Innledning

Kurset vil ta for seg betydningen av individuelle forskjeller innen:

 • Personlighet
 • Intelligens
 • Motiver
 • Interesser
 • Ferdigheter
 • Viljestyrke
 • Stress
 • Hormoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale områder innen differensialpsykologien med vekt på normalpsykologi.
 • kan diskutere sentrale begreper og empiri, blant annet forholdet mellom arv og miljømessige faktorer for personlighetsutvikling, sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid, samt skillet mellom normalfungering og patologi
 • har spesialisert kunnskap om ledelsesteori og forskning, både når det gjelder kontekst for ledelse, og ledelse som prosess
 • har avansert kunnskap om hvordan vitenskapelig forskning på organisasjoner og ledelse kan anvendes av ledere i praksis på mellomledernivå
 • har avansert kunnskap om hvordan personlighet påvirker ledelsesstil, eksempelvis endringsorientering i utøvelse av lederskap
 • har inngående kunnskap om teorier knyttet til individuelle forskjeller innen områder som intelligens, personlighet og viljestyrke

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere differensialpsykologiens praktiske implikasjoner for dagens arbeidsliv
 • kan anvende forskningsbaserte testverktøy for å måle personlighet, som er relevant i utforming av lederutviklingsprogrammer eller ved lederrekruttering
 • kan identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor ledelsesfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan foreta selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av ledelsesfaglige problemstillinger og fremstille disse på en forståelig og relevant måte

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil være forskningsbasert. Kurset gjennomføres modulbasert over 4 uker. Det vil videre stilles betydelige krav til studentene med hensyn til aktiv deltakelse i undervisningen, blant annet i form av oppgaveløsning, fremlegg og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt