Innhold

 • Fagfeltets historie og videre utvikling
 • Kognitive, emosjonelle og atferdsmessige innfallsvinker
 • Definisjoner og funksjoner: autensitet, ansvar og kapasitet
 • Fasilitering av selvledelse i organisasjonen
 • Selvrefleksjon og selvinnflytelse
 • Personlige strategier, metoder og teknikker
 • Viljestyrke, tilstandspåvirkning, motivasjon, mentale teknikker, behov, læringsstrategier, affektbevissthet og energibalanse
 • Lede, lære og utvikle seg selv i samspill med andre
 • Vilje til å gjøre ærlige selvevalueringer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har spesialisert kunnskap om teori og forskning på selvledelse.
 • har inngående kunnskap om prosesser og metoder for å anvende teorier om selvledelse på seg selv, samt å fasilitere selvledelse hos andre medarbeidere.
 • har kritisk forståelse av hvilken rolle selvledelse kan ha i moderne organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende kunnskap om selvledelse til å kritisk vurdere egne ledelseskapasiteter, inkludert selvrefleksjon omkring egne styrker, svakheter og kapasiteter.
 • kan anvende metoder og teknikker for å fasilitere selvledelse i en organisasjon.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til både forskning og populærvitenskapelige skrifter om selvledelse i bred forstand, og kan anvende kunnskapen til å drøfte ledelsesrelaterte dilemmaer og utfordringer.
 • kan foreta selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av relevante faglige problemstillinger innenfor fagfeltet selvledelse og fremstille disse på en forståelig og relevant måte.

Generell kompetanse

Studenten... 

 • kan anvende teori om selvledelse på praktiske problemstillinger, både når det gjelder egen lederrolle og overfor medarbeidere.
 • kan gjøre selvstendige analyser og vurderinger av etiske og verdimessige problemstillinger knyttet til selvledelse, og knytte dette til sin evne til å ta valg og påvirke seg selv.
 • er kjent med seg selv og sin evne til å lede seg selv, og fasilitere selvledelse hos andre.
 • kan lede seg selv til å delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet.  

Emnet inngår i

Mastergradsstudium i ledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, dialoger, refleksjons- og veiledningsprosesser, ferdighetstrening, og utvikling av en egen selvledelsesplan.   Mye av kunnskapen og erfaringen vil oppstå som følge av de prosessene studentene skaper individuelt og i samspill med hverandre. Det beregnes en betydelig egeninnsats, som blant annet innebærer å jobbe med egenutvikling, samt å bidra med støtte og samspill i andres utviklingsprosesser. Det er derfor forventet at studentene er tilstede på forelesningsdagene. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkl. 36 timer forelesning)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1-4 uker

Gradering:  Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Karp, Tom. 2016. Til meg selv. Om selvledelse. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. ISBN: 9788202520892. (219s)

Artikler

Burke, Ronal J. (2006).  Why leaders fail: exploring the darkside.  International Journal of Manpower, Vol. 27, No. 1, 91-100 (10s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/01437720610652862

Drucker, Peter F. 2005. Managing Oneself. Harvard Business Review, 83(1): 100-109. (12s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=15524519&site=ehost-live&scope=site

Einarsen, Ståle, Merethe Schanke Aasland, & Anders Skogstad. 2007.  Destructive leadership behavior: A definition and conceptual model.  The Leadership Quarterly, June. Doi:10.1016/j.leaqua.2007.03.002. (10s) Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984307000422

Manz, Charles C. 2015. Taking the self-leadership high road: Smooth surface or potholes ahead? The Academy of Management Perspectives, 29 (1), 132-151. (20s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101960642&site=ehost-live&scope=site

Neck, Christopher P. & Jeffrey D. Houghton. 2006. Two decades of self-leadership theory and research, Journal of Managerial Psychology, 21(4): 270 - 295. (26s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02683940610663097

Sejeli, Dayana Syuhana & Nurnaha Abu Mansor. 2015. Leadership Derailment: Does Self-Leadership Matter? International Journal of Economics and Financial Issues, 5 (Special Issues), 22-26.  (5s) Elektronisk tilgjengelig via Econ Journals: http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1337/pdf

Schwartz, Tony. 2007. Manage your energy, not your time. Harvard Business Review, 85(10): 25-33. (9s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26555015&site=ehost-live&scope=site

Stewart, Greg L., Stephen H. Courtright & Charles C. Manz. 2011. Self-leadership: A mulitlevel review. Journal of Management, 37(1), 185-222. (38s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206310383911

Digitalt kompendium i emnet SLV5100 Selvledelse legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Arguelles, Lourdes, Rollin McCraty, and Robert A. Rees. 2003. The heart in holistic education. Encounter: Education for Meaning and Social Justice, 16 (3), 13-21. (9s.)

Barsh, Joanna, Susie Cranston & Rebecca A. Craske. 2008. Centered leadership: How talented women thrive.  McKinsey Quarterly, 4, 35-48. (14s)

Erhard, Werner H. & Michael C. Jensen. 2013.  The Four Ways of Being that Create the Foundation for Great Leadership, a Great Organization, and a Great Personal Life.  Harvard Business School, NOM Research Papers, No. 14-027. (18s)

Lovelace, Kathi J., Charles C. Manz & Josè C. Alves. 2007. Work stress and leadership development: The role of self-leadership, shared leadership, physical fitness and flow in managing demands and increasing job control.  Human Resource Management Review, 17, 374-387. (14s)

Madsen, O. J. 2014.  Selvledelse. S. 99-125 og s. 184-188 i: Det er innover vi må gå. En kultur-psykologisk studie av selvhjelp. Universitetsforlaget, Oslo. (33s)

Steel, Piers. 2007. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychological Bulletin, Vol. 133, No.1, 65-94. (30s)

Wadel, Carl Cato. 2006. Om å lede seg selv sammen med andre. Selvledelse i medarbeidersamhandling.  Sosiologi i dag, Vol. 36, Nr. 1, 59-77. (19s)

Samlet sidetall/pensum

486 sider

Anbefalt litteratur

Madsen, O. J. 2014.  Det er innover vi må gå. En kultur-psykologisk studie av selvhjelp. Universitetsforlaget, Oslo.  (220s)

Manz, Charles C. 1986. Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management Review, 11(3), 585-600. (16s) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=e66c8d8f-ad9a-4131-aa93-9376c4423e2c%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=4306232&db=bth

Manz, Charles C. 1991. Leading employees to be self-managing and beyond: Toward the establishment of self-leadership in organizations. Journal of Management Systems, 3, 15-24. (10s)