Gå direkte til:

Tilrettelegging av eksamen, sykdom og fravær 

Hvis din funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov fører til vesentlig ulempe ved gjennomføring av eksamen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamen. 

Tilrettelegging ved eksamen skal ha som hensikt å kompensere for ulempene som funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som at det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Tilretteleggingen skal være slik at eksamensprestasjonen kan vurderes etter de fastsatte faglige kriteriene satt i emnebeskrivelsen. 

Søknad om tilrettelegging av eksamen vurderes individuelt, på grunnlag av dokumentasjon, dine ønsker og behov, samt faglige krav i studiet. Søknad og dokumentasjon må være innsendt innen fastsatte frister.

Dokumentasjon

Du må dokumentere ulempene du har i studiehverdagen, dokumentasjonen må lastes opp sammen med søknaden din og senest innen angitte frister. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjon foreligger.

Som regel vil en legeerklæring fra fastlege være dekkende. I tilfeller der fastlegen ikke er sakkyndig til å vurdere funksjonsnedsettelse eller særskilte behov, er spesialisterklæringer aktuell dokumentasjon. Dyskalkuli, dysleksi og/eller andre lærevansker skal dokumenteres i en rapport utredet av en egnet sakkyndig, for eksempel logoped. 

Dokumentasjonen må være utfyllende nok til å kunne vurdere type tilrettelegging som kan være aktuell. Det er høyskolen, og ikke sakkyndig/lege som avgjør hvilke tiltak som kan være aktuelle.  

Hva vi kan tilrettelegge for:

  Hvordan kan vi tilrettelegge (accordion)

  Unntak fra søknadsfrister kun ved akutte tilfeller 

  Oppstår det akutt behov for tilrettelegging av ordinær eksamen etter søknadsfristen, så må studenten sende inn søknadskjemaet og laste opp dokumentasjon som bekrefter at sykdom, diagnose etc. har oppstått etter søknadsfrist (det er minimum 3 dager behandlingstid). I slike tilfeller kan man kun forvente tilrettelegging i form av enkle tiltak. Omfattende tilretteleggingstiltak slik som behov for tilpasning av rom, endring av vurderingsform etc. må søkes om innen søknadsfrist.   

  Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

  Alle som søker tilrettelagt eksamen, mottar et vedtaksbrev som skriftlig definerer saksforholdet. Vedtaksbrevet sendes til den e-postadressen studenten har registrert i studentweb.  

  Innvilget tilretteleggingstiltak blir synlig for studenten i studentweb når søknad om tilrettelagt eksamen er innvilget. Det oppfordres til at studentene sjekker i studentweb at tilretteleggingen er i henhold til hva det er søkt om.   

  Har du fått innvilget tilrettelegging på gruppeeksamen, så må du selv gi beskjed til eksamensavdelingen når gruppen er satt for at tiltaket skal være gjeldende for hele gruppen. Dette kan du lese mer om i selve vedtaksbrevet.