Innledning

De mest sentrale temaene vil være:

 • Innføring i tjenestemarkedsføring, tjenestelogikk og tjenesteinnovasjon
 • Åpne innovasjonsprosesser
 • Co-creation
 • Design Thinking
 • Innovasjon i forretningsmodeller
 • Ansvarlige forretningsmodeller
 • Sosiale innovasjoner
 • Tjenesteinnovasjon og teknologi
 • Disruptive innovasjoner
 • Innovasjon i kundeopplevelser
 • Tjenestedesign

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om tjenestelogikk og serviceinnovasjon
 • har inngående forståelse for tjenestens rolle og betydning for samfunn, organisasjoner og næringsliv
 • kan anvende kunnskap på praktiske problemstillinger, også utenfor det som tradisjonelt har vært sett på som tjenesteytende næringer
 • har avansert innsikt i de nyeste og de viktigste teoriene innen verdiskapning, service og tjenesteinnovasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende tjenestelogikken til å gjennomføre forsknings- eller utviklingsprosjekter i samfunn- og næringsliv for å øke kundens opplevde verdi
 • kan gjennomføre analyser, både selvstendig og i samarbeid med andre, for å eliminere feil i tjenester, utvikle og forbedre eksisterende og nye tjenester
 • kan kritisk gjennomgå teori og forskning på service og innovasjon, identifisere mangler og svakheter for selv å kunne formulere bidrag til diskursen rundt service og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan benytte en tjenestelogikk i sin fremtidige jobb
 • kan kommunisere sin kunnskap slik at den kan nyttiggjøres av eventuelle arbeidsgivere, kollegaer samt kandidaten selv
 • kan bidra til nytenking og innovasjoner relatert til service og tjenester, både praktisk, og i vitenskapelig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet skal undervises gjennom forelesninger, casediskusjoner og seminarer med gjesteforelesere. Det vil bli en gruppeeksamen som knytter seg til forelesningene og fokuserer på hvordan å innovere nye måter å skape serviceopplevelser på.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Relevante aktører fra næringslivet trekkes inn i undervisningen, som gjesteforelesere, i casediskusjoner og i hjemmeeksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt