Innhold

Det vil bli lagt vekt på å koble sentrale teorier med praktisk bruk:

Om overbevisning, ord, forsvarsstrategier.

Om hvordan taler, tekster og appeller utvikles

Publikumsanalyser

Om språket som spyd

Om ethos/dyder

Debattformer og timing

Om strategiske iscenesettelser og offentlige roller

Om presentasjoner, kroppen som instrument, nervøsitet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har innsikt og økt forståelse i klassisk retorikk, sentrale teorier om retorikkens tilblivelse, bruk, moderne politisk og samfunnsmessig påvirkning og teoretisk-praktisk innsikt i argumentasjonens rolle for å påvirke omgivelsene/strategiske relasjoner.

 

Ferdigheter

Kandidaten kan ta i bruk systematisk strategisk retorikk. Kandidaten kan anvende kunnskapen i organisasjoner, næringsliv, offentlig virksomhet, i media - og som en personlig utvikling.

 

Generell kompetanse

Kandidaten er i stand til å analysere egne og andres bruk av overtalelsesstrategier, og har innsikt i hvordan retoriske strategier, tekster og andre overbevisningstiltak kan brukes effektivt og målrettet.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger og med bruk av øvelser.

Anbefalt tidsbruk

300

Arbeidslivstilknytning

Det hentes inn gjesteforelesere fra politikk, media og næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet : Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 8215001416. Side 112-262 =150 sider [Utdrag fra denne boka blir også brukt i emnet POL3100 Politisk kommunikasjon]. Pris ca. 399,-

 

Kjeldsen, Jens E. 2015. Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. 3. utg. Oslo: Spartacus.  ISBN: 9788230401897. Side 15-194 = 179 sider. Pris: ca. 429,-

 

Lakoff, George og Mark Johnson. 2003. Hverdagslivets metaforer: Fornuft, følelser og menneskehjernen. Oslo: Pax. ISBN: 8253024746. Side 7-110= 103 sider. ISBN: 9788253024745. Pris ca. 299,-

 

Kompendium for emnet RET3100 Retorikk og argumentasjon selges ved skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Andersson, Lena Lid. 2009. Ledarskapande retorik: Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreteraresom scen för karisma, dygder och ledarideal. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet. ISBN: 9789172588028. Kap 4+ 5, side 97-154, 57 sider. 

 

Bakken, Jonas og Jens Kjeldsen. 2013. Talens fortolkere. Rhetorica Scandinavica. Nr 59, s. 55-72.

 

Hjarvard, Stig. 2005. Det selskapelige samfund: Essays om mennesker og medier. 2 utg. Fredriksberg: Samfundslitteratur. ISBN: 8759311959. Side 187-200.

 

Ihlen, Øyvind. 2010. "The cursed sisters: Public relations and rhetoric." I Heath (red.) The SAGE handbook of public relations, 59-70. 2 utg. ISBN: 9781412977807. Thousands Oaks, CA: Sage.

Samlet sidetall/pensum

530

Anbefalt litteratur

Hjarvard, Stig. 2005. Det selskabelige samfund: Essays om medier mellem mennesker. 2. utg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759311950.