Innledning

Studentene skal gjennomgå følgende:

 1. Den entreprenørielle handling
 2. Innovativt lederskap
 3. Høyteknologisk verdiskaping
 4. Innovasjon som forretningsprosess
 5. Kreative energifelt i organisasjoner

Innenfor hvert av disse områdene vil det fokuseres på ideutvikling, overføring av ideer, og veien fra idé til innovasjon, 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om sentrale modeller og teorier innenfor innovasjonsledelse
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige metoder for forløpet fra idé til innovasjon og inntjening
 • har kunnskap om hva som menes med konseptene den entreprenørielle handling, innovativt lederskap, høyteknologisk verdiskaping, innovasjon som forretningsprosess og kreative energifelt i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har spesialisert kunnskap om nyskapings- og innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget, teorier og metoder for å analysere organisatoriske utviklingsprosjekter og evaluering av disse

 

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å avdekke kreative energifelt i organisasjoner, og kan overføre kunnskapen fra disse kreative energifelt til andre steder i organisasjonen
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet som har spesielt fokus på kreative energifelt i organisasjoner
 • kan gjennomføre et selvstendig, avansert avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kan foreta kvalifiserte vurderinger av metodevalg og metodebruk i interne utredninger og analyser i organisasjonen, både når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av endring- og innovasjonsprosesser
 • kan designe læringssystem og tidlige varslingssystem i organisasjoner som fremmer ideutvikling og innovasjon

 

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye kontekster for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • har kompetanse til å anvende teori på et bredt felt av praktiske problemstillinger for å øke forståelsen i utviklingsprosesser og ledelsesfunksjoner i en organisasjon
 • kan delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte endrings og innovasjonsprosjekter i en virksomhet

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger og innovatorium.  Innovatorium er en innovasjonsledelsesmodell i seks trinn som består av:

 1. Ideutvikling
 2. Ideutvelgelse og tilbakemelding
 3. Ideverksted, hvor ideen videreutvikles mot et marked og stresstestes for relevans og mulighet
 4. Ideen selges til en "mentor" i et marked
 5. Konseptutvikling, hvor ideen ferdigstilles
 6. Salg til en som er villig til å finansiere ideen.

 

Det siste punktet vil bli nedprioritert her.  I praksis betyr innovatorium at studentene i grupper skal utvikle egne ideer, videreutvikle disse til testbare konsepter og selges inn til en ¿mentor¿ i næringslivet. Ideen skal etter tilbakemeldingen fra "mentoren" videreutvikles og gjøres klar som en pilot mot et spesifikt marked.  Sagt mindre akademisk er innovatorium prosessen fra idé til faktura. I praksis leverer studentene inn en akademisk prosjektoppgave fra dette innovatorium

Denne arbeidsformen krever en betydelig innsats fra studentene.

Undervisningen vil bli organisert i tre samlinger på to dager á seks timer. Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen (prosjektrapport) i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Johannessen, J-A. & Olsen, B.  (2013). Innovative organisasjoner: Fra idé til faktura, Fagbokforlaget, Oslo. 190 sider. ISBN: 9788245014631.

Johannessen, J-A. ,B Olsen; G.T. Lumkin (2001). - Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom? European Journal of Innovation Management, 4,1:20-31. [elektronisk tilgjengelig via Emerald: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/14601060110365547 ]

Goffin, K. & Mitchell, R.  (2016).  Innovation Management, Palgrave, London, 440 sider (Tilgjengelig på Amazon). ISBN: 9781137373434.

Digitalt kompendium i emne LAI4100 Ledelse av innovasjonsprosesser legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Johannessen, J-A.; Olsen, B. & Olaisen, J.  (1997). Organizing for Innovation, Long Range Planning, 30, 1: 96-109.

Samlet sidetall/pensum

944 sider

Anbefalt litteratur

Gjelsvik, Martin. 2007. Innovasjonsledelse: Ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245002751.

Gratton, Lynda. 2015. Living strategy: Putting people at the heart of corporate purpose. London: Financial Times. ISBN: 9781292100180 

Hirooka, Masaaki. 2006. Innovation dynamism and economic growth: A nonlinear perspective. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN: 9781843765783.

Makridakis, Spyros. 2004. Forord til Managing the future: Foresight in the knowledge economy, redigert av Haridimos Tsoukas og Jill Sheperd, xiii-xiv. Malden, Mass.: Blackwell. ISBN: 9781405116152.

Sennett, Richard. 2009. The craftsman. London: Penguin Books.ISBN: 9780141022093.