De siste femti årene har sett en global transformasjon til en kunnskapsdrevet økonomi – kunnskap har blitt en hoveddriver i den økonomiske utviklingen.  De land som ikke klarer å bygge integrerte og konkurranseorienterte kunnskapsøkonomier vil heller ikke kunne delta i den globale økonomien i samme grad som før.  Brutalt sagt vil Norge ikke kunne vedlikeholde sine offentlige strukturene på nåværende nivå, fra velferdstjenester og universiteter til sikkerhet og offentlig transport, uten å substansielt styrke landets kunnskaps- og innovasjonsinfrastruktur.  

Norge er ikke der i dag.  Landet har en alt for enkel økonomi. Den er ikke sammensatt, mangfoldig og kompleks, og dermed ikke robust.  For Norge ligger svakere an på en rekke kunnskapspolitiske områder enn land vi ønsker å sammenlikne oss med.  Vår forskning leses mindre og har mindre innflytelse enn forskningen i våre naboland, vår evne til innovasjon er svakere, vi har i mye større grad spredd kompetansen geografisk, og vi har en lavere andel med utdannede på master- og doktorgradsnivå enn gjennomsnittet i OECD. Mens alle våre hovedhandelspartnere er dypt forankret i den globale kunnskapsøkonomien, utgjør den norske olje-og gassøkonomien over halvparten av total norsk vareeksport[1].  Nylige analyser av fremtidige kompetansebehov viser et betydelig behov for økt kompetanse på ph.d.-nivå[2] i Norge.

Vi står derfor overfor en vanskelig omstilling.  Bedriftene i kunnskapsøkonomien trenger et høyt utdannet arbeidsmarked og de trenger aktive forsknings-og utdanningsinstitusjoner, inkludert universiteter og forskningsinstitutter. 

Skal vi utvikle en sterkere integrert økonomi med våre handelspartnere, må vi utvikle kunnskapsinstitusjonene. Norge henger etter.

Derfor bør Kristiania bli universitet.

[1] Råolje, naturgass og kondensat utgjorde i 2018 53% av total norsk vareeksport..

[2] mellom 67 og 183 prosent frem til 2040 i følge NOU 2019: 2 ‘Fremtidige kompetansebehov II’.