Innhold

 • Markedskanalers funksjon
 • historiske utvikling
 • Kanalstrategier
 • Pris- og produktstrategier
 • Markedskanaler i varehandel
 • E-handel
 • Franchising
 • Plurale systemer
 • Kanalkonflikter
 • Transaksjonskostnadsøkonomi
 • Tillit
 • Maktteori
 • Agentteori

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap på avansert nivå om markedskanalers funksjon og organisering
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier innen fagområdet markedskanaler

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke teoriene på området til å løse avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle og kommunisere om faglige problemstillinger på området

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, presentasjoner av fagartikler, diskusjon i grupper og casediskusjoner. Hver student vil presentere muntlig en fagartikkel og et case i løpet av emnet (arbeidskrav).

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I mange av øktene vil vi analysere reelle problemstillinger i markedskanaler (casediskusjoner).

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Pensumlitteratur

Palmatier, Robert, Louis W. Stern og Adel I. El-Ansary. 2015. Marketing Channel Strategy. 8. utg. Oxford, UK: Routledge. 496s. ISBN: 9781292060460.

Artikler tilgjengelig via bibliotekets databaser eller online:

Ailawadi, Kusum L. 2001. "The Retail Power-Performance Conundrum: What Have We Learned?" Journal of Retailing 77 (3): 299-318. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5206564&site=ehost-live&scope=site

Akerlof, George A. 1970. "The Market for" Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism." The Quarterly Journal of Economics 84 (3): 488-500. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4965512&site=ehost-live&scope=site

Bradach, Jeffrey L. 1997. «Using the plural form in the management of restaurant chains». Administrative Science Quarterly 42: 276-303. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=9710080065&site=ehost-live&scope=site

Emerson, Richard M. 1962. «Power-Dependence Relations». American Sociological Review 27 (1): 31-41. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=12785484&site=ehost-live&scope=site

Geyskens, Inge, Jan-Benedict E. M. Steenkamp, og Nirmalya Kumar. 2006. «Make, buy, or ally: a transaction cost theory meta-analysis». Academy of management journal 49 (3): 519-543. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21794670&site=ehost-live&scope=site

Gulati, Ranjay, og Maxim Sytch. 2007. "Dependence Asymmetry and Joint Dependence in Interorganizational Relationships: Effects of Embeddedness on a Manufacturer¿s Performance in Procurement Relationships". Administrative Science Quarterly 52 (1): 32-69. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=25389667&site=ehost-live&scope=site

Hortaçsu, Ali, and Chad Syverson. 2015. "The Ongoing Evolution of US Retail: A Format Tug-of-War." Journal of Economic Perspectives 29 (4): 89-112. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=110755188&site=ehost-live&scope=site

Heide, Jan B. 2003. "Plural Governance in Industrial Purchasing." Journal of Marketing 67 (4): 18-29. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=11235599&site=ehost-live&scope=site

Macaulay, Stewart. 1963. "Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study". American Sociological Review 28 (1): 55-67. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=12883821&site=ehost-live&scope=site

Matkjedeutvalget. 2011. "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat". NOU 2011: 4. Oslo: Landbruks- og matdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2011/nou-2011-4.html?id=640128. Sider: 12-16.

Wang, Kitty, and Avi Goldfarb. 2017. "Can Offline Stores Drive Online Sales?" Journal of Marketing Research 54 (5): 706-719. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=125577950&site=ehost-live&scope=site

Online cases tilgjengelig fra Harvard business publishing:

Casene er tilgjengelige fra:

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/coursepacks/overview/76787463

Scotts Miracle-Gro: The Spreader Sourcing Decision John Gray; Michael Leiblein; Shyam Karunakaran

Canada Goose Inc.: At a Retail Crossroads June Cotte; Jesse Silvertown

Showrooming at Best Buy Thales S. Teixeira; Elizabeth Anne Watkins

Bolster Electronics: Dealing with Dealer Demands Michael Taylor; Mark Vandenbosch

Soren Chemical: Why is the New Swimming Pool Product Sinking? (Brief Case) V. Kasturi Rangan; Sunru Yong

CDK Digital Marketing: Addressing Channel Conflict with Data Analytics Florian Zettelmeyer; Greg Merkley

Digitalt kompendium i emnet IMK5101 Integrerte markedskanaler legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Bell, David R., Santiago Gallino, and Antonio Moreno. 2017. "Offline Showrooms in Omnichannel Retail: Demand and Operational Benefits." Management Science, March.

Utgård, Jakob, Arne Nygaard, og Robert Dahlstrom. 2015. "Franchising, local market characteristics and alcohol sales to minors". Journal of Business Research 68: 2117-24. doi:10.1016/j.jbusres.2015.03.010

Samlet sidetall/pensum

769 sider