Innhold

Vitenskapsteori

 • Filosofiske og teoretiske rammeverk/Sentrale vitenskapsteoretiske skoler
 • Induksjon og deduksjon
 • Generaliserbarhet
 • Objektivitet og sannhet
 • Ontologiske og epistemologiske forutsetninger
 • Falsifikasjon og en kritisk grunnholdning

Kvalitativ metode

 • Designe et kvalitativt forskningsprosjekt
 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter
 • Ulike kvalitative forskningsdesign og teknikker:
  • Ulike typer case studier
  • Grounded Theory og innholds/tekstanalyse (inklusive nettbasert innhold)
  • Dybdeintervjuer
  • Deltagende observasjon og feltstudie
  • Fokusgrupper
  • Analyse og tolkning av kvalitative data
  • Utarbeide forskningsrapporter
 • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter
 • Anvendelsen av kvalitativ forskning innen markedsføringsfeltet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningstradisjoner som positivisme, konstruksjonisme, fenomenologi, sosial interaksjonsime, hermeneutikk og den hermeneutiske sirkel, kritisk teori, feminisme og post-modernisme, samt kunnskap og kunnskapsproduksjon, innen samfunnsfag og markedsvitenskapen.
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske begreper som induksjon, deduksjon, generaliserbarhet, metodetriangulering, relabilitet, validitet, med flere.
 • har kunnskap om historien, filosofien og de etiske standardene i kvalitativ forskning.
 • har spesialisert kunnskap om kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning.
 • har kunnskap om ulike kvalitative forskningsmetoder og verktøy, som case studier og grounded theory, intervjuer, deltakende observasjon, etnografi (inklusive online etnografi/observasjon), fokusgruppe, og innholdsanalyse av nettbasert innhold.
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming og registrering av forskningsprosjekt hos NSD, informert samtykke mm., til rapportering og publisering.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til vitenskapsteoretiske grunnprinsipper innen samfunnsvitenskap og markedsvitenskapen.
 • kan formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.
 • kan forstå hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor markedsvitenskapen.
 • kan systematisk anvende teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.
 • kan kritisk analysere og beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og anvendelse av kvalitativ forskning.
 • kan vurdere hvilke kvalitative verktøy som bør benyttes i ulike typer kvalitative forskningsdesign, og omfanget av disse.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utvikle en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver.
 • kan utvikle sine systematiske- og analytiske evner, samt styrke evnen til problemløsning.
 • er i stand til å designe og gjennomføre et eget selvstendig, avgrenset kvalitativt forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.
 • kan kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til markedsvitenskap.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner/bedriftsbesøk, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Andersen, Svein S. 2013. Casestudier. Forskningsstrategi, generallisering og forklaring. 2 utgave, 1. opplag ed: Fagbokforlaget. Kap. 1- 6 og 8. 140 sider. ISBN: 9788245014792.

Crotty, Michael. 1998. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. London: SAGE Publications. ISBN: 9780761961062. Kap. 1-5 (1-111) og 8-9 (183-213). 147 sider.

Klenke, Karin. 2016. Qualitative Research in the Study of Leadership.2nd Edition. London: Emerald. ISBN13: 978-1-78560-651-9. Kap 1-2, 4-5, 7-8. 174 sider.

Cho, Ji Young, and Eun-Hee Lee. 2014. «Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences». The Qualitative Report, 19(32), 1-20. Elektronisk tilgjengelig via The quality Report: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss32/2 20 sider.

Deigh, Linda, Jillian Farquhar, Maria Palazzo, and Alfonso Siano. 2016. "Corporate social responsibility: engaging the community."  Qualitative Market Research: An International Journal 19 (2):225-240. 15 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=116659366&site=ehost-live&scope=site

Edirisingha, Prabash Aminda, Jamal Abarashi, Shelagh Ferguson, and Rob Aitken. 2017. "From "participant" to "friend": the role of Facebook engagement in ethnographic research."  Qualitative Market Research: An International Journal 20 (4):416-434. 18 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=126207544&site=ehost-live&scope=site

Flyvbjerg, Bent. 2006. "Five misunderstandings about case-study research." Qualitative inquiry 12 (2):219-245. 26 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=22518518&site=ehost-live&scope=site

Lorna, Ruane, and Wallace Elaine. 2013. "Generation Y females online: insights from brand narratives."  Qualitative Market Research: An International Journal 16 (3):315-335. doi: doi:10.1108/13522751311326125. 20 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=88133272&site=ehost-live&scope=site

Digitalt kompendium i emne KVA4101 Kvalitativ metode og vitenskapsteori legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Acocella, Ivana. 2012. "The focus groups in social research: advantages and disadvantages."  Quality & Quantity 46 (4):1125-1136. 12 sider.

Czarniawska, Barbara Social. 2003. "Social Constructionism and Organization Studies" I Westwood, Robert og Stewart Clegg (red). Debating Organization: Point-counterpoint in Organization Studies, 128-139 Malden: Blackwell.  11 sider.

Czarniawska, Barbara. 2017. "Organization Studies as Symmetrical Ethnology", Journal of Organizational Ethnography, 6(1): 2-10, https://doi.org/10.1108/JOE-12-2016-0023. 8 sider.

George, Alexander. L., & Bennett, Andrew. 2005. "Case studies and theory development in the social sciences." I Case studies and theory development in the social sciences , 3- 36 Cambridge, Mass.: MIT Press. 25 sider.

Goulding, Christina. 2001. "Grounded Theory: A Magical Formula or a Potential Nightmare". The Marketing Review 2(1):21-34. 13 sider.

Redvall, Eva Novrup. 2018. "Reaching young audiences through research: Using the NABC method to create the Norwegian web teenage drama SKAM." In True Event Adaptation. Palgrave Macmillan. Sideantall kommer før semesterstart etter avtale med redaktør og forfatter.

McKinley, William. "From Subjectivity to Objectivity: A Constructionist Account of Objectivity in Organization Theory. "I Westwood, Robert og Stewart Clegg (red). Debating Organization: Point-counterpoint in Organization Studies, 142-155 Malden: Blackwell. 13 sider.

Næss, Hans Erik. 2017. "Forskningsetikk - prinsipper og praksis". I Pettersen og Næss (red.) Metodebok for kreative fag, 20-30. Oslo: Universitetsforlaget. 10 sider.

Næss, Hans Erik og Pettersen, Lene. 2017. "På rett sted til rett tid. Kunsten å gjøre feltarbeid". I Pettersen og Næss (red.) Metodebok for kreative fag, 88-98. Oslo: Universitetsforlaget. 10 sider.

Tangen, Karl-Fredrik. 2006. "Forbrukeren er sosial : et forsvar for sosiale prosesser som utgangspunkt for forbrukerforståelse." In Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og markedsføring, edited by Frode   Nyeng and Grete Wennes. S. 188-218. Oslo: Cappelen akademisk. 30 sider

Samlet sidetall/pensum

ca 700 sider

Anbefalt litteratur

Thuren, Torsten. 2015. Vitenskapsteori for nybegynnere. Gyldendal Akademisk. 198 sider.

Næss, Hans Erik og Lene Pettersen  (red.). 2017. Metodebok for kreative fag. Universitetsforlaget.