Innhold

Temaer i emnet:

 • Hva er et marked? Hva er strategi?
 • Segmentering, kundeverdi og posisjonering
 • Markedsføring og verdiskapning
 • Samarbeid og markedsdynamikk
 • Vekststrategier (salgsvekst, lansering av nye produkter og utvikling av produktportefølje)
 • Utvikling og implementering av markedsstrategi
 • Posisjonering av merkevarer og markeder
 • Vekststrategier for merkevarer
 • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen
 • Praktisk arbeid med markedsstrategi (markedsplan, simuleringsspillet MarkStrat)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om hva markedsstrategi er og hvordan strategiske valg skiller seg fra 'benchmarking' og effektiviseringsprosesser
 • har inngående kunnskap om sentrale markedsstrategiske problemstillinger (markedsorientering, segmentering, differensiering og posisjonering, utvikling av markedstilbud, kundetilfredshet, kundeverdi og lønnsomhet)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsstrukturer og konkurransesituasjon påvirker bedriftens strategiske handlingsrom
 • har inngående kunnskap om hva som skaper merkeverdi og hvordan merkevarer påvirker forbrukeres tankeprosesser og beslutninger
 • har inngående kunnskap om hvordan bedrifter kan arbeide systematisk for å skape merkeverdi og hvordan bedrifter kan kapitalisere på eksisterende merkeverdi og skape ny vekst  
 • har inngående kunnskap om merkearkitektur og implikasjoner av alternative løsninger for merkearkitektur  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kritisk analysere markeder, kunder og eksterne omgivelser og drøfte strategiske implikasjoner
 • kan utvikle markedsstrategi med prioritering av målsettinger, valg av strategiske hovedretninger og operative tiltak og fordele og allokere ressurser
 • kan analysere og evaluere markedseffekter og resultater som følge strategiske valg
 • kan evaluere og tilpasse eksisterende markedsstrategi og tiltak som konsekvens av oppnådde resultater og endrede rammebetingelser (interne og eksterne forutsetninger)
 • kan benytte teknikker for å kartlegge merkeassosiasjoner og utvikle assosiative nettverk som beskriver merkets faktisk markedsposisjon
 • kan benytte merkevarepyramiden som rammeverk for å analysere merkestyrke og prioritere utviklings- og forbedringstiltak
 • kan benytte relevante teori og rammeverk for å vurdere alternative vekststrategier og merkevarebyggingstiltak
 • kan evaluere og anbefale løsninger for merkearkitektur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan samarbeide og organisere prosjektgruppe (fordele roller og ansvarsoppgaver) for å gjennomføre strategiprosjekt og utvikle markedstiltak
 • kan arbeide systematisk og analytisk for å belyse komplekse strategiske markedsføringsbeslutninger
 • kan bidra aktivt i prosjekter i virksomheter for å maksimere kundeverdi og merkeverdi, og utvikle en lønnsom markedsstrategi
 • kan se sammenhenger mellom de ulike emnene i studieløpet og hvordan strategiske beslutninger bør være basert på innsikt om forbrukerpreferanser, markeds- og konkurransesituasjonen

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og casediskusjoner. En vesentlig del vil vies gjennomføring av simuleringsspillet Markstrat.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aaker, David A. og Erich Joachimsthaler. 2000. "The Brand Relationship Spectrum: The Key to The Brand Architecture Challenge". California Management Review, 42(4): 8-23. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3633762&site=ehost-live&scope=site ]

Aaker, David A. og Kevin Lane Keller. 1990. "Consumer Evaluations of Brand Extensions". Journal of Marketing, 54(1): 27-41. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9602131053&site=ehost-live&scope=site ]

Chernev, Alexander. 2014. Strategic Marketing Management. 8. utg. London: Cerebellum Press. [ISBN: 9781936572199. 284 sider. Deler av boken vil bli benyttet.]

Chun, Haeeun Helen, C. Whan Park, Andreas B. Eisingerich og Deborah J. MacInnis. 2015. "Strategic benefits of low fit brand extensions: When and why?". Journal of Consumer Psychology, 25(4): 577-595. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.no/&httpsredir=1&article=1751&context=articles

Fornell, Claes, Michael D. Johnson, Eugene W. Anderson, Jaesung Cha og Barbara Everitt Bryant. 1996. "The American customer satisfaction index: Nature, purpose, and findings." Journal of Marketing, 60(4): 7-18. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9610251917&site=ehost-live&scope=site ]

Keller, Kevin L. 2012. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4.utg. Upper Saddle River, NJ: Prentice. ISBN: 9780273779414. 600 sider.

Kohli, Ajay K. og Bernard J. Jaworski. 1990 "Market Orientation: The Construct, Research Proposition, and managerial Implications," Journal of Marketing, 54 (April): 1-18. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9602205182&site=ehost-live&scope=site

Kirca, Ahmet H., Satish Jayachandran og William O. Bearden. 2005. "Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance." Journal of marketing, 69:(2), 24-41. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=16736085&site=ehost-live&scope=site

Kirmani, A., Sood, S., & Bridges, S. (1999). The ownership effect in consumer responses to brand line stretches. Journal of Marketing, 88-101. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1490385&site=ehost-live&scope=site

Van der Lans, R., Van den Bergh, B., & Dieleman, E. (2014). Partner selection in brand alliances: An empirical investigation of the drivers of brand fit. Marketing Science, 33(4), 551-566. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://scholar.google.no/scholar?hl=no&as_sdt=0%2C5&q=Partner+selection+in+brand+alliances&btnG=

Olsen, Lars Erling. 2010. "Det viktige første problemet i praktisk posisjonering". Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1): 55-62. Tilgjengelig i fulltekst via Magma.no: https://www.magma.no/det-viktigste-foerste-problemet-i-praktisk-posisjonering

Park, C.Whan, Bernard J. Jaworski og Deborah J. MacInnis. 1986. "Strategic Brand Concept-Image Management". Journal of Marketing, 50(4): 134-145. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5000438&site=ehost-live&scope=site

Porter, Michael. 1996. "What is Strategy?" Harvard Business Review, 74(6): 61-78. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9611187954&site=ehost-live&scope=site

Rao, Vithala R., Manoj K. Agarwal og Denise Dahlhoff. 2004. "How Is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation?" Journal of Marketing, 68(4):126-141. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=14344724&site=ehost-live&scope=site

Simonin, Bernard L. og Julie A. Ruth. 1998. "Is a Company Known by the Company it Keeps? Assessing the Spillover Effects of Brand Alliances on Consumer Brand Attitudes". Journal of Marketing Research, 35(1): 30-42. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=228139&site=ehost-live&scope=site

Uslay, Can, Z. Ayca Alting og Robert D. Windsoe. 2010. "An Empirical Examination of the "Rule of Three": Strategic Implications for Top Management, Marketers, and Investors". Journal of Marketing, 74:(2): 20-39. Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=48748152&site=ehost-live&scope=site

Völckner, F., & Sattler, H. (2006). Drivers of brand extension success. Journal of Marketing, 70(2), 18-34. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20200381&site=ehost-live&scope=site

Online cases available from Harvard business publishing:

The cases are available at:

http://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/access/76985560

THE PARK HOTELS: REVITALIZING AN ICONIC INDIAN BRAND, Avery, J., & Dev, C. S. (2014), 314114-PDF-ENG, 27 pages

BRAND PORTFOLIO STRATEGY AND BRAND ARCHITECTURE (Industry Background and Note), Avery, J. (2016), 517021-PDF-ENG, 25 pages

GOPRO: BRAND EXTENSION, Michael Marks; Jaclyn C. Foroughi (2017), SM271-PDF-ENG, 13 pages

ONTELA PICDECK (A): CUSTOMER SEGMENTATION, TARGETING, AND POSITIONING, Mohanbir Sawhney; Kent Grayson; Patrick Duprss; Christine Hsu; Ryan Metzger; Fuminari Obuchi; Arum Sundaram: Karin Wilson, (2009), KEL450-PDF-ENG, 7 pages¿

ONTELA PICDECK (B): CUSTOMER SEGMENTATION, TARGETING, AND POSITIONING (Supplement), Mohanbir Sawhney; Kent Grayson; Patrick Duprss; Christine Hsu; Ryan Metzger; Fuminari Obuchi; Arum Sundaram: Karin Wilson (2015), KEL451-PDF-ENG, 6 pages¿

ONTELA PICDECK (A) AND (B) SPREADSHEET EXHIBITS, SPREADSHEET SUPPLEMENT, Mohanbir Sawhney; Kent Grayson; Patrick Duprss; Christine Hsu; Ryan Metzger; Fuminari Obuchi; Arum Sundaram: Karin Wilson (2009), KEL453-XLS-ENG, 7 pages

Avery, Jill. 2017. "Brand Portfolio Strategy and Brand Architecture," Harvard Business Review - Background Note, 25 sider, 517021-PDF-ENG.

Samlet sidetall/pensum

1226 sider (bøker + artikler)