Innhold

Emnet er tverrfaglig og drar veksler på økonomisk teori, økonomisk historie, sosiologi, institusjons- og kontraktsteori.

Første del handler om det store bildet: teorier om utviklingen av innovasjon og teknologisk endring under kapitalismen de siste 200 år. Utgangspunktet er Joseph Schumpeters evolusjonære perspektiv på kapitalismen og hans sentrale ideer og begrepsapparat.

Deretter presenteres Carlota Perez´ videreutvikling av Schumpeters teori om industrielle revolusjoner som drivkraften i moderne økonomisk vekst og utvikling av nye institusjoner og bedriftsformer, teorien om "store utviklingssprang".

 

Andre del fokuserer på enda en videreutvikling av Schumpeters teori om økonomisk utvikling; Mariana Mazzucatos teori om staten som dynamisk, risikotakende entreprenør. I denne delen vil vi drøfte Mazzucatos´forskning, som utfordrer den utbredte myten blant både lekfolk og økonomer, at "markedet alltid vet best". Ved å utforske kildene til entreprenørskap, vil vi søke å problematisere  Mazzucatos påstand om at staten har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av noen av vår tids mest fremtredende teknologier og produkter.

 

Siste del fokuserer på en kritisk analyse av bedriften som institusjon: Hva er det som bestemmer hvem som "eier" en bedrift, dvs. retten til å lede de som arbeider bedriften og retten til det økonomiske overskuddet? Det konvensjonelle, kapitalstyrte aksjeselskapet vil kontrasteres med demokratiske, medarbeiderstyrte bedrifter når det gjelder maktfordeling, rettigheter, innovasjonsevne og ansvar. 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten er i stand til å benytte ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver i analyser av entreprenørskap, innovasjon og bedriftsformer

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sentrale samfunnsvitenskapelige teorier om innovasjon, teknologisk utvikling og entreprenørskap, knyttet til innovasjonspolitikk og framveksten av ulike bedriftsformer i kapitalistiske markedsøkonomier. Kandidaten har innsikt i og kunnskap om de ulike drivkreftene bak innovasjon, herunder hvordan offentlig innovasjonspolitikk og ulike bedriftsformer kan bidra til å fremme eller hemme entreprenørskap.

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten er i stand til å benytte ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver i analyser av entreprenørskap, innovasjon og bedriftsformer                                                                  

Generell kompetanse: 

Kandidaten er i stand til å reflektere kritisk og selvstendig over hvilke økonomiske, politiske og sosiale krefter som former et samfunns skiftende fokus på entreprenørskap, innovasjon og bedriftsutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal ogsa presentere ulike former for oppgaver i klassen gruppevis. Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler fra samfunns- og næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Perez, Carlota. 2002.  Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Cheltonham: Edward Elgar. 171 s. ISBN 9781843763314. Pris: ca. 419,-

 

Sloth Andersen, Esben. 2004. Joseph A. Schumpeter. Teorien om Økonomisk Evolusjon. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kap. 1,3,5,6.  62 s. ISBN 9788757410099. Pris: ca. 219,-

 

Mazzucato, Mariana. 2015. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Public Affairs. 288 s. ISBN  9781610396134 Pris: ca. 149,-

 

Ellerman, David. 1992. The Democratic Corporation.  Washington D.C.: The World Bank.  Kap. 1,2,3,4,8, Conclusion.  80 s.  [Kan lastes ned fra www.ellerman.org  under tittelen: The Democratic Worker Owned Firm: http://www.ellerman.org/wp-content/uploads/2012/12/DEMOFIRM.pdf]

 

 

Ellerman, David. 2013. "Three Themes about Democratic Enterprises: Captial Structure, Education, and Spin-offs." I Douglas Kruse (ed.) Sharing Ownership, Profits,and Decision-making in the 21st Century: Advances in the Economic Analysis of Participatory & Labor-Managed Firms, 329-355.(vol.14) Bingley UK: Emerald Group. ISBN:978-1-78190-750-4 [Gjøres tilgjengelig via LUVIT ved studiestart]

 

Ellerman, David. Putting Jane Jacobs to Work: Enterprise Creation Schemes Suggested by Her Writings, 8 s.[www.ellerman.org: http://www.ellerman.org/Davids-Stuff/The-Firm/Four%20Enterprise%20Creation%20Schemes2.pdf] 

 

Reinert, Erik S. 2002. "Tekno-økonomiske Paradigmeskifter og "Nye" Økonomier: finnes de?" Plan: Tidskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 4-5:4-15. (11s.) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/plan/2002/04-05/tekno-okonomiske_paradigmeskifter_og_nye_okonomier_finnes_de]

Samlet sidetall/pensum

644 s

Anbefalt litteratur

Mazzucato, Mariana. 2015. Building the Entrepreneurial State: A New Framework for envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector. Working Paper No. 824. New York: Levy Economics Institute. [Elektronisk tilgjenglig via Levy Economics Institute: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_824.pdf]

 

Kleiner, A. 2005. "Perez, Carlota:  The Thought Leader Interview." Strategy+Business, vinter(41). [Elektronisk tilgjengelig via Strategy+Business' nettsider: http://www.strategy-business.com/article/05410?gko=2c7ed]

 

Ellerman, David. 2015. "Classical Liberalism and The Firm. A troubled relationship" I Garnett, Robert, Lewis, Paul F. and Ealy, Lenore (ed). Commerce and Community: Ecologies of Social Cooperation, 253 - 273. London: Routledge. (Kan lastes ned fra www.ellerman.org )

 

Gran, Haakon. 2014. Lønnsarbeid eller Økonomisk Demokrati ,[Arbeidsnotat.]