Innledning

Emnet er bygget opp rundt to tema:

1. Global økonomisk historie fra 1500-tallet til vår tid

2. Nyere norsk økonomisk historie

Den globale økonomiske historien blir i sin tur undervist på to nivåer, system- og statsnivå. De to hoveddelene av kurset er vevet sammen slik at vi får både belyst endringer i den økonomiske utviklingen på makronivå samtidig som vi studerer enkeltbedrifters evne til å vokse og overleve under endrede betingelser - altså et mikroperspektiv. Det er helt avgjørende å se samspillet mellom disse to nivåene.

Den første temabolken vil ha fokus på Europas omdannelse fra feudale strukturer og bystatssamfunn til nasjonalstater. Videre vil kurset se på hva som skjer når globaliseringen skyter fart, både gjennom handel, kolonialisering, globale kriger, teknologioverføringer og oppbyggingen av nye globale institusjoner: Etablering og utvikling av institusjonelle regimer for å sikre og utvikle statsmakt, samtidig som i det i varierende grad legges til rette for frie markeder nasjonalt og over landegrensene. Vi vil ta opp gradvise endringer i økonomisk organisering fra laug til aksjeselskap og videre til hvordan bedrifter påvirkes av og spiller sammen med et moderne, til dels globalisert finansmarked.. ¿Sluttpunktet¿ vil være den store finanskrisen som var på sitt mest dramatiske høsten 2008, og et sentralt tema her vil være forholdet mellom Kina som eksportvidunder og global kreditor og USA som arena for ca en femtedel av verdens samlede forbruk og global debitor.

Den andre temabolken vil følge og analysere Norges utvikling fra å være et relativt fattig land i Europas økonomiske periferi, via utviklingen av en av verdens mest generøse velferdsstater til å bli et av verdens rikeste land. Norge er et spesielt egnet case for å illustrere utviklingstrekk i forholdet mellom statsmakt og bedrifter og samspillet mellom interesseorganisasjoner, statsmakt, næringsliv, arbeidsliv og velferd. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om økonomisk historie på tre nivå: System - framveksten av en global verdensøkonomi; Stat- hvilke(e) stat(er) har til en hver tid vært de(n) dominerende økonomiske makt(er) og bedriftsnivå - hvordan kan vi illustrere viktige trekk ved en gitt fase ved hjelp av et case på bedriftsnivå
 • har oversikt over den økonomiske historiens ulike faser i perioden fra ca 1500 og fram til i dag
 • kan gjøre rede for sentrale perspektiver på økonomisk historie som hjelper oss å forstå økonomisk stabilitet, ustabilitet og fordeling
 • kan beskrive hvordan og hvorfor noen - både bedrifter og stater - blir rike, mens andre forblir mindre utviklet og i noen tilfeller også går til grunne

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan anvende sin teoretiske og empiriske kunnskap til å analysere spesielle case på system-, stats- og bedriftsnivå
 • kan drøfte hvordan den globale økonomien har endret seg i takt med innovasjoner av finansiell, teknologisk, organisatorisk og institusjonell karakter og hvordan disse bidrar til, men samtidig kan være et resultat av, endringer i politiske maktforhold
 • kan analytisk problematisere hvordan og hvorfor noen - både bedrifter og stater - blir og eller forblir rike, mens andre forblir mindre utviklet og i noen tilfeller også går til grunne
 • kan drøfte en gitt stats økonomiske suksess i én gitt periode både ved å søke etter forklaringen i denne statens gitte fortrinn i form av f.eks. institusjonelle løsninger, teknologi og råvaretilgang, og i hvordan disse kvalitetene ved en stat passer sammen med verdensøkonomiens utvikling i den samme fasen

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å tenke kausalanalytisk innenfor en historisk kontekst
 • har evnen til å tenke kritisk rundt de til enhver tid rådende "sannheter" omkring årsaker til suksess eller mangel på sådan og forestillinger om "best practice" på system-, stats- og bedriftsnivå
 • kan forstå ulike økonomisk fenomen innenfor rammen av bred samfunnsmessig kontekst

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning, casediskusjoner i plenumssamlinger og veiledning i grupper

Det legges opp til at studentene (enkeltvis eller i gruppe) leverer inn en oppgave på 10-15 sider (hjemmeeksamen). Denne gis det tilbakemelding på som del av undervisningen i emnet.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Samlet sidetall/pensum

685 sider

Anbefalt litteratur

Berend, Ivan T. 2016. An economic history of twentieth-century Europe: Economic regimes from laissez-faire to globalization. 2.utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781316501856.

Kennedy, Paul. 1989. The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000. UK: Harper Collins. ISBN 9780006860525.

Micklethwait, John og Adrian Wooldridge. 2005. The company: A short history of a revolutionary idea. New York: Modern Library. ISBN: 9780753820407.

Pomeranz, Kenneth. 2001. The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN 9780691090108.