Innledning

Innhold

 • Definisjon av problemstilling, innsiktsbehov og datakilder (sekundære- og primære)
 • Problemstilling knyttet til bruk av sekundære informasjonskilder
  • Bedriftsinterninformasjon
  • Analyseverktøy for sosiale medier
 • Problemstilling knyttet til kvalitativ ledelse av innsiktsprosjekter
  • Rekruttering og utvalg
  • Utvikling av måleinstrumenter (intervjuguide)
  • Datainnsamling (øvelse i intervjurollen/moderator i dybdeintervjuer og fokusgrupper, observasjon, tracking)
  • Bruk av programvare for kvalitativ analyse
  • Rapportering av kvalitativ markedsinformasjon
 • Problemstillinger knyttet til kvantitativ ledelse av innsiktsprosjekter
  • Panelhåndtering (rekruttering, vedlikehold, utvalg, representativitet og vekting)
  • Bruk av elektronisk verktøy for å utvikle måleinstrument
  • Datainnsamling (kvotestyring, insentiver, purring)
  • Avanserte analysemetoder (clusteranalyse og conjointanalyse)
 • Rapportering og ledelse av prosess for tiltaksutvikling
  • Identifisering og sammenstilling av informasjon fra ulike datakilder
  • Utvikling av beslutningsunderlag
  • Gjennomføring av resultatrapportering og arbeidsprosess for å utvikle og prioritere tiltak

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om ledelse og gjennomføring av markedsinnsiktsprosjekter
 • hat inngående kunnskap om markedsanalysebransjen og hvordan bedrifter arbeider med innsiktprosjekter i praksis
 • har avansert kunnskap om ulike metoder, design og analyseteknikker og i hvilke situasjoner de ulike fremgangsmåtene vil være best egnet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lede og gjennomføre innsiktsprosjekter for å fremskaffe beslutningsunderlag i strategiprosesser
 • kan arbeide systematisk for å forstå oppdragsgivers problemstillinger og definere innsiktsbehov
 • kan operasjonalisere variabler og utvikle måleinstrumenter (intervjuguide og spørreskjema)
 • kan drøfte utvalgsbeslutninger og gjennomføre rekruttering til markedsundersøkelser
 • kan drøfte og ta beslutninger om bruk og vedlikehold av utvalgspaneler
 • kan identifisere, systematisere og analysere relevant sekundærdata
 • kan gjennomføre dybdeintervjuer, fokusgrupper og spørreskjemadatainnsamling
 • kan systematisere, bearbeide og analysere data fra flere ulike datakilder for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag
 • kan utføre avanserte statistiske analyser
 • kan kommunisere (både skriftlig og muntlig) analyser, resultater og implikasjoner tilpasset ulike målgrupper, dvs. både fageksperter og beslutningstakere som har begrenset kunnskap om markedsanalyser

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan samarbeide og effektivt organisere prosjektgruppe for å nå felles mål
 • kan sette seg inn i og forstå andres (oppdragsgivers) situasjon og utfordringer
 • kan strukturere og bryte ned komplekse og sammensatte problemstillinger i definerte og håndterbare beslutningsproblem
 • kan presentere og diskutere kompliserte problemstillinger med mange ulike målgrupper (både eksperter og ikke-eksperter)

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, plenumsdiskusjoner, case og gjesteforelesninger fra analysebransjen, observasjon og egentrening i rollen som moderator, gruppearbeid (gjennomføring av datainnsamling, analyse, presentasjon av resultater og diskusjon av implikasjoner).

Anbefalt tidsbruk

250 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet gjennomføres i samarbeid med flere aktører i næringslivet. Eksempelvis vil det være en rekke gjesteforelesere på utvalgte tema, bedriftsbesøk og prosjektoppgaven vil omhandle en aktuell og reel problemstilling for en samarbeidsbedrift.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt