Innhold

Prosjektledelse:

 • Hva er et prosjekt? Definisjon og redegjørelse av begrepet.
 • Prosjektlederen og prosjektledelse
 • Organisering av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 • Forholdet mellom prosjektet, dets interessenter og omgivelser
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Initiering og valg av prosjekter
 • Ressurs- og økonomiplanlegging
 • Styring og oppfølging av prosjektarbeid
 • Prosjektplanlegging og utvikling av prosjektbeskrivelse

 

Formidling:

 • Grunnleggende teorier og konsepter i samtidig medie-, kultur- og kommunikasjonsforskning.
 • Elementære redskaper for analyse av medienes innhold.
 • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
 • Retorikk og overtalelse
 • Definisjon av målgrupper og interessenter
 • Omverdensanalyse
 • Evaluering av kommunikasjonstiltak
 • Det norske medielandskapet
 • Praktisk trening i argumentasjon, debatt, pressemeldinger, budskapsutvikling og intervjutrening 

Læringsutbytte

Prosjektledelse og Formidling:

 

Kunnskap

kandidaten...

 • kan definere og gjøre rede for begrepet prosjekt og redegjøre for hva som kjennetegner prosjekt som arbeidsform.
 • kan forklare prosjektets naturlige gang fra ide til resultat og kunne beskrive viktige styringsfaktorer i et prosjekt.
 • kan forklare modellene prosjekt-trekanten og Beslutninger i basisorganisasjonen.
 • kan definere begrepet team, redegjøre for kjennetegn ved arbeidsgruppeformen team og kunne forklare MIPEO-modellen.kan anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid
 • kan gjøre rede for de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan utvikle en prosjektbeskrivelse og planlegge et prosjekt ved hjelp av WBS (Work Breakdown Structure).
 • kan formulere formål og mål for et prosjekt.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektmandat samt faktorene som inngår i denne.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektforslag.
 • kan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale
 • kan finne fram til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon
 • kan planlegge enkle kommunikasjonstiltak og grunngi valg av metode og utforming av tiltakene med utgangspunkt i teori og egen refleksjon

 

Generell kompetanse

kandidaten...

 • kan forklare fordeler og ulemper ved prosjekt som arbeidsform og kunne redegjøre for eventuelle fallgruver og kritiske suksessfaktorer i et prosjekt.
 • kan beskrive ulike ledelsesstiler og redegjøre for hva som kjennetegner en god prosjektleder/teamleder.
 • kan forklare forholdet mellom prosjektet, interessenter og omgivelsene; og kunne beskrive organiseringen av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen.
 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor retorikk og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid. 

Anbefalt tidsbruk

ca 275 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Ett obligatorisk skriftlig arbeidskrav via Inspera Assessment. Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bonvik Ø, Brønn PS. Virksomhetens stemme: digital, trykket eller fremført. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2010. ISBN: 9788205397804. Del 2, 3, 4, 6, 7 Pris: ca. 539,-

 

Hjertø KB.Team. Bergen: Fagbokforlaget; 2013. 331 s. ISBN: 9788245010787. Kap. 3 (side 27-33), Kap. 5-9 (side 51-117). Pris: ca. 479,-

 

Ihlen Ø, Robstad P. Informasjon og samfunnskontakt, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget; 2004. 242 s. ISBN: 9788245002218. Kap 3. Pris: ca. 419,-

 

Karlsen JT. Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. 519 s. Kap. 1-5 (side 17-183), kap. 7-8 (side 227-296), kap. 12 (side 385-414), kap. 14-15 (side 463-502). ISBN13: 9788215019871 Pris: ca. 549,- 

Samlet sidetall/pensum

674 sider pensumlitteratur

Det vil i tillegg bli delt ut noen gratis artikler, medieoppslag (ca 20-30 sider)

Anbefalt litteratur

Vil bli gitt tidsaktuelle artikler til studentene, disse hentes gjerne fra E24, Dagens næringsliv. Videre vil det henvises til nyere forskningsartikler. Disse vil bli plukket ut rett i forkant av undervisningsstart og trukket inn i forelesning.

I kommunikasjonsdelen av emnet vil det være samme praksis, samt at her vil det bli henvist til aktuelle videoklipp studentene kan analysere.