Innledning

Temaer i emnet:

 • Hva er et marked? Hva er strategi?
 • Segmentering, kundeverdi og posisjonering
 • Markedsføring og verdiskapning
 • Samarbeid og markedsdynamikk
 • Vekststrategier (salgsvekst, lansering av nye produkter og utvikling av produktportefølje)
 • Utvikling og implementering av markedsstrategi
 • Posisjonering av merkevarer og markeder
 • Vekststrategier for merkevarer
 • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen
 • Praktisk arbeid med markedsstrategi (markedsplan, simuleringsspillet MarkStrat)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om hva markedsstrategi er og hvordan strategiske valg skiller seg fra 'benchmarking' og effektiviseringsprosesser
 • har inngående kunnskap om sentrale markedsstrategiske problemstillinger (markedsorientering, segmentering, differensiering og posisjonering, utvikling av markedstilbud, kundetilfredshet, kundeverdi og lønnsomhet)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsstrukturer og konkurransesituasjon påvirker bedriftens strategiske handlingsrom
 • har inngående kunnskap om hva som skaper merkeverdi og hvordan merkevarer påvirker forbrukeres tankeprosesser og beslutninger
 • har inngående kunnskap om hvordan bedrifter kan arbeide systematisk for å skape merkeverdi og hvordan bedrifter kan kapitalisere på eksisterende merkeverdi og skape ny vekst  
 • har inngående kunnskap om merkearkitektur og implikasjoner av alternative løsninger for merkearkitektur  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kritisk analysere markeder, kunder og eksterne omgivelser og drøfte strategiske implikasjoner
 • kan utvikle markedsstrategi med prioritering av målsettinger, valg av strategiske hovedretninger og operative tiltak og fordele og allokere ressurser
 • kan analysere og evaluere markedseffekter og resultater som følge strategiske valg
 • kan evaluere og tilpasse eksisterende markedsstrategi og tiltak som konsekvens av oppnådde resultater og endrede rammebetingelser (interne og eksterne forutsetninger)
 • kan benytte teknikker for å kartlegge merkeassosiasjoner og utvikle assosiative nettverk som beskriver merkets faktisk markedsposisjon
 • kan benytte merkevarepyramiden som rammeverk for å analysere merkestyrke og prioritere utviklings- og forbedringstiltak
 • kan benytte relevante teori og rammeverk for å vurdere alternative vekststrategier og merkevarebyggingstiltak
 • kan evaluere og anbefale løsninger for merkearkitektur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan samarbeide og organisere prosjektgruppe (fordele roller og ansvarsoppgaver) for å gjennomføre strategiprosjekt og utvikle markedstiltak
 • kan arbeide systematisk og analytisk for å belyse komplekse strategiske markedsføringsbeslutninger
 • kan bidra aktivt i prosjekter i virksomheter for å maksimere kundeverdi og merkeverdi, og utvikle en lønnsom markedsstrategi
 • kan se sammenhenger mellom de ulike emnene i studieløpet og hvordan strategiske beslutninger bør være basert på innsikt om forbrukerpreferanser, markeds- og konkurransesituasjonen

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og casediskusjoner. En vesentlig del vil vies gjennomføring av simuleringsspillet Markstrat.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt