Hvilke studier har skikkethetsvurdering?

Hvilke studieprogram som skal gjennomføre skikkethetsvurdering er vedtatt av styret ved Fagskolen Kristiania og fremgår i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania. Opplysninger om skikkethet fremkommer også i den enkelte studieplan.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering starter dersom det sendes en tvilsmelding som behandles av skikkethetsansvarlig ved skolen. Tvilsmeldingen skal begrunnes ut fra vurderingskriteriene for skikkethet (Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 29) og føres på eget skjema direkte til skikkethetsansvarlig. Saken undersøkes og følges opp av skikkethetsansvarlig.

Hvem kan levere begrunnet tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, både lærere, veiledere, medstudenter og administrativt ansatte.
Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken, og har således ikke krav på tilbakemelding.
De som melder en sak vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger, vil skikkethetsansvarlig ta kontakt.

Behandling av tvilsmelding

Skikkethetsansvarlig vil ved begrunnet tvil om skikkethet innkalle studenten til en vurderingssamtale. Tvilsmeldinger som ikke er begrunnet ut fra kriteriene for vurdering av skikkethet § 29, behandles ikke. Se rutiner for saksgang i skikkethetssaker for nærmere informasjon.

Vedlegg: