6321 - Nettbasert emne

Statistikk for økonomer

Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6321
Emnebeskrivelse
Statistikk for økonomer

Statistikk for økonomer vil lære deg grunnleggende statistikk; statistiske begreper og tenkemåte. Du vil få en innføring i hvordan man kan se en sammenheng mellom stikkprøver og populasjon, og du vil lære et grunnleggende spekter hypotesetester for analytisk formål. Emnet gir også grunnleggende kunnskapselementer til nytte i andre økonomiske fag.

Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

Statistikk for økonomer består av følgende tema:

 • Innføring i beskrivende statistikk
 • Enkel sannsynlighetsregning
 • Definisjon av tilfeldige variabler av ulik type, samt anvendelse av disse
 • Presentasjon av ulike sannsynlighetsfordelinger
 • Oppbygging av en kontinuerlig sannsynlighetsmodell
 • Punktestimering
 • Konstruksjon av konfidensintervall for ulike parametere
 • Hypotesetesting basert på parametriske metoder
 • Hypotesetesting basert på ikke-parametriske metoder
 • Korrelasjon
 • Enkel lineær regresjon

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskaper slik at du kan forstå og anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter. Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

Statistikk for økonomer

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.