Innledning

De mest sentrale temaene vil være:

 • Hvordan lese og forstå vitenskapelige artikler
 • Hvordan teori utvikles
 • Motivasjon og involvering
 • Læring og informasjonsprosessering
 • Kategorisering
 • Holdning og holdningsdannelse
 • Beslutningsteori
 • Sosial innflytelse
 • Evolusjonær psykologi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale temaer innen forbrukerpsykologi: beslutningsprosesser, motivasjon, involvering, holdningsdannelse, kategorisering, sosial innflytelse, forbrukerkultur, og evolusjonær psykologi.
 • kan forklare hvordan forbrukernes atferd påvirkes av både individuelle faktorer og faktorer i omgivelsene.
 • kan forklare hvordan mye av forbrukernes tankeprosesser foregår ubevisst.
 • kjenner til  hvordan markedsførere kan bruke 'big data' til å predikere forbrukeratferd - og hvordan dette påvirker alle aspekter av markedsprogrammet.
 • har kunnskap om hvordan teori utvikles innenfor forbrukeratferd.
 • har avansert kunnskap om hvordan forbrukerinnsikt kan brukes til å skape mer verdi for både forbrukere og bedrifter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lese og forstå forskningsartikler og kan identifisere og være kritisk til det teoretiske grunnlaget, sentrale forutsetninger, metode, analyse og konklusjoner.
 • kan formulere et forskningsspørsmål og beskrive hvordan spørsmålet kan belyses metodisk.
 • kan analysere og forklare observerbare fenomen ved hjelp av grunnleggende teorier, og kan beskrive fenomenet ved hjelp av variabler og sammenhenger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kombinere konseptuell forståelse og metodekunnskap for å analysere og forklare forbrukeratferd.
 • kan bidra i både praktiske prosjekter mot næringslivet der målet er økt forbrukerinnsikt og i akademiske prosjekter der målet er større teoretisk innsikt.
 • kan anvende det han/hun har lært om teoriutvikling og analyse til å identifisere og strukturere problemstillinger innenfor andre domener enn forbrukeratferd.
 • kan delta i faglig diskusjon om forbrukerpsykologi.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som klasseundervisning og casediskusjoner.

Bruk av Learning Catalytics og Kahoot underveis for å bidra til økt refleksjon og til å avsjekke læring og forståelse.

Grunnleggende begrep og modeller gjennomgås i videoklipp som legges ut.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet brukes det flere cases med reelle data og problemstillinger fra næringslivet. I tillegg vil mange av diskusjonene og gruppeoppavene ta utgangspunkt i dagsaktuelle eksempler og problemstillinger. De tre case er alle reelle case.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (inntil 2 studenter)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)