Innhold

Emnet omfatter teorier og modeller for analyse av organisering, og styrings- og ledelsesformer i private og offentlige virksomheter. Emnet gir en bred innføring i styringsvirkemidler, som f.eks. organisasjonsstruktur, insentivsystemer og kontrakter. Videre gir emnet en avansert kunnskap og kritiske vurderinger av moderne ledelsesteorier. Emnet gir også bred innsikt i organisasjonskultur som ledelsesutfordring

Det legges stor vekt på kritisk drøfting av organisasjonen som kontekst for ledelse og styring, og bruk av ulike virkemidler og deres effekter i ulike organisasjonstyper.

Emnet inneholder:

 • Analyse av utfordringer for styring og ledelse i offentlige og private organisasjoner
 • Marked, byråkrati, klan og nettverk som organisasjonsformer
 • Ledelse i offentlig sektor
 • Styring og ledelse i nettverk og frivillige organisasjoner
 • Organisasjonskultur som ledelsesutfordring
 • Perspektiver på ledelsesteorier og etikk
 • Aktiv og passiv ledelse, fravær av ledelse, substitutter for ledelse, lederroller.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om styrings-og ledelsesutfordringer i ulike typer organisasjonsformer
 • har spesialisert organisasjonsteoretisk kunnskap om likheter og forskjeller på private og offentlige organisasjoner
 • har inngående kunnskap om virkemidler for styring og ledelse i private og offentlige organisasjoner og effekter av disse
 • har avansert kunnskap om moderne ledelsesteorier og kritisk perspektiv på disse
 • kan anvende kunnskapen på å analysere bruk av styring og ledelse som virkemidler i endringsprosesser
 • har spesialisert kunnskap om betydningen av organisasjonskultur for ledelse

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende organisasjonsteori for å reflektere over og drøfte ulike virkemidler for styring og ledelse i offentlige og private organisasjoner
 • reflektere over praktiske problemstillinger i media og reelle cases og anvende teori på disse
 • analysere og drøfte teorier og metoder og arbeide selvstendig med teoretiske problemstillinger innenfor fagområdet

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Analysere fagetiske problemstillinger som relaterer seg til styring og ledelse i organisasjoner
 • Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning på fagfeltet
 • Kan forstå og forholde seg kritisk til informasjonskilder som utredninger, media og forskningspublikasjoner, og anvende disse til å formulere faglige resonnementer

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner. Studentene skal i løpet av semesteret skrive en individuell rapport (paper) som er en teoretisk drøfting av en problemstilling innenfor emnet. Det vil bli gitt veiledning underveis i rapportskrivingen. Emnet vil undervises i 6 timer pr. uke (en hel dag) over seks uker.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil jobbe kontinuerlig med praktiske bedriftscases, og skrive rapporter basert i undersøkelser av praksis.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alvesson, Mats og Dan Kärreman. 2016. "Intellectual Failure and Ideological Success in Organization Studies: The Case of Transformational Leadership." Journal of Management Inquiry, 25 (2): 139-152. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=113235379&site=ehost-live&scope=site ]

Bass, Bernard M. 1990. "From transactional to transformational leadership: learning to share the vision." Organizational dynamics, vol 18(3), 19-31. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9607211357&site=ehost-live&scope=site ]

Dimaggio, Paul J. og Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." American Sociological Review, 48(2): 147-160. 13 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=14846933&site=ehost-live&scope=site ]

Hales, Colin P. 1986. "What do managers do? A critical review of the evidence." Journal of Management Studies, 23(1): 89-115. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4554269&site=ehost-live&scope=site ]

Hennestad, Bjørn. 2015. Kulturbevisst ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215012087. Hele boka 200 s. Pris: ca 369,-

Ladegård, Gro og Signy Irene Vabo (red.) 2010. Ledelse og styring. ISBN: 9788245008791. Tilsammen  115 sider. Pris: ca 499,-

 • Kapittel 1: Ladegård, Gro og Signy Vabo: Ledelse og styring: teoretisk rammeverk. 20 s.
 • Kapittel 4: Sørhaug, Tian: Lederskap: mellom ledelse og styring. 13 s.
 • Kapittel 5: Vabo, Signy Irene: Styring av nettverksbaserte samarbeid i norske kommuner. 15 s.
 • Kapittel 9: Hillestad, Tore: Iverksetting av strategi gjennom ledelse og styring. 15 s.
 • Kapittel 10: Johnsen, Åge: Hard og myk styring i offentlig sektor. 13 s.
 • Kapittel 11: Elstad, Beate: Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft. 11 s.
 • Kapittel 12: Ladegård, Gro: Roller og relasjoner i lederutvikling.13 s.
 • Kapittel 13: Byrkjeflot, Haldor: Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet. 15 s.

Ladegård, Gro og Signy Vabo. 2011. "Ledelse, styring og verdier." Magma: Tidsskrift for Økonomi og Ledelse, 14 (1):23-31. 8 s. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/ledelse-styring-og-verdier ]

Ouchi, William G. 1980. "Markets, Bureaucracies, and Clans." Administrative Science Quarterly, 25(1): 129-41. 12 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3985869&site=ehost-live&scope=site ]

Vanebo, Jan Ole. 2016. Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken, ca. 210 sider. ISBN: 9788215026664. Pris: ca.349,-

Digitalt kompendium i emnet SOL4100 Styring og ledelse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Byrkjeflot, Haldor. 2015. "Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer?" I A. Skogstad og S. Einarsen (red.) Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2, 18 s.

Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." American Journal of Sociology, 91(3): 481-510. 29 s.

Rønning, Rune, William Brochs-Haukedal, Lars Glasø og Stig Berge Matthiesen (red.) 2013. Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0. Bergen: Fagbokforlaget. (totalt 64 s.)

 • Kapittel 5: Espedal, Bjarne og Olav A. Kvitastein: Handlingsrom og læring. 14 s.
 • Kapittel 9: Skogstad, Anders og Guy Notelaers: Passiv ledelse: en trussel mot effektivitet i norske virksomheter? 30 s.
 • Kapittel 12: Jacobsen, Dag Ingvar. 2013. Fremdeles en offentlig ledelsesetos? Subjektive drivkrefter blant ledere i privat og offentlig sektor. 20 s.

 

Totalt: 718 s.

Samlet sidetall/pensum

Totalt: 718 s.

Anbefalt litteratur

Bang, Henning. 1998. Organisasjonskultur i praksis. Verktøy for kartlegging, utvikling og endring av organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. Program for bedre styring og ledelse i staten. 20 s.

Nesheim, Torstein. 2010. "Organisasjonsstruktur som forskningstema: Fra "fyrtårn" til "blind flekk" i organisasjonsfaget." Nordiske Organisasjonsstudier, 12 (2):66-72