Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Markedskanalers funksjon
 • historiske utvikling
 • Kanalstrategier
 • Pris- og produktstrategier
 • Markedskanaler i varehandel
 • E-handel
 • Franchising
 • Plurale systemer
 • Kanalkonflikter
 • Transaksjonskostnadsøkonomi
 • Tillit
 • Maktteori
 • Agentteori

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap på avansert nivå om markedskanalers funksjon og organisering
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier innen fagområdet markedskanaler

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke teoriene på området til å løse avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle og kommunisere om faglige problemstillinger på området

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, presentasjoner av fagartikler, diskusjon i grupper og casediskusjoner. Hver student vil presentere muntlig en fagartikkel og et case i løpet av emnet (arbeidskrav).

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I mange av øktene vil vi analysere reelle problemstillinger i markedskanaler (casediskusjoner).

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt