Innhold

Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i strategifaget. Det forutsettes ikke at studentene har innføringskurs i strategisk analyse fra tidligere. 

 • Introduksjon til strategifaget
 • Konkurranse og omgivelsesanalyse
 • Interne analyse og ressursbasert teori
 • Ekspansjon og vekst 
 • Disruptiv innovasjon og Blue Ocean strategy

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale begreper knyttet til strategi som styringsverktøy i organisasjoner
 • har spesialisert kunnskap om hvordan organisasjoner kan kombinere det å både utforske og utnytte egne ressurser i en strategisk sammenheng
 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget, teorier og metoder for å bruke strategi som styringsverktøy i organisatoriske endringer

 

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å anvende teoretiske begreper og modeller i analyse av organisasjoners interne strategiske ressurser
 • kan utføre selvstendige undersøkelser og strategiske analyser av organisasjoner, basert i fagområdets teoritilfang og metoder
 • kan foreta kvalifiserte vurderinger av metodevalg og metodebruk i interne utredninger og analyser i organisasjonen, både når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av strategiske prosesser

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan selvstendig innhente og vurdere strategisk informasjon og omsette denne til strategiske mål og planer
 • kan anvende teori på et bredt felt av praktiske problemstillinger for å øke forståelsen i strategiske prosesser i en organisasjon
 • kan formidle resultater fra selvstendige strategiske analyser og behersker fagterminologien i strategifaget

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i plenum og case studier. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av selvstudium og egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med gjesteforelesere. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lien, Lasse B. and Jakobsen, Erik W. (2015) "Ekspansjon og konsernstrategi" Gyldendal Akademisk. Oslo, Norge. ISBN: 978-82-05-45591-7. Sider: 235

Kim, W.C., Mauborgne, R. 2015. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard Business Review Press. Sider: 240

Porter, M. 1996 What is Strategy?, Harvard Business Review, Nov-December: Reprint Number 99608. Nov/Dec96, Vol. 74 Issue 6, p61-78. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9611187954&site=ehost-live&scope=site ]

Porter, M.E. 2008. The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, January. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28000138&site=ehost-live&scope=site ]

Barney, J., D. J. Ketchen, and M. Wright (2011). "The Future of Resource Based Theory: Revitalization or Decline?" Journal of Management, 37 (5), 1299-1315, Sider: 16 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=65152030&site=ehost-live&scope=site ]

Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. Management science, 35(12), 1504-1511. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4730021&site=ehost-live&scope=site ]

Christensen, C.M. et al, 2015, What is Disruptive Innovation?, Harvard Business Review, December, Vol. 93 Issue 12, p44-53. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111099338&site=ehost-live&scope=site ]

Markides, C., 2006, Disruptive Innovation:In Need of Better Theory, Journal of Product Innovation Management, 23(1): 19-25 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19203520&site=ehost-live&scope=site ]

 

Digitalt kompendium i emne STR4100 Strategisk analyse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Spanos YE, Lioukas, S. 2001. An examination into the causal logic of rent generation: Contrasting Porter`s competitive strategy framework and the resource-based perspective. Strategic Management Journal, 22: 907-934.

Peteraf, MA.,1993, The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-Based View, Strategic Managament Journal 14(3): 179-188

Teece,D. et al, 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Managament Journal 18(7): 509-533

Newbert, SL., 2007, Empirical Research on the Resource-Based Views of the Firm: An Assessment and Suggestion for Future Research, Strategic Management Journal 28(2): 121-146

Stabell, CB. And Fjeldstad, ØD. (1998) "Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks". Strategic Management Journal 19 413-437. Sider: 25

Christensen, C. and Rosenbloom, R. (1995) "Explaining the attacker's advantage: Technological paradigms, organizational dynamics, and the value network" Research Policy 24 (2) 233-257. Sider: 14

Nippa, M.et al, 2011, Corpoarte Portfolio Management: Appraising Four Decades of Academic Research, The Academy of Management Perspective, 25(4): 50-66

Artikkelsamlingen vil bli oppdatert og annonsert ved oppstart av kurset.

Samlet sidetall/pensum

465 sider og artikler

Anbefalt litteratur

Grant, Robert M. and Jordan, Judith (2012) "Foundations of Strategy" John Wiley and Sons Ltd. West Sussex, UK. ISBN: 978-0-470-97127. Sider: 520

Lampel, J., Minzberg, H., Quinn, J.,  and Goshal, S (2013) "The Strategy Process" Pearson Education, UK. ISBN: 978-0273716280. Sider 744

I tillegg vil artikler og relevante cases deles ut i forelesningene.