Innhold

Global kapitalisme. Om oppbyggingen av markedet

Handel. Om varestrømmer og produksjonsland

Finans. Om finansøkonomiens rolle i markedet

Markedsføring og forbruk. Om påvirkningens makt og avmakt

Merkevarers makt

Styring. Om myndighetenes rolle

Ulikhet Om skjevheter i fordeling

Miljø. Om markedets naturskapte begrensninger

Teknologi og markedsendringer

Salgskanaler, markedsmuligheter og målgrupper

Lokale og globale målgrupper

Teorien om disruptive innovasjoner

Norsk dagligvare. Makt og konkurranse

Læringsutbytte

Kunnskap

Kjenne til hvordan globale varestrømmer og produksjonssystemer er betingelser for det som skjer i økonomien. Kjenne til drøftinger rundt hvor fritt eller styrt markedet er og rundt forholdet mellom forbrukernes etterspørsel og makt i produksjon og distribusjonsleddene.  Kjenne til spørsmål om endringer i politiske betingelser for ha som skjer i økonomien. Kjenne til spørsmål om endringer i markedet knyttet til konkurranse, teknologiske innovasjoner og virksomheters strategi.

 

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne kunne drøfte maktforhold i markedet på forskjellige geografiske nivåer. De skal kunne reflektere rundt strategier for å lykkes i markedet. De skal se hvordan institusjoner er aktører som bruker virkemidler som bryter med bildet av et fritt marked og hvordan ny teknologi kan endre mulighetene for markedsaktører.

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne ha en nyansert bilde av hva det er som ligger i begrepet markedet, kunne drøfte særegenheter ved dagens marked og være i stand til å være agenter og tenke strategisk rundt makt i markedet.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (BMM3)

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger, kollokviegrupper, interaktive diskusjoner basert på ulike temaer og praktiske case.  Studentene skal som en del av emnet bli kjent med et selvvalgt case der de oppfordres til å hente inn egne primærdata.

Individuell hjemmeeksamen/case baseres på at studentene skal ta utgangspunkt i et selvvalgt case knyttet til markedet i Norge og bruke pensum og annen relevant litteratur til å svare på en problemstilling knyttet til caset.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Pensum er generelt, men undervisningen vil knyttes til konkrete eksempler fra Norge, for eksempel konkurransesituasjonen i norsk handel og de produksjonssystemene som varene som selges i Norge er en del av. Det er ambisjoner om på få gjesteforelesere med direkte erfaring fra dette og oppgaven studentene får åpner for at de skaffer seg førstehåndsinformasjon fra institusjoner i Norge.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting:100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Bogen, Espen. 2012. Etableringshindre i dagligvarehandelen. Masteroppgave, NMBU. 48 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187669/1/Etableringshindere%20i%20dagligvarehandelen.pdf ]

 

Bogen, Espen. 2008. Rik på lavpris: Bløffen om priser og konkurranse i norske matbutikker. Oslo: Kagge. ISBN: 9788248908067. Sider: 175. Pris: ca. 290,- [Selges direkte fra forfatter og foreleser; emneansvarlig informerer mer om dette.]

 

Centeno, Miguel A. og Joseph N. Cohen. 2010. Global capitalism: A sociological perspective. Cambridge: Polity Press. ISBN: 9780745644516. Sider: 180. Pris: 229,-

 

Christensen, Clayton M. 2015.  The innovators dilemma. Cambridge: Harvard Business Review Press.  Kindle ASIN: B012BLTM6I. Sider 238. Pris ca 160,- [Kjøpes via Amazon Kindle]

 

Knowles, Caroline. 2014. Flip-flop: A Journey Through Globalisation's Backroads. London: Pluto Press. ISBN:: 9780745334110. Sider: 193. Pris: ca 340,-

Samlet sidetall/pensum

786 sider (masteroppgaven har mye overlapp med pensumboka av Bogen, men er oppdatert).

Anbefalt litteratur

Anderson, Chris. 2008. The long tail: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion. ISBN: 9781401309664.

 

Dicken, Peter. 2014. Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. 6. utg. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781446282106.

 

Jarvis, Jeff. 2009. What would Google do? Reverse engineering the fastest growing company in the history of the world. New York: HarperCollins. ISBN: 9780061709692.

 

Lipovetsky, Gilles. 1994. The empire of fashion: Dressing modern democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691102627.

 

NOU 2011:4. Mat, makt og avmakt: Om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Landbruks- og matdepartementet. Sider: 123. [Lesedato 26. april 2016: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2011/nou-2011-4.html?id=640128 ]

Diskusjonene i avisene i kjølvannet av den overnevnte NOU'en.