Og, vi er trygge på at du er godt skodd for framtida. Enten du får akkurat den karrieren du hadde tenkt, eller du endar opp ein heilt annan stad, har du lært å løyse komplekse problem på ein systematisk måte. Det er det viktigaste du har med deg vidare frå oss. Og det kan brukast i alle yrke, sa Arne Krumsvik.

Fra School of Helath Sciences er det ca 170 studenter som i disse dager fullfører sine bachelorgrader innen ernæring, osteopati, fysisk aktivitet og ernæring, og livstilsendringer og folkehelse.

Stort behov for helsefagarbeidere

Visste du at omtrent 25 prosent av befolkningen i Norge til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet?

Til tross for at slike helseplager er svært utbredt blant befolkningen – og i tillegg utgjør store kostnader for samfunnet i form av sykepenger og fravær i arbeidslivet – er det relativt lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Ifølge Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet i mai 2018, fremgår det at 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn har muskel- og skjelettplager. Forekomsten var høyest blant de eldre, og blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, ifølge statsistikken fra 2015. Av til sammen nesten 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2015, fordelt på 17 sykdomsgrupper, gjaldt i underkant av 2,6 millioner konsultasjoner muskel- og skjelettlidelser.

Ved Høyskolen Kristiania har vi et godt fagmiljø som arbeider med muskel-og skjelettplager, både gjennom undervisning/behandling og forskning. Vi utdanner kandidater både innen osteopati og fysisk aktivitet som kan behandle og forebygge slike plager, og fagmiljøet forsker både på mulighetene for å komme tilbake til jobb, muskelfysiologi og virkningene av fysisk aktivitet. Studentene får en praksisrettet utdanning under kyndig veiledning av kompetente fagfolk.

I løpet av studietiden får studentene også behandle pasienter på studentklinikken under kyndig veiledning av høyskolens fagstab. Dette bidrar til at studentene får god faglig veiledning og oppfølging, og at de utvikler gode kliniske og terapeutiske evner.

School of Health Sciences (SHS)

I tillegg til det store antallet som sliter med muskel- og sjelettplager vet vi at det er mange som sliter med psykiske lidelser, befolkningen eldes og inaktivitet og overvekt er et økende problem i samfunnet. Alle disse problemstillingene er sentrale for oss på helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

ScHS tilbyr i dag forskningsbasert utdanning innen helsefag med fokus på helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende helse på flere ulike måter. SHS tilbyr en rekke studieprogrammer innen fagområder som biomedisin, psykologi, pedagogikk, folkehelse, ernæring, fysisk aktivitet og idrettsledelse. Avdelingen tilbyr også utdanning innen akupunktur og osteopati og planlegger fysioterapi. Avdelingen har også ansvar for generelle juridiske emner, samt spesielle emner rettet inn mot helse. I tillegg til den ordinære undervisningen på campus midt i Oslo sentrum tilbyr SHS en rekke nettstudier innen samme områder. SHS har et aktivt forskningsmiljø som er i vekst, og høsten 2020 tilbys to nye masterprogrammer; Treningsvitenskap og Anvendt folkehelsevitenskap.

Et spesielt siste semester

Det ble et avsluttende semester utenom det vanlige etter at campus måtte stenges ned fysisk 12. mars. Likevel har studentene klart å fullføre sine studier, og kan hende har både de og vi lært noe helt utenom det vanlige. Hele undervisningen har siden da foregått digitalt, og det skjedde over natten. Vi har imidlertid fått lov av myndighetene til å slippe noen utvalgte studenter inn på campus for å gjennomføre ferdighetstrening under strenge smittevernrestriksjoner.

I tillegg til en solid faglig bagasje har disse studentene lært seg å takle en uvanlig situasjon og vist sin evne til å gjennomføre studiene på helt andre premisser enn forespeilet. Det bør de også ta med på sin CV videre.

Jeg ønsker alle studentene god sommer og lykke til videre!