekter og prosjektgrupper. Studentene skal ut fra teorier kunne etablere en prosjektgruppe, organisere og styre gruppens arbeid, lede gruppens medlemmer i effektivt arbeid med fokus på god samhandling og måloppnåelse.

Generell kompetanse

Studentene kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til prosjektgruppers arbeid og muligheter til å skape resultater. Studentene skal etter endt emne ha innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet ressurs preget av delvis rasjonalitet. Studentene skal ha fått erfare å etablere og styre arbeidsgrupper, og å kunne drøfte ulike suksessfaktorer ved prosjektorganisering og ledelse av prosjektgrupper.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, støttet av video, artikler, etc

Det gjennomføres et praktisk simuleringscase hvor klassen organiseres i en prosjektorganisasjon med arbeidsgrupper. Mål og hensikt med øvelsen er å forsterke læring, skape innsikt og forståelse for pensum gjennom at studentene selv erfarer i praksis.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Kirkhaug, Rudi. 2015. Lederskap: Person og funksjon. Sider: 178. ISBN: 9788215025704. Pris: ca. 369,-

 

Skattum, Knut og John Hatling. 2004. Veien til prosjektsuksess. Oslo: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN: 8291341818. (178 sider. Liten håndbok, tilsvarer ca 60 sider) Pris: ca. 120,- [Bestilles fra Norsk Forening for Prosjektledelse: http://prosjektledelse.org/boker-tidsskift/bestilling-av-boker-og-tidsskrift/ ]

 

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015. Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 350. Pris kr 579,-

 

Digitalt kompendium i emnet PRO3300 Prosjektledelse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Sjøvold, Endre. 2006. Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-4, side 25-65. ISBN: 9788215005201. Sider: 41.

 

Spurkeland, Jan. 2013. Relasjonsledelse. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, side 39-58. ISBN 9788215022444. Sider: 20.

 

Totalt antall sider: 649

Samlet sidetall/pensum

649 sider

Anbefalt litteratur

Briner, Wendy et.al. 2000. Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 9788200452676.

 

Aakre, Jonas, Henriette S. Scharning og Marie Rundereim. 2013. Prosjekthåndboka: 2.0: Verktøykasse for kreative team. 2 utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022185.