I dag kunne Høyskolen Kristiania endelig åpne campus for noen utvalgte studentgrupper hos oss på School of Health Science. Det ville Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim være med på, og han fikk møte studentene som er vendt tilbake for å fullføre sine studier dette semesteret etter flere uker med koronastengt campus. Studentene tilhører avgangsstudenter på bachelorgraden samt videreutdanningen i osteopati og skal i løpet av mai gjennomføre klinikkskift og ferdighetsundervisning i høyskolens lokaler. Uten tilgang til campus ville dette vært svært vanskelig!  

I resepsjonen ble Henrik Asheim tatt imot på forskriftsmessig vis med spørsmål om smitterisiko og en liten dæsj med antibac før han fikk hilse på rektor og de ansatte.

Rett før påske fikk vi den gode nyheten om at utdanningsinstitusjonene kunne åpne for de gruppene som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren fra og med mandag 27. april 2020, forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med de smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet.

Siden da har vi jobbet iherdig for å tilrettelegge for at våre avgangsstudenter innen osteopati, som er helt avhengig av ferdighetstrening for å kunne fullføre sin utdanning denne våren, kunne komme tilbake til campus, som nå er tilrettelagt etter alle kunstens regler når det gjelder smittevernstiltak. Det var en gledens dag å kunne ønske et lite utvalg av studenter tilbake på campus.

Det var en opplagt og interessert Forsknings- og høyere utdanningsminister som fikk en omvisning i våre lokaler, som inkluderte Studentklinikken, Anatomisk læringssenter og klasserommene.

Henrik Asheim fikk en god prat med rektor Arne Krumsvik på en av de eksklusive balkongene i det vi kaller Ernsts Hage på Høyskolen Kristiania.

Henrik Asheim tok seg god tid i møte med studenter og ansatte og avsluttet besøket med en prat med rektor Arne Krumsvik. Han fikk nok med seg Kristianias ambisjoner om å bli et arbeidslivsuniversitet! Det var også hyggelig å kunne fortelle om at Høyskolen Kristiania har mottatt rekordmange søkere i årets opptak, og helsefagene har en vekst på 52 prosent! I fjor doblet vi antall studenter på helse, så vi er en utdanningsinstitusjon i sterk vekst.

Autorisasjon som helsepersonell

Vi tok også opp med statsråden at vi svært gjerne ser at osteopatene som yrkesgruppe får godkjenning som autorisert helsepersonell. Rett før koronasituasjonen inntraff arrangerte Høyskolen Kristiania et frokostmøte der vi diskuterte autorisasjonsspørsmålet. Norsk Osteopatforbund (NOF) søkte i desember 2018 om autorisasjon, etter klar oppfordring fra Stortinget. I løpet av 2019 har saken vært til utredning i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som har bedt Helsedirektoratet (HDIR) om faglige innspill. HDIR leverte i november 2019 sin vurdering, hvor de beskriver osteopatiutdanningen som meget god og helsefaglig relevant. HDIR sin totalvurdering var dog at osteopati ikke nådde helt opp for å bli anbefalt autorisert. NOF har i etterkant frembrakt tilleggsdokumentasjon og har påpekt flere forhold som de mener burde vært vektlagt tyngre. Osteopati er internasjonalt anerkjent og regulert, og yrkesrollen som førstelinjetjeneste for store pasientgrupper er direkte sammenlignbar med andre autoriserte yrker som fysioterapeut og kiropraktor. Av hensyn til pasientsikkerhet og forventninger knyttet til levering av osteopatisk helsetjeneste, er autorisasjon riktig og nødvendig. 

Etter å ha mottatt tilleggsdokumentasjon fra NOF, har HOD bedt HDIR om en annengangsvurdering. Svarfrist var 20. mars i år, men vi venter fortsatt i spenning på direktoratets vurdering. Et klart flertall av helsepolitikere på Stortinget har ved flere anledninger uttrykket at de ser positivt på en mulig autorisasjon. I den forbindelse er det også verdt å merke seg at Nordisk Ministerråd i en uttalelse i november 2019 anbefaler de nordiske regjeringene å etablere felles rammer og en felles autorisasjonsordning for osteopater i de nordiske landene. 

Om osteopati

Høyskolen Kristiania er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr utdanning i osteopati. Vi vet at muskel- og skjelettlidelser topper statistikken for årsak til sykefravær og er nest etter psykiske lidelser den vanligste årsaken til uførhet. Derfor trenger vi å innrette helsetjenestene slik at vi kan gjøre noe med denne situasjonen, og det er grunn til å tro at osteopatene kan spille en viktig rolle for å hjelpe folk med muskel- og skjelettplager tilbake til full aktivitet og dermed bidra til å senke et høyt sykefravær. Mer om studiene våre innen osteopati finner du her.

Henrik Asheim får en innføring i osteopati av Studentklinikkleder Jo Andreas Gundersen.

Om School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania

Helseutdanningen ved Høyskolen Kristiania ble etablert i 2011 og er i dag en av fire avdelinger ved Høyskolen Kristiania, School of Health Sciences, ScHS.

Høyskolen Kristiania skal utdanne morgendagens helsepersonell for å møte fremtidens utfordringer innen forebyggende og behandlende helse- og omsorgsarbeid. Vårt mål er å bidra med å bygge opp relevant kompetanse som møter samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft og nye løsninger innen helse- og omsorgssektoren. Vi skal bidra til god helse, sunnhet og livskvalitet hos den enkelte og i befolkningen gjennom pedagogisk og forskningsbasert utdanning innenfor folkehelse. Studieprogrammene er tverrfaglige, bransjenære og studentsentrerte omkring fysisk, psykisk og sosial helse. Formålet med utdanningene er å styrke samfunnets arbeid med å forebygge og behandle sykdom og skader, forlenge liv, samt fremme helse- og livskvalitet. Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen biomedisin og helsevitenskap, og vi har som mål å levere samfunnsrelevant forskning og utdanning av høy kvalitet.