Innhold

De mest sentrale temaene vil være:

 • Hvordan lese og forstå vitenskapelige artikler
 • Hvordan teori utvikles
 • Motivasjon og involvering
 • Læring og informasjonsprosessering
 • Kategorisering
 • Holdning og holdningsdannelse
 • Beslutningsteori
 • Sosial innflytelse
 • Evollusjonær psykologi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale temaer innen forbrukerpsykologi: beslutningsprosesser, motivasjon, involvering, holdningsdannelse, kategorisering, sosial innflytelse, forbrukerkultur, og evolusjonær psykologi.
 • kan forklare hvordan forbrukernes atferd påvirkes av både individuelle faktorer og faktorer i omgivelsene.
 • kan forklare hvordan mye av forbrukernes tankeprosesser foregår ubevisst.
 • kjenner til  hvordan markedsførere kan bruke 'big data' til å predikere forbrukeratferd - og hvordan dette påvirker alle aspekter av markedsprogrammet.
 • har kunnskap om hvordan teori utvikles innenfor forbrukeratferd.
 • har avansert kunnskap om hvordan forbrukerinnsikt kan brukes til å skape mer verdi for både forbrukere og bedrifter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lese og forstå forskningsartikler og kan identifisere og være kritisk til det teoretiske grunnlaget, sentrale forutsetninger, metode, analyse og konklusjoner.
 • kan formulere et forskningsspørsmål og beskrive hvordan spørsmålet kan belyses metodisk.
 • kan analysere og forklare observerbare fenomen ved hjelp av grunnleggende teorier, og kan beskrive fenomenet ved hjelp av variabler og sammenhenger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kombinere konseptuell forståelse og metodekunnskap for å analysere og forklare forbrukeratferd.
 • kan bidra i både praktiske prosjekter mot næringslivet der målet er økt forbrukerinnsikt og i akademiske prosjekter der målet er større teoretisk innsikt.
 • kan anvende det han/hun har lært om teoriutvikling og analyse til å identifisere og strukturere problemstillinger innenfor andre domener enn forbrukeratferd.
 • kan delta i faglig diskusjon om forbrukerpsykologi.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som klasseundervisning og casediskusjoner.

Bruk av Learning Catalytics og Kahoot underveis for å bidra til økt refleksjon og til å avsjekke læring og forståelse.

Grunnleggende begrep og modeller gjennomgås i videoklipp som legges ut.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet brukes det flere cases med reelle data og problemstillinger fra næringslivet. I tillegg vil mange av diskusjonene og gruppeoppavene ta utgangspunkt i dagsaktuelle eksempler og problemstillinger. De tre case er alle reelle case.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (inntil 2 studenter)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Ariely, Dan og Jonathan Levav. 2000. "Sequential Choice in Group Settings: Taking the Road Less Traveled and Less Enjoyed." Journal of Consumer Research, 27(3): 279-290. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=3938690&site=ehost-live&scope=site ]

Belk, Russel W. 1988. "Possessions and the Extended Self." Journal of Consumer Research, 15(2): 139-168. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4657059&site=ehost-live&scope=site ]

Berger, Jonah, Eric Bradlow og Alex Braunstein. 2011. " Feature Similarity, Popularity, and Cultural Success", in NA - Advances in Consumer Research (38), red. Darren W. Dahl, Gita V. Johar og Stijn M.J. van Osselaer, Duluth, MN:Association for Consumer Research: S. 139, 1 s. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://www.acrwebsite.org/volumes/v38/acr_v38_16248.pdf ]

Celsi, Richard L. og Jerry C. Olson. 1988. "The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes." Journal of Consumer Research, 15(2): 612-625. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4657159&site=ehost-live&scope=site ]

Durante, Kristina M., Vladas Griskevicius, Stephanie M. Cantú og Jeffery A. Simpson. 2014. "Money, Status, and the Ovulatory Cycle." Journal of Marketing Research, 51(1): 27-39. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=95682543&site=ehost-live&scope=site ]

Hoyer, Wayne D. og Deborah J. MacInnis. 2012. Consumer behavior. Int. utgave av 6 utg. Boston: South-Western Cengage Learning. ISBN: 9781133274490, (pensum utgjør ca. 273s). Pris: 819.-

Janiszewski, Chris, Aparna A. Labroo og Derek D. Rucker. 2016. "A Tutorial in Consumer Research: Knowledge Creation and Knowledge Appreciation in Deductive-Conceptual Consumer Research." Journal of Consumer Research, 43(2): 200-210. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=117174327&site=ehost-live&scope=site ]

McShane, Blakeley B., Eric T. Bradlow og Jonah Berger. 2012. "Visual Influence and Social Groups." Journal of Marketing Research, 49 (6): 854-871. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=83513337&site=ehost-live&scope=site ]

Petty, Richard E., John T. Cacioppo og David Schumann. 1983. "Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement." Journal of Consumer Research, 10:(2): 135-146. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4662060&site=ehost-live&scope=site ]

Shiv, Baba, Ziv Carmon og Dan Ariely. 2005. "Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May Get What They Pay For." Journal of Marketing Research, 42(4): 383-393. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=18449795&site=ehost-live&scope=site ]

Wang, Yajin og Vladas Griskevicius. 2014. "Conspicuous Consumption, Relationships, and Rivals: Women's Luxury Products as Signals to Other Women." Journal of Consumer Research, 40(5): 834-854. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93666731&site=ehost-live&scope=site ]

Wansink, Brian. 2006. "Solving the Mystery of Journal Articles: The Worksheet." [Elektronisk tilgjengelig via Cornell University; Food and Brand Lab: http://foodpsychology.cornell.edu/sites/default/files/unmanaged_files/Worksheet-%20Solving%20the%20Mysters%20of%20Journal%20Articles.pdf ]

Wansink, Brian og Seabum Park. 2001. "At the Movies: How External Cues and Perceived Taste Impact Consumption Volume." Food Quality and Preference, 12 (January), 69-74. [Elektronisk tilgjengelig via Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Brian_Wansink/publication/227344023_At_the_movies_How_external_cues_and_perceived_taste_impact_consumption_volume/links/551e75c90cf2a2d9e13bc1b7.pdf ]

Cases  (53s)

2 cases kan kjøpes via denne linken etter å ha laget egen login på Harvard Business Publishing ($3.95 per case):

http://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/access/61367245

Johnson, Allison og Natalie Mauro. 2011. Pillsbury Cookie Challenge. HBS Case Study. Ivey Publishing. W11020.PDF-ENG, 14 s.

Moon, Young og John Quelch. 2006. Starbucks: Delivering Customer Service. Harvard Business School. 504016-PDF-ENG, 20 s.

 

Purkayastha, Debapratim og Tangirala Vijay Kumar. 2013. "Netflix: Leveraging Big Data to Predict Entertainment Hits." IBS Center for Management Research (2103), Ref 913-006-1. 19 s. [Kjøpes via The case centre. Login må lages på siden før casen kan kjøpes: http://www.thecasecentre.org/programmeAdmin/products/view?id=115033 ] Pris: ca. £7.95

 

Digital compendium for subject FBP4102 Forbrukerpsykologi  will be made available on Luvit by course coordinator, and contains: (129s)

 

Alter, Adam L., Daniel. M. Oppenheimer, Nicholas Epley og Rebecca N. Eyre. 2007. "Overcoming Intuition: Metacognitive Difficulty Activates Analytic Reasoning." Journal Of Experimental Psychology: General, 136(4): 569-576.

 

Ferraro, Rosellina, Jennifer Edson Escalas og James R. Bettman. 2011. "Our Possessions, Our Selves: Domains of self-worth and the possession-self link." Journal of Consumer Psychology, 21(2): 169-177.

 

Loken, Barbara, Lawrence W. Barsalou og Christopher Joiner. 2012. "Categorization Theory and Research in Consumer Psychology: Category Representation and Category-Based Inference." I Haugtvedt, Herr og Kardes (red.) Handbook of Consumer Psychology. New York, NY: Psychology Press/Lawrence Erlbaum, 133-165.

 

Saad, Gad. 2007. The Evolutionary Bases of Consumption. Mahwa, NJ: Lawrence Erlbaum. S. 59-97.

 

Tversky, Amos og Daniel Kahneman. 1974. "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases." Science, 185(4157):1124-1131.

Samlet sidetall/pensum

Bok: 273

Arikler (bibliotek): 140

Artikler (kompendium): 102

Case: 53

Totalt: 568

Anbefalt litteratur

Schiffman, Leon og Leslie Kanuk. 2014. Consumer Behaviour. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 9781784475970