Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Vitenskapsteori

 • Filosofiske og teoretiske rammeverk/Sentrale vitenskapsteoretiske skoler
 • Induksjon og deduksjon
 • Generaliserbarhet
 • Objektivitet og sannhet
 • Ontologiske og epistemologiske forutsetninger
 • Falsifikasjon og en kritisk grunnholdning

Kvalitativ metode

 • Designe et kvalitativt forskningsprosjekt
 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter
 • Ulike kvalitative forskningsdesign og teknikker:
  • Ulike typer case studier
  • Grounded Theory og innholds/tekstanalyse (inklusive nettbasert innhold)
  • Dybdeintervjuer
  • Deltagende observasjon og feltstudie
  • Fokusgrupper
  • Analyse og tolkning av kvalitative data
  • Utarbeide forskningsrapporter
 • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter
 • Anvendelsen av kvalitativ forskning innen markedsføringsfeltet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningstradisjoner som positivisme, konstruksjonisme, fenomenologi, sosial interaksjonsime, hermeneutikk og den hermeneutiske sirkel, kritisk teori, feminisme og post-modernisme, samt kunnskap og kunnskapsproduksjon, innen samfunnsfag og markedsvitenskapen.
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske begreper som induksjon, deduksjon, generaliserbarhet, metodetriangulering, relabilitet, validitet, med flere.
 • har kunnskap om historien, filosofien og de etiske standardene i kvalitativ forskning.
 • har spesialisert kunnskap om kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning.
 • har kunnskap om ulike kvalitative forskningsmetoder og verktøy, som case studier og grounded theory, intervjuer, deltakende observasjon, etnografi (inklusive online etnografi/observasjon), fokusgruppe, og innholdsanalyse av nettbasert innhold.
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming og registrering av forskningsprosjekt hos NSD, informert samtykke mm., til rapportering og publisering.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til vitenskapsteoretiske grunnprinsipper innen samfunnsvitenskap og markedsvitenskapen.
 • kan formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.
 • kan forstå hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor markedsvitenskapen.
 • kan systematisk anvende teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.
 • kan kritisk analysere og beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og anvendelse av kvalitativ forskning.
 • kan vurdere hvilke kvalitative verktøy som bør benyttes i ulike typer kvalitative forskningsdesign, og omfanget av disse.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver
 • har utviklet systematiske- og analytiske evner, og en solid evne til problemløsning
 • er i stand til å designe og gjennomføre et eget selvstendig, avgrenset kvalitativt forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.
 • kan kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til markedsvitenskap.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner/bedriftsbesøk, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt