Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale teorier og problemstillinger innenfor prestasjonsforbedringer i kunnskapsvirksomheter, slik som:

 • Å lede kunnskapsarbeidere
 • Eksplisitt kunnskap
 • Taus kunnskap
 • Implisitt kunnskap
 • Skjult kunnskap
 • Førstelinjefokus som kunnskapsressurs
 • Produktiviteten til kunnskapsarbeiderne
 • Overgangen fra infrastruktur til infostruktur (informasjonsstruktur)
 • Utvikling, overføring og integrering av taus kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om hvordan moderne organisasjoner håndterer og tilpasser seg omgivelsene og endrede krav i omgivelsene. Dette gjelder både for private og offentlige organisasjoner.  
 • har inngående kunnskap i relevant teori for faget, og praksis, som beskriver hvordan bedrifter kan jobbe for å optimalisere egen organisering og drift, ved hjelp av av kunnskapsressurser.

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan analysere og kritisk redegjøre for hvilke sosiale mekanismer som fremmer kunnskapsprestasjoner i virksomheter.  
 • kan utføre selvstendige undersøkelser og analyser av organisasjoners virkemåte og prosesser basert i fagområdets teoritilfang og metoder. 
 • behersker noen sentrale tilnærminger for å gjennomføre prestasjonsfremmende tiltak i organisasjoner, spesielt kunnskapsvirksomheter hvor fokuset er på mellomlederrollens betydning for å øke kunnskapsarbeidernes produktivitet.  
 • kan bruke relevante forskningsmetoder for å dokumentere hva som kan gjøres for å fremme produktiviteten til kunnskapsarbeideren.

Generell kompetanse

Studenten... 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hva som motiverer kunnskapsarbeidere.
 • kan identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor ledelsesfeltet.
 • kan diskutere ulike verktøy for hva som kan fremme produktiviteten til kunnskapsarbeidere
 • kan kommunisere faglige problemstillinger i en praktisk kontekst.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Studentene skal jobbe med en prosjektoppgave, i samme gruppe på tre, gjennom hele undervisingsperioden, med et selvvalgt case. Prosjektoppgaven vil bli organisert rundt hvordan studentene vil foreslå strategier for mellomlederen for å fremme prestasjonen til kunnskapsarbeiderne.

Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side.

Undervisningen vil bli organisert i samlinger. Mellom samlingene vil gruppene få veiledning i prosjektoppgaven.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil gjennom prosjektoppgaven være i kontakt med private eller offentlige virksomheter.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Hislop, Donald.  2013.  Knowledge Management in Organizations: a critical introduction. Oxford : Oxford University Press. [ISBN: 9780199691937. Antall sider 254]

Johannessen, Jon-Arild. 2016. Knowledge Management- Volume 4: Knowledge and innovation. Create Space Independent. [ISBN: 9781537507040. 150 sider]

Rooney, David, Greg Hearn og Abraham Ninan. 2005. Handbook on the knowledge economy. Cheltenham: Edward Elgar [ISBN: 9781847208477. Sider: 253]

Weaven, Scott, Debra Grace, Rajiv Dant og James R. Brown. 2014. "Value creation through knowledge management in franchising: a multi-level conceptual framework." Journal of Services marketing, 28(2):97-104. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=95769517&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium for «KUN4101: Kunnskapsledelse» legges ut av emneansvarlig på Luvit og inneholder:

Johannessen, Jon-Arild, Johan Olaisen og Bjørn Olsen. 2001. "Mismanagement of tacit knowledge: the importance of tacit knowledge, the danger of information technology, and what to do about it." International Journal of Information Management, 21(1):3-20.

Johannessen, Jon-Arild, Johan Olaisen og Bjørn Olsen. 1999. "Aspect of innovation Theory based on knowledge-management." International Journal of Information Management, 19(2):121-139.

Samlet sidetall/pensum

ca. 700 sider

Anbefalt litteratur

Gjelsvik, Martin. 2007. Innovasjonsledelse: Ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245002751.

Vance, C. & Paik, Y. (2014).  Managing a Global workforce, Routledge  (sider 459) (Pris Amazon 71 pund)

Wallace, D.P. (2007).  Knowledge Management: Historical and Cross-disciplinary Themes, Libraries Unlimited, London. Sider, 244, pris amazon 31 pund.