Gå direkte til:

Sykefravær

Hvis en student blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres ved bruk av egenmelding innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen

For å få gyldig fravær på eksamen må studenten sende inn skjema og levere gyldig dokumentasjon senest tre uker (21 dager) etter eksamensdato. NB! Det er obligatorisk å fylle ut egenmelding i skjema.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften §4-6 og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du avleverer din besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake. 

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen.

Egenmeldingen (se punkt 9 i søknadskjema) må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk. På bakgrunn av egenmeldingen kan forlengelse innvilges. Det gis normalt ikke forlengelse på 48 og 72 timers hjemmeeksamen, eller utover 14 dager. 

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er den vurderingen som arrangeres for studenter som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen. Hvis du kan dokumentere sykdom (gyldig fravær) under eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen innen angitte frister.

Frister for påmeldingen til kontinuasjonseksamen finner du under menypunktet «Utsatt – og kontinuasjonseksamen». 

Tilrettelagt eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter.. «jfr. Retningslinjer til Forskriften ved Fagskolen Kristiania § 4-5 Tilrettelegging av eksamen pkt (1)» som du finner her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-13-2002#KAPITTEL_4).

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelegging i forbindelse med oppgaver/arbeidskrav som gis underveis i utdanningen.

Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette innen fastsatte friste. Blir du syk under eksamen, les informasjon om  «sykefravær og utsatt innleveringsfrist».

Søk i god tid før eksamen

Du må påberegne noe behandlingstid, det er derfor viktig at du søker i god tid før du skal avgi eksamen og innen angitte frister.

Hvem kan søke tilrettelegging?

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller studenter med særskilte behov som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til særordning ved eksamen.

Søknadsskjema og egenmelding 

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes inn for hvert semester. Dette fordi både eksamensformer og tilretteleggingsbehovet kan endre seg fra semester til semester. Normalt kreves dokumentasjon fra sakkyndig/lege, men grunnet koronasituasjonen vil "egenmelding" i søknadsskjema fungere som dokumentasjon for særordning.

Søknadsskjema må fylles ut innen søknadsfrist. 

Søknadsfrister

 • innen 15. september for høstens eksamener
 • innen 15. februar for vårens eksamener

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Dette må klart komme frem i dokumentasjonen som blir fremlagt. Ved akutt behov må søknad sendes og dokumentasjon levers omgående.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb.

Utsatt og kontinuasjonseksamen

Viktig og oppdatert informasjon om utsatt og kontinuasjonseksamen i uke 32 og 33 - 2020 finner du her: https://www.kristiania.no/om-kristiania/informasjon-om-koronaviruset/informasjon-om-koronavirus-for-studenter/ under "Detaljert eksamensinformasjon". Denne informasjonen gjelder for nåværende og tidligere studenter.

Utsatt eksamen gjennomføres for studenter som hadde gyldig fravær under eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått eksamen eller vil forbedre karakter. For kontinuasjonseksamen belastes studenten med en avgift, for utsatt eksamen er det kostnadsfritt.

Påmelding for aktive studenter gjøres via StudentWeb, og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen.

Tidligere studenter melder seg opp til kontinuasjon via følgende skjema. Skjemaet skal kun brukes av tidligere studenter. Påmeldingen finner du i din StudentWeb innen 3 arbeidsdager etter at eksamen har mottatt din bestilling.

På- og avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen (NB! Egne frister gjelder sommeren 2020)

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er som følger:

 • 11. januar – 1. februar for høstemner
 • 19. juni – 10. juli for våremner

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din StudentWeb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Fristen for på – og avmelding er uavhengig av påløpende klagesaker.

OBS! Ved påmelding til kontinuasjonseksamen meldes man opp til hele emnet, og ikke bare én eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan man melder seg av en deleksamen i det valgte emnet.

Instruks for påmelding til kontinuasjonseksamen

Tid for avvikling

Fagskolen Kristiania har to fastsatte kontinuasjonsuker (utsatt) i året.

Høstens emner kontinueres uke 8 og 9 med tilknyttede helger. Vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Emner som går både vår og høst kan kontinueres i begge kontinuasjonsukene. Kontinuasjon av bachelor-/masteroppgaven følger neste ordinære gjennomføring.

Informasjonen om hvilket semester emner ble gjennomført, finner du i emnebeskrivelsen.

 • Utsatt- og kontinuasjon av individuell skriftlig skoleeksamen er alltid 3 eller 5 timers skriftlig eksamen.
 • Utsatt- og kontinuasjon av hjemmeeksamen er normalt 72 timers individuell hjemmeeksamen og gjennomføres ofte i helgene tilknyttet kontinuasjonsuken. Hjemmeeksamen i gruppe gjennomføres individuelt, så sant ikke noe annet fremkommer i emnebeskrivelsen.
 • Ved kontinuasjon av samme mappekrav som ordinær eksamen skal hele mappen leveres på nytt i forbedret versjon.
 • For kontinuasjon av sammensatt eksamen henviser vi til emnebeskrivelsen.

Utsatt- og kontinuasjon av muntlig og praktisk eksamen avvikles i forbindelse med kontinuasjonsuke høst/vår.

Gjentak av obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

Studenter som ikke består obligatorisk aktivitet i emnet, meldes av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Gjentak av obligatorisk aktivitet er kostnadsfritt. Obligatorisk aktivitet må avlegges og godkjennes innen to uker før kontinuasjonseksamen avholdes.

Prismodell for kontinuasjonsavgift per uke 32/33 - 2020: 

Ny eksamen/kontinuasjonseksamen avlegges mot egen eksamensavgift. Studenter som har gyldig fravær fra eksamen, kan gjennomføre utsatt eksamen kostnadsfritt.  

Pris gjelder per eksamen og ledes av hvor mange studiepoeng emnet teller. Studiepoeng står blant annet oppført i emnebeskrivelsen og i StudentWeb.   

Digital faktura sendes ut i etterkant av eksamensarrangeringen per e-post. Normalt mellom 2-6 uker etter eksamensarrangementet.   

Prismodell for ny eksamen/kontinuasjonseksamen – gjeldene fra 12. juni, 2020:

Høyskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 7,5sp = 1350kr 

> 7,5sp = 2200kr 

Fagskolen Kristiania per eksamen: 

≤ 15sp = 1500kr 

> 15sp = 2200kr 

Bacheloroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Masteroppgave per eksamen: 

≤ 15sp = 4500kr 

> 15sp = 6750kr 

Unntak i prismodell:  

 • Høy- og fagskoleemner på over 15 studiepoeng med tre eller flere eksamener har fastpris på 1350 kr per eksamen.  
 • Bachelor- og masteremner med tre eller flere eksamener har fastpris på 3300 kr per eksamen. 

Forklaring til prismodell: 

≤ betyr samme som eller mindre enn 

> betyr høyere enn 

Obligatorisk aktivitet er ikke en eksamen. Ikke-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til kostnadsfritt gjentak.  

En eksamen (eller sammensatt eksamen) regnes for å være den bestemte eksamensaktiviteten du får gradering på i Studentweb. Enten karakterskala Bestått/ikke bestått eller A-F.   
 
Eksempel på kostnadsberegning av eksamen i gjentak:  

 • Teller ett emne 5 studiepoeng (sp) på Høyskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 1350kr.  
 • Teller ett emne 20 studiepoeng (sp) på Fagskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emne koste 2200 kr. Med unntak: har emnet mer enn totalt to eksamener vil hver eksamen koste 1350kr. 
 • Teller masteremnet 45 studiepoeng vil hver eksamen i dette emne koste 6750kr. Med unntak; har emnet totalt tre eksamener vil hver eksamen koste 3300kr.  

Generell informasjon om kontinuasjonseksamen

Pensum ved kontinuasjon
Første gang kontinuasjonseksamen gjennomføres, gjelder samme pensum som ved ordinær eksamen. Det er studentens ansvar å undersøke om hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til kontinuasjonseksamen i et emne.

Hvilken karakter blir stående?
Dersom du kontinuerer i samme eksamen (samme emnekode) flere ganger, vil alltid den beste karakteren være gjeldende og bli stående.

Tidligere student

Kontakt disse for tilgang:

 • WISEflow: Eksamen
 • Tilgang til bygget får du når du henvender deg til studentservicesenteret.

For å logge deg inn i StudentWeb bruker du fødselsnummer (11 siffer) og 4 siffers pinkode. 

På – og avmelding til eksamen

Ved semesterregistrering melder du deg opp til vurdering (eksamen) i henhold til utdanningsplanen. Studenten må selv kontrollere at eksamenpåmeldingene er korrekt i Studentweb.

Instruks for hvordan semesterregistrerer seg, finner du ved å trykke her

Frist for semesterregistrering:

 • For høstsemester: 15. september
 • For vårsemester: 15. februar

Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamenforsøk i det aktuelle emnet, uavhengig av om du avlegger eksamen eller ikke. Hvis du melder deg av eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til utsatt eksamen. En student har totalt 3 forsøk på eksamen. Det kan gjennomføres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne utgår. Dersom en student ikke har fullført sitt studieløp innen to år etter siste ordinære eksamen vil vedkommende miste sin studierett.

Du må selv lese og gjøre deg kjent med emnebeskrivelsene for dine emner det semesteret/studieåret eksamen skal avlegges.

Ta kontakt med student@kristiania.no (stedstudenter) eller fagskolenettstudent@kristiania.no (nettstudenter) dersom du er usikker på hvilke eksamener du kan/skal avlegge. Husk å inkludere studentnummer emnekode om mulig. 

Regler for å kunne ta eksamen

 • Du må ha betalt semesteravgiften for det semesteret du har tenkt å ta eksamen.
 • Det kan også være at du må ha godkjente arbeidskrav, gjennomført praksis eller lignende før du kan ta eksamen. Dette finner du mer informasjon om i emnebeskrivelsen for ditt studium.

← Gå tilbake

↑ Til toppen