Innledning

Emnet består av to deler.

Den først delen fokuserer på:

 • Hvordan planlegge kommunikasjonskampanjer
 • Hvordan konsumenter prosesserer markedskommunikasjon
 • Hvordan konsumenter blir påvirket av markedskommunikasjon (kilde- og budskapseffekter)
 • Hvilke konsekvenser kundenes påvirkningskunnskap har for planlegging og gjennomføring av markedskommunikasjon  

Den andre delen går i dybden på ulike mediestrategier knyttet til:¿

 • Markedskommunikasjonm i sosiale medier
 • Data, Analytics og Programmatic
 • Søkermotormarkedsføring (SEO og SEM)
 • Produktplassering og Sponsing

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan man planlegger kommunikasjonskampanjer
 • har inngående kunnskap om hvordan forbrukere påvirkes av markedskommunikasjon, og hvorfor og hvordan forbrukere responderer på slik påvirkning
 • har inngående kunnskap om ulike mediekanalers (tradisjonelle, sosiale og nye) egenskaper og hvordan de påvirker forbrukers prosessering og atferd

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante teorier til å kaste lys over praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor markedskommunikasjon
 • kan anvende kunnskap om ulike mediekanalers egenskaper og om målgruppens medievaner til å utvikle kommunikasjons- og mediestrategier
 • kan identifisere og evaluere potensielt nye mediekanaler som oppstår i takt med teknologisk utvikling, og integrere disse kanalene med eksisterende tradisjonelle og sosiale mediekanaler

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om kommuniksjons- og mediestrategier på nye og ustrukturerte problemstillinger
 • kan delta i faglig diskusjon om markedskommunikasjon, fremlegge egne problemstillinger, analyser og konklusjoner samt bidra kritisk i forhold til andres bidrag på dette området
 • kan identifisere relevante nye problemstillinger innenfor markedskommunikasjon slik at faget drives fremover

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning, casediskusjoner, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner i plenumssamlinger og gruppeveiledning.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil ha flere gjesteforelesere fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Fennis, Bob M. og Wolfgang Stroebe. 2016. The Psychology of Advertising. New York: Psychology Press. ISBN: 9781848723061. Sider: 450. 

Bergkvist, L. 2012. "The Flipside of the Sponsorship Coin: Do you still buy the beer when the brewer underwrites a rival team?" Journal of Advertising Research, (52), 65-73. (8)¿ Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=73178430&site=ehost-live&scope=site

Bergkvist, L., & Zhou, K. Q. (2016). Celebrity endorsements: a literature review and research agenda. International Journal of Advertising, 35(4), 642-663. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=116268546&site=ehost-live&scope=site

Berman, R., & Katona, Z. (2013). The role of search engine optimization in search marketing. Marketing Science, 32(4), 644-651. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=89545615&site=ehost-live&scope=site

Boerman, S. C., Kruikemeier, S., & Zuiderveen Borgesius, F. J. (2017). Online behavioral advertising: A literature review and research agenda. Journal of Advertising, 46(3), 363-376. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=124431181&site=ehost-live&scope=site

Campbell, M. C., & Kirmani, A. (2000). Consumers' use of persuasion knowledge: The effects of accessibility and cognitive capacity on perceptions of an influence agent. Journal of Consumer Research, 27(1), 69-83. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3353327&site=ehost-live&scope=site

Colliander, J. & Dahlén M. (2011) Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media, Journal of Advertising ResearchMar 2011, 51 (1) 313-320. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=59485345&site=ehost-live&scope=site

Eisend, M. (2009). A meta-analysis of humor in advertising. Journal of the Academy of Marketing Science,37(2), 191-203. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=38594634&site=ehost-live&scope=site

Friestad, M. & P. Wright. (1994). "The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts." Journal of Consumer Research, 21(1), 1-31. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9408160146&site=ehost-live&scope=site

Jerath, K., Ma, L., & Park, Y. H. (2014). Consumer click behavior at a search engine: The role of keyword popularity. Journal of Marketing Research51(4), 480-486. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98572190&site=ehost-live&scope=site

Jusufovi¿. K. V. (2014). "20 Years of Research on Product Placement in Movie, Television and Video Game Media." Journal Of Economic & Social Studies, 4(2), 253-283. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=100117244&site=ehost-live&scope=site

Kang, Y, S. & P. M. Herr. (2006). "Beauty and the Beholder: Toward An Integrative Model of Communication Source Effects." Journal of Consumer Research, 33(1), 123-130. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21489753&site=ehost-live&scope=site

Laran, J.,  Amy N. Dalton og Eduardo B. Andrade. (2011). "The Curious Case of Behavioral Backlash: Why Brands Produce Priming Effects and Slogans Produce Reverse Priming Effects." Journal of Consumer Research, 37(6), 999-1014. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=67276854&site=ehost-live&scope=site

Lambrecht, A., & Tucker, C. (2013). When does retargeting work? Information specificity in online advertising. Journal of Marketing Research, 50(5), 561-576. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=90376388&site=ehost-live&scope=site

Luxton, S., Reid, M., & Mavondo, F. (2015). Integrated marketing communication capability and brand performance. Journal of Advertising, 44(1), 37-46. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=100640390&site=ehost-live&scope=site

Matthes J. & Naderer. B (2016) "Product placement disclosures: Exploring the moderating effect of placement frequency on brand responses via persuasion knowledge." International Journal of Advertising, 35, 185-199. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=114328057&site=ehost-live&scope=site

Meenaghan, T., Mcloughlin, D., & Mccormack, A. (2013). New Challenges in Sponsorship Evaluation Actors, New Media, and the Context of Praxis. Psychology & Marketing, 30(5),444-460. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=86745838&site=ehost-live&scope=site

Russel. C, A. & Stern. B. B. (2006) "Consumers, Characters, and Products: A Balance Model of Sitcom Product Placement Effects." Journal of Advertising, 35(1), 7-21. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20651293&site=ehost-live&scope=site

Schmidt, S., & Eisend, M. (2015). Advertising repetition: A meta-analysis on effective frequency in advertising. Journal of Advertising44(4), 415-428. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=110262924&site=ehost-live&scope=site

Schumann, J. H., von Wangenheim, F., & Groene, N. (2014). Targeted online advertising: Using reciprocity appeals to increase acceptance among users of free web services. Journal of Marketing78(1), 59-75. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641516&site=ehost-live&scope=site

Shu, S. B. og Kurt A. Carlson. (2014). "When Three Charms but Four Alarms: Identifying the Optimal Number of Claims in Persuasion Settings." Journal of Marketing,78(1), 127-139. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641520&site=ehost-live&scope=site

Tucker, C. E. (2014). Social networks, personalized advertising, and privacy controls. Journal of Marketing Research51(5), 546-562. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98472596&site=ehost-live&scope=site

Elektronisk kompendium i emne KMS4100 Kommunikasjons- og mediestrategi legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Blake, T., Nosko, C., & Tadelis, S. (2015). Consumer heterogeneity and paid search effectiveness: A large¿scale field experiment. Econometrica83(1), 155-174.

Eisend, M. (2006). Two-sided advertising: A meta-analysis. International Journal of Research in Marketing, 23(2), 187-198.

Meenaghan, T. (1991). "The Role of Sponsorship in the Marketing Communications Mix." International Journal of Advertising, 10(1), 35-47.

Rice, D. H, K. Kelting og R. J. Lutz. (2012). "Multiple endorsers and multiple endorsements: The influence of message repetition, source congruence and involvement on brand attitudes." Journal of Consumer Psychology, 22(3), 249-259.

Uribe, R., Buzeta, C., & Velásquez, M. (2016). Sidedness, commercial intent and expertise in blog advertising. Journal of Business Research69(10), 4403-4410.

Samlet sidetall/pensum

790 sider

Anbefalt litteratur

Armstrong, J. Scott. 2010. Persuasive Advertising. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781403913432.

Berger, Jonah. 2013. Contagious: Why Things Catch on. New York: Simon & Schuster. ISBN: 9781471111709.

Larsen, Svein og Mona K. Solvoll. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245012439.