Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Introduksjon til økonomistyring og finansiering
 • Måling og presentasjon av finansiell stilling
 • Måling og presentasjon av finansiell ytelse
 • Utarbeidelse av kontantstrømanalyse
 • Analyse og tolkning av årsregnskap
 • Kostnadsteori
 • Kalkulasjon
 • Investeringsanalyse
 • Kapitalkilder og kapitalanskaffelse
 • Styring av arbeidskapital
 • Beregning av kundelønnsomhet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om teorier, modeller og teknikker for økonomistyring
 • kjenner til økonomistyringssystemer og har innsikt i utvikling av slike systemer og deler av systemer i forskjellige sammenhenger
 • har kunnskap om hvordan interne og eksterne mekanismer kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre selskapsledelse
 • kjenner til utarbeidelse av finansregnskap og de viktigste delrapportene som inngår

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive funksjonene til finansregnskap, driftsregnskap og finansiell styring i moderne organisasjoner
 • kan presentere nøkkelinnhold fra finansregnskapet til interne og eksterne brukere
 • kan utarbeide nøkkeltall for å kunne evaluere lønnsomhet, effektivitet, likviditet og risiko i bedrifter
 • kan løse praktiske bedriftsøkonomiske problemer ved hjelp av driftsregnskapsteknikker
 • kan foreta lønnsomhetsanalyser innen investeringsbeslutninger og kunne treffe beslutninger på basis av slike analyser
 • kan beregne kostnader ved ulike kapitalkilder i bedrifter og beregne avkastningskrav for risikoutsatte investeringer
 • kan benytte verktøy fra investeringsanalysen for å verdsette bedrifter
 • kan benytte verktøy fra økonomistyring og investeringsanalyse for å analysere kundelønnsomhet
 • kan anvende relevant programvare

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle økonomiske data
 • har helhetlig innsikt i økonomistyring

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og øvingsoppgaver. Forelesningene vil knyttes opp mot gjennomføring av gruppedel av eksamen

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Kalkulator uten minne (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Atrill, Peter og Eddie McLaney. 2018. Accounting and Finance for Non-Specialists. 10. utg. London: Pearson. ISBN: 9781292135601. Sider: 600. 

Berger, Paul D. og Nadia Nasr I. 1998. "Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications." Journal of Interactive Marketing, 12(1):17-30 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=348356&site=ehost-live&scope=site ]

Kaplan, Robert S., og V.G. Narayanan. "Measuring and Managing Customer Profitability."Journal of Cost Management 15(5):5-15. [Gjøres tilgjengelig via Canvas]

Luehrman, Timothy A. 1997. "What`s it worth? A General Managers Guide to Valuation." Harvard Business Review, 75(3): 132-142. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9705196207&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

636 sider