Innledning

Emnet skal gi studenten en innføring i lederutvikling i teori og praksis, samt gi kjennskap til både 'mainstream'- og kritiske perspektiver på (ledelse og) lederutvikling. Emnet vil ta for seg populære former for lederutvikling slik som coaching, 360 tilbakemelding/lederevaluering, verdikartlegging, identitetsarbeid (identity work), on the job training, kompetansetrening (i aktiv lytting og coaching) og teoriopplæring (i bla transformasjonsledelse og autentisk ledelse), og samtidig utforske utfordringer forbundet med disse utbredte tilnærmingene til lederutvikling. Det overordnede formålet med emnet er å utvikle en refleksiv holdning til lederutvikling, der studenten blir bevisst hvilke antagelser som ligger til grunn for teoriene som lederutvikling hviler på, og hvilke konsekvenser disse antagelsene kan få for organisasjoner og enkeltindivider når lederutvikling tas i bruk. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har begrepsforståelse for og kunnskap om hva lederutvikling er, hvordan det utøves, samt hvordan det evalueres i organisasjoner
  • har innsikt i ulike perspektiver på lederutvikling slik som funksjonelle, interpretivistiske og kritiske perspektiver
  • har kunnskap om ulike elementer som kan inngå i lederutvikling slik som tilbakemelding, coaching, identitetsarbeid (identity work), rolle-arbeid, vekstorienterte og fastlåste tankesett, verdier, autentisk lederutvikling, opplæring i transformasjonsledelse og refleksivitet. 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan grunnleggende teori om lederutvikling
  • kan anvende metoder for utvikling av ledere i ulike situasjoner som personalleder og/eller konsulent
  • kan skriftlig redegjøre for sentrale begreper og teorier innenfor lederutvikling
  • kan identifisere utfordringer med grunnleggende antagelser knyttet til lederutvikling i organisasjoner 
  • kan foreslå tiltak ut fra aktuell forskning på ledelse og lederutvikling for å håndtere identifiserte problemområder og tilrettelegge for mer bærekraftig lederutvikling

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utveksle synspunkter, erfaringer og formidle teorier knyttet til lederutvikling med andre med bakgrunn i kunnskap om ledelse og lederutvikling
  • har innsikt i relevante faglige problemstillinger og utfordringer knyttet til hvordan lederutvikling utøves i organisasjoner 

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske gruppeoppgaver. Studenten vil få anledning til å øve på spesifikke lederutviklingsintervensjoner og få i oppgave å sette seg inn i hvordan lederutvikling foregår i en selvvalgt organisasjon.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert 36 timer med forelesning)

Arbeidslivstilknytning

Det vil i undervisningen bli lagt vekt på å eksemplifisere teorier ved hjelp av praktiske eksempler fra næringslivet og med besøk av HR/Organisasjonsutviklingspersonell. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt