Innhold

Emnet består av to deler.

Den først delen fokuserer på:

 • Hvordan planlegge kommunikasjonskampanjer
 • Hvordan konsumenter prosesserer markedskommunikasjon
 • Hvordan konsumenter blir påvirket av markedskommunikasjon
 • Hvilke konsekvenser kundenes påvirkningskunnskap har for planlegging og gjennomføring av markedskommunikasjon  
 • Hvilke juridiske rammeverk man må forholde seg til ved planlegging og gjennomføring av kommunikasjonskampanjer i Norge.

Den andre delen går i dybden på ulike mediestrategier knyttet til:

 • Tradisjonelle mediekanaler (Trykte medier, Radio, TV og Kino)
 • Sosiale mediekanaler
 • Co-creation og online communities
 • Data, Analytics og Programmatic
 • Søkermotormarkedsføring
 • Produktplassering og Sponsing
 • Virtual Reality

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan man planlegger kommunikasjonskampanjer
 • har inngående kunnskap om hvordan forbrukere påvirkes av markedskommunikasjon, og hvorfor og hvordan forbrukere responderer på slik påvirkning
 • har inngående kunnskap om ulike mediekanalers (tradisjonelle, sosiale og nye) egenskaper og hvordan de påvirker forbrukers prosessering og atferd

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante teorier til å kaste lys over praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor markedskommunikasjon
 • kan anvende kunnskap om ulike mediekanalers egenskaper og om målgruppens medievaner til å utvikle kommunikasjons- og mediestrategier
 • kan identifisere og evaluere potensielt nye mediekanaler som oppstår i takt med teknologisk utvikling, og integrere disse kanalene med eksisterende tradisjonelle og sosiale mediekanaler

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om kommuniksjons- og mediestrategier på nye og ustrukturerte problemstillinger
 • kan delta i faglig diskusjon om markedskommunikasjon, fremlegge egne problemstillinger, analyser og konklusjoner samt bidra kritisk i forhold til andres bidrag på dette området
 • kan identifisere relevante nye problemstillinger innenfor markedskommunikasjon slik at faget drives fremover

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning, casediskusjoner, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner i plenumssamlinger og gruppeveiledning.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil ha flere gjesteforelesere fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Fennis, Bob M. og Wolfgang Stroebe. 2016. The Psychology of Advertising. New York: Psychology Press. ISBN: 9781848723061. Sider: 450.

Berger, J., & Milkman, K. L. 2012. What makes online content viral? Journal of Marketing Research, 49(2), 192-205 (13 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=74279106&site=ehost-live&scope=site ]

Bergkvist, L. 2012. "The Flipside of the Sponsorship Coin: Do you still buy the beer when the brewer underwrites a rival team?" Journal of Advertising Research, (52): 65-73. (8 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=73178430&site=ehost-live&scope=site ]

Colliander, J. & Dahlén M. (2011) Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media, Journal of Advertising Research Mar 2011, 51 (1) 313-320  (7 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=59485345&site=ehost-live&scope=site ]

Friestad, M. & P. Wright. (1994). "The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts." Journal of Consumer Research, 21(1): 1-31. (30 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9408160146&site=ehost-live&scope=site ]

Jusufovi¿. K. V. (2014). "20 Years of Research on Product Placement in Movie, Television and Video Game Media." Journal Of Economic & Social Studies, 4(2): 253-283. (30 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=100117244&site=ehost-live&scope=site ]

Kang, Y, S. & P. M. Herr. (2006). "Beauty and the Beholder: Toward An Integrative Model of Communication Source Effects." Journal of Consumer Research, 33(1): 123-130. (7 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21489753&site=ehost-live&scope=site ]

Kennedy, K., & B.B Kennedy. (2008). "A small company 's dilemma: Using Search Enigne Effectively for Cooprorate Sales." "Management Reasearch News" 31 (10) 737-745 (8 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=34522777&site=ehost-live&scope=site ]

Kritzinger, W.T, & M. Weideman (2013) "Search Engine Optimization and Pay-Per - Click Marketing Strategies" Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 23: 273- 286 (13 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar:http://digitalknowledge.cput.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11189/2849/Kritzinger_WT_Weideman_Melius_FID_2013.pdf?sequence=3 ]

Lambrecht, A., & Tucker, C. (2013). When does retargeting work? Information specificity in online advertising. Journal of Marketing Research, 50(5), 561-576 (15 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=90376388&site=ehost-live&scope=site ]

Laran, J., Amy N. Dalton og Eduardo B. Andrade. (2011). "The Curious Case of Behavioral Backlash: Why Brands Produce Priming Effects and Slogans Produce Reverse Priming Effects." Journal of Consumer Research, 37(6): 999-1014. (15 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=67276854&site=ehost-live&scope=site ]

Li, H, T. Daugherty, & F. Biocca (2002). "Impact of 3-D advertising on product knowledge, brand attitude, and purchase intention: The mediating role of presence". In: Journal of advertising 31.3, pp. 43-57. (14 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7780341&site=ehost-live&scope=site ]

Matthes J. & Naderer. B (2016) "Product placement disclosures: Exploring the moderating effect of placement frequency on brand responses via persuasion knowledge" Internatioal Journal of Advertising, Vol35, pp 185-199. (14 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=114328057&site=ehost-live&scope=site ]

Meenaghan, T., Mcloughlin, D., & Mccormack, A. (2013). New Challenges in Sponsorship Evaluation Actors, New Media, and the Context of Praxis. Psychology & Marketing, 30(5), 444, 460. https://doi.org/10.1002/mar.20618 (16 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=86745838&site=ehost-live&scope=site ]

Nedungadi, P. 1990. "Recall and consumer considerations set: Influencing choice without altering brand evaluations." Journal of Consumer Research, 17(3): 263-275. (22 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4656925&site=ehost-live&scope=site ]

Nelson-Field, K., Riebe, E., & Sharp, B. (2012). "What is not to Like". Journal of Advertising Research, 52(2), 262-269. (7 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=77277826&site=ehost-live&scope=site ]

Russel. C, A. & Stern. B. B. (2006) "Consumers, Characters, and Products: A Balance Model of Sitcom Product Placement Effects" Journal of Advertising, 35, 1, pp 7-21 (14 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=20651293&site=ehost-live&scope=site ]

Schubert, T, F. Friedmann, & H. Regenbrecht (2001). "The experience of presence: Factor analytic insights". In: Presence 10.3, pp. 266-281. (15 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://www.hci.otago.ac.nz/pubs/2001_SchubertFriedmannRegenbrecht_PRESENCEJune2001_p266.pdf ]

Schumann, J. H., von Wangenheim, F., & Groene, N. (2014). Targeted online advertising: Using reciprocity appeals to increase acceptance among users of free web services. Journal of Marketing, 78(1), 59-75. (16 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641516&site=ehost-live&scope=site ]

Suh, K.  & Sunhye C. (2006). "User interfaces and consumer perceptions of online stores: The role of telepresence". In: Behaviour & information technology 25.2, pp. 99-113. (14 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19277461&site=ehost-live&scope=site ]

Shu, S. B. og Kurt A. Carlson. (2014). "When Three Charms but Four Alarms: Identifying the Optimal Number of Claims in Persuasion Settings." Journal of Marketing, 78(1), 127-139. (12 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641520&site=ehost-live&scope=site ]

Suh, K. and Young E. L (2005).  "The effects of virtual reality on consumer learning: an empirical investigation". In: Mis Quarterly, pp. 673-697. (24 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19141760&site=ehost-live&scope=site ]

Sivertstøl, N. (2016) "Samskaping av tjenester,  fire måter kunder skaper verdi på", Magma (7), s 64-73. (9 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/samskaping-av-tjenester-firemater-kunder-skaper-verdi-pa ]

Steuer, Jonathan (1992). "Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence". In: Journal of communication 42.4, pp. 73-93. (20 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://faculty.washington.edu/farkas/TC510-Fall2011/SteuerMediaRichnessTheory.pdf ]

Taylor, David G. og Jefrey E. Lewin. 2011. "Friends, Fans, and Followers: Do Ads Work on Social Networks?" Journal of Advertising Research, 51 (1), 258, 275. (17 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=59484333&site=ehost-live&scope=site ]

Tucker, C. E. (2014). Social networks, personalized advertising, and privacy controls. Journal of Marketing Research, 51(5), 546-562. (16 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98472596&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emnet KMS4100 Kommunikasjons- og mediestrategi legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Meenaghan, T. (1991). "The Role of Sponsorship in the Marketing Communications Mix." International Journal of Advertising, 10(1), 35, 47. (12 sider)

Rice, D. H, K. Kelting og R. J. Lutz. (2012). "Multiple endorsers and multiple endorsements: The influence of message repetition, source congruence and involvement on brand attitudes." Journal of Consumer Psychology, 22(3): 249-259. (10 sider)

Sivertstøl, N.(2016) "Why Help Others? A Study of Consumers Participation in Online Communities for Customer Support", Journal of the Knowledge Economy, pp 1-35. (34 sider)

Samlet sidetall/pensum

777 sider

Anbefalt litteratur

Armstrong, J. Scott. 2010. Persuasive Advertising. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781403913432.

Berger, Jonah. 2013. Contagious: Why Things Catch on. New York: Simon & Schuster. ISBN: 9781471111709.

Larsen, Svein og Mona K. Solvoll. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245012439.