Innhold

De mest sentrale temaene vil være en generell innføring i sentrale begreper fra økonomisk antropologi. Blant dem:

 • Produktbiografi, varer og varedannelse
 • Transformasjon fra vare til bruk
 • Penger, marked, transaksjon
 • Sfærer og moral
 • Ulike former for bytte som institusjonaliserte prosesser
 • Verdi: akkumulasjon og representasjon
 • Gaven
 • Makt, struktur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om ulike antropologiske teorier om menneskelig utveksling av varer og tjenester.
 • kan gjøre rede for empiriske eksempler om ulike former for forbruk og markedet og ulike typer verdi som utvikles i disse markedene.
 • har inngående kunnskap om både hva som er dominerende, hvordan forskjellige utvekslingsformer opererer side om side, og hva det er som er spesielt med vår tid.
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper innenfor det sosialantropologiske feltet materiell kultur, med sentrale begreper som verdi, gaven, representasjon og transformasjon.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke verktøy fra sosialantropologien; etnografi og komparasjon, som gir et analytisk perspektiv på forbruk, muliggjør refleksjon rundt markedet og åpner for bevisste praktiske strategier.
 • kan analysere marked, forbruk og transaksjoner og de relasjoner som springer ut av transaksjonene.
 • kan analysere den konteksten forbruket skal inn i.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har selvstendig evne til å se hvordan materialitet er vevd inn i sosial samhandling og maktrelasjoner, og vet hvordan både materielle og immaterielle ting kan bære sosiale relasjoner.
 • behersker gode og anvendbare analytiske perspektiver på markedet, menneskene som opererer i det og tingene som utveksles der, en kompetanse som er relevant både instrumentelt og akademisk i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet skal undervises gjennom forelesninger, case-diskusjoner og seminarer.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Appadurai, Arjun. 1986. "Introduction: Commodities and the politics of value." I Appadurai (red.) The social life of things: Commodities in cultural perspective, 3-63. [ISBN: 9780521357265.]

Barth, Fredrik. 1994. "Modeller av sosial organisasjon." I Barth (red.) Manifestasjon og prosess, 31-45. Oslo: Universitetsforl. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/3d17386cf88a9e0953ab0a8de99035ba.nbdigital?lang=no#0 ]

Barth, Fredrik. 1994. "Økonomiske sfærer i Darfur." I Barth (red.) Manifestasjon og prosess, 46-65. Oslo: Universitetsforl. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/3d17386cf88a9e0953ab0a8de99035ba.nbdigital?lang=no#0 ]

Cochoy, Franck. 2007. "A Brief Theory of the `Captation' of Publics: Understanding the market with Little Red Riding Hood." Theory, Culture & Society, 24(7-8):203-223. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263276407084704 ]

Døving, Runar. 2007. "Voksne barn: Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver." Norsk antropologisk tidsskrift, 18(1):22-37. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/nat/2007/01/voksne_barn_husholdsviabilitet_blant_urbane_skandinaver ]

Mauss, Marcel. 1995. Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. [Oslo]: Cappelens akademiske. [ISBN: 9788245600391. 210 s.]

Miller, Daniel. 1998. A Theory of shopping. Cambridge: Polity Press. ISBN: 9780745619460. 175 s. 

Mintz, Sidney W. 1985. Sweetness and power: The place of sugar in modern history. New York: Viking. [ISBN: 9780140092332. Sider: 274.]

Tangen, Karl-Fredrik. 2011. "Å tenke med penger." Magma, (8):56-63. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/a-tenke-med-penger ]

 

Digitalt kompendium for FOA4101 Forbrukerantropologi legges ut av emneansvarlig på læringsplattformen og inneholder:

Bloch, Maurice og Jonathan P. Parry (red.). 1989. "Introduction: Money and the morality of exchange." I Money and the morality of exchange, 1-32. Cambridge: Cambridge University Press.

Bohannan, Paul. 1959. "The impact of money on an African subsistence economy." Journal of Economic History, 19(4):491-503.

Douglas, Mary og Baron Isherwood. 1979. "Separate economic spheres in ethnography." I The world of goods: Towards an anthropology of consumption, 95-104. London: Routledge.

Døving, Runar og Marianne E. Lien. 2000.  "Myten om den perfekte kålrot." Norsk antropologisk tidsskrift, 2:108-127.

Kopytoff, Igor. 1986. "The cultural biography of things: Commoditization as process." I Appadurai (red.) The social life of things, 64-95. Cambridge: Cambridge University Press.

Lien, Marianne E. 1998. "Between market exchange and friendly favour: An ethnographic study of advertising exchange." Sosiologi i dag, (4):43-60.

Lien, Marianne E. 2004. "The virtual consumer: Constructions of uncertainty in marketing discourse." I Garsten og Lindh de Montoya (red.) Market matters: Exploring cultural processes in the global market place, 46-66. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Malinowski, Bronislaw. [1922]. "The essentials of the Kula." I Argonauts of the western pacific, 81-104. Read Books.

Osteen, Mark. 2002. "Introduction: Questions of the gift." I Osteen (red.) The Question of the Gift: Essays across disciplines, 1-41. Routledge. London.

Polanyi, Karl. 1968. "The economy as instituted process." I LeClair og Schneider (red.) Economic anthropology: Readings in theory andanalysis, 122-143. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Zelizer, Viviana A. 2011. "The social meaning of money." I Economic lives: How culture shapes the economy, 93-127. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Samlet sidetall/pensum

819 sider

Anbefalt litteratur

Appadurai, Arjun (red.). 1986. "Introduction: Commodities and the politics of value." I The social life of things: Commodities in cultural perspective, 3-63. Cambridge: University Press. ISBN: 9780521357265.

Sahlins, Marshall. 2004. "On the sociology of primitive exchange." I Banton (red.) The relevance of models for social anthropology, 139-186. London: Routledge. ISBN: 9780415330275.

Stenning, Derrick J. 1971. "Household viability among the pastoral Fulani." I Goody (red.) The developmental cycle of domestic groups, 92-119. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521096607.

Zelizer, Viviana A. 2011. "Beyond the polemics on the marked: Establishing a theoretical and empirical agenda." I Economic lives: How culture shape the economy, 93-127. Priceton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691139364.