Innhold

Spørreskjema og eksperimenter som datainnsamlingsteknikker.

Undersøkelsesprosessen fra problemstilling til ferdig spørreskjema:

 • Undersøkelsens formål og problemstillinger
 • Databehov og trekking av utvalg
 • Utforming av enkeltspørsmål
 • Operasjonaliseringsprosessen

 

Forutsetninger for valg av multivariate analysemetoder

 

Analyse - ulike analysemetoder:

 • Deskriptive analyser
 • Krysstabeller (f.eks. chi-kvadrat)
 • Mellomgruppeanalyser
 • Regresjon
 • Moderering- og medieringsanalyser (bootstrapping)

Rapporteringsstruktur

Bruk av SPSS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder og -design
 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser
 • har inngående kunnskap hvordan disse benyttes og kvalitetssikres
 • har inngående kunnskap ulike analyser og deres forutsetninger

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan evaluere en kvantitativ artikkel
 • kan designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser
 • kan velge korrekt metodisk tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave på masternivå
 • kan gjennomføre og tolke analysene i SPSS.
 • kan vurdere under hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet
 • kan anvende egnede analyseverktøy som SPSS, kan gjennomføre analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kritisk forståelse til eget og andres forskning og undersøkelser
 • har helhetlig forståelse av forskningsprosessen og kvantitative analyseteknikker samt de statistiske forutsetningene som ligger bak valg av teknikk
 • er i stand til å tolke og gjennomføre ulike statistiske analyser

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Det brukes forelesninger som formidler teoretisk innsikt om kvantitative metoder for å øke helhetsforståelsen gjennom hele forskningsprosessen. En viktig del av kurset er at seminarene baseres på interaktiv deltagelse og behandler tilpasninger av sentrale momenter i kvantitative metoder, slik som forskningsdesign, enquête-utforming og statistisk tolkning. Gjennom hele kurset vil det teoretiske bli anvendt praktisk gjennom SPSS og tolkning av analyser.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Field, A. 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage. Sider: 908. ISBN: 9781446263914.

Field, A., & Hole, G. 2002. How to design and report experiments. Sage. Sider: 379. ISBN: 9780761973836.

Samlet sidetall/pensum

1287 sider