Innledning

Emnet skal ta for seg sentrale teorier og problemstillinger innenfor prestasjonsforbedringer i kunnskapsvirksomheter, slik som:

 • Å lede kunnskapsarbeidere
 • Eksplisitt kunnskap
 • Taus kunnskap
 • Implisitt kunnskap
 • Skjult kunnskap
 • Førstelinjefokus som kunnskapsressurs
 • Produktiviteten til kunnskapsarbeiderne
 • Overgangen fra infrastruktur til infostruktur (informasjonsstruktur)
 • Utvikling, overføring og integrering av taus kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om hvordan moderne organisasjoner håndterer og tilpasser seg omgivelsene og endrede krav i omgivelsene. Dette gjelder både for private og offentlige organisasjoner.  
 • har inngående kunnskap i relevant teori for faget, og praksis, som beskriver hvordan bedrifter kan jobbe for å optimalisere egen organisering og drift, ved hjelp av av kunnskapsressurser.

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan analysere og kritisk redegjøre for hvilke sosiale mekanismer som fremmer kunnskapsprestasjoner i virksomheter.  
 • kan utføre selvstendige undersøkelser og analyser av organisasjoners virkemåte og prosesser basert i fagområdets teoritilfang og metoder. 
 • behersker noen sentrale tilnærminger for å gjennomføre prestasjonsfremmende tiltak i organisasjoner, spesielt kunnskapsvirksomheter hvor fokuset er på mellomlederrollens betydning for å øke kunnskapsarbeidernes produktivitet.  
 • kan bruke relevante forskningsmetoder for å dokumentere hva som kan gjøres for å fremme produktiviteten til kunnskapsarbeideren.

Generell kompetanse

Studenten... 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hva som motiverer kunnskapsarbeidere.
 • kan identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor ledelsesfeltet.
 • kan diskutere ulike verktøy for hva som kan fremme produktiviteten til kunnskapsarbeidere
 • kan kommunisere faglige problemstillinger i en praktisk kontekst.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Studentene skal jobbe med en prosjektoppgave, i samme gruppe på tre, gjennom hele undervisingsperioden, med et selvvalgt case. Prosjektoppgaven vil bli organisert rundt hvordan studentene vil foreslå strategier for mellomlederen for å fremme prestasjonen til kunnskapsarbeiderne.

Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side.

Undervisningen vil bli organisert i samlinger. Mellom samlingene vil gruppene få veiledning i prosjektoppgaven.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil gjennom prosjektoppgaven være i kontakt med private eller offentlige virksomheter.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt