Innhold

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 1. Organisasjonsteori som grunnlag for studier av endring
 2. Hva er organisasjonsendring? Ulike typer organisasjonsendringer og perspektiver på disse
 3. Hvordan studere, forstå og forklare endringer
 4. Endringskapasitet i organisasjoner
 5. Motstand og ambivalens i endringsprosesser
 6. Mellomlederes roller i endringssituasjoner
 7. Politikk og etikk i endringsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende organisasjonteori.
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder innenfor studier av organisasjonsendringer, både i private og offentlige organisasjoner.
 • har kunnskap om både drivkrefter og konsekvenser av endringer.
 • har inngående kunnskap om lederes roller på ulike nivåer i endringsprosesser.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker metoder og modeller for å forstå og drøfte endringsprosesser.
 • behersker relevante metoder for å gjøre helhetlige vurderinger av en endringssituasjon.
 • kan gjøre analyser av organisatoriske utfordringer og suksesskriterier for ulike endringstyper i praksis.
 • er i stand til å analysere lederroller på ulike nivåer og utfordringer i ulike endringstyper.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en god kritisk forståelse av endringsprosesser på organisasjons- og individnivå, og de etiske problemstillinger disse reiser i en organisasjon.
 • kan anvende teorier og metoder fra fagfeltet til å drøfte gjennomføring av endringer i praksis.
 • kan delta i offentlige debatter om endringsprosesser.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som et samspill av forelesninger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Balogun, Julia og Gerry Johnson. 2004. "Organizational restructuring and middle manager sensemaking." Academy of Management Journal, 47(4): 523-549. 26 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14438585&site=ehost-live&scope=site ]

Bryant, Melanie og Inger Stensaker. 2011. "The competing roles of middle management: Negotiated order in the context of change." Journal of Change Management, 11(3): 353-373. 20 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=86454029&site=ehost-live&scope=site ]

Greiner, Larry E. 1998. "Evolution and revolution as organizations grow." Harvard Business Review, 76(3):55-68. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteketet: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=547117&site=ehost-live&scope=site ]

Hope, Ole. 2010. "The politics of middle management sensemaking and sensegiving." Journal of Change Management, 10(2): 195-215. 20 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=51312305&site=ehost-live&scope=site ]

Jacobsen, Dag Ingvar. 2012. Organisasjonsendringer og endringsledelse. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013320. 270 s. Pris: ca.489,-

Kotter, John P. og Leonard A. Schlesinger. 2008. "Choosing strategies for change." Harvard Business Review, 86(7/8): 130-139. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32709007&site=ehost-live&scope=site ]

Lockett, Andy, Graeme Currie, Rachael Finn, Graham Martin og Justin Waring. 2014. "The influence of social position on sensemaking about organizational change." Academy of Management Journal, 57(4): 1102-1129. 27 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=97336694&site=ehost-live&scope=site ]

McDermott, Aoife M., Louise Fitzgerald og David A. Buchanan. 2013. "Beyond acceptance and resistance: Entrepreneurial change agency responses in policy implementation." British Journal of Management, 24, 93-115. 22 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=89598703&site=ehost-live&scope=site ]

Meyer, Christine B. og Inger G. Stensaker. 2011. Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245012286. 126 s. Pris: 269,-

Piderit, Sandy Kristin. 2000. "Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward an organizational change." Academy of Management Review, 25(4): 783-794. 11 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3707722&site=ehost-live&scope=site ]

Quinn, Robert E. og Kim Cameron. 1983. "Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence." Management Science, 29(1): 33-51. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=8992940&site=ehost-live&scope=site ]

Rhodes, Carl, Alison Pullen og Steward R. Clegg. 2009. "If I should fall from grace...": Stories of change and organizational ethics. Journal of Business Ethics, 91:535-551. 16 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=47728845&site=ehost-live&scope=site ]

Weitzel, William og Ellen Jonsson. 1989. "Decline in organizations: A literature integration and extension." Administrative Science Quarterly, 34(1): 91-109. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4018452&site=ehost-live&scope=site ]

Wooldridge, Bill, Torsten Schmid og Steven W. Floyd. 2008. "The middle management perspective on strategy process: Contributions, synthesis, and future research." Journal of Management, 34(6): 1190-1221. 31 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35538841&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emnet OIE4100 Organisasjoner i endring legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Ulrich, Peter. 2013. "Ethics and Economics" I Laszlo Zsolnai (red.) Handbook of Business Ethics. Ethics in the New Economy. Oxford: Peter Lang. Kapittel 2, 27 s. (7-33).

Samlet sidetall/pensum

652 sider

Anbefalt litteratur

Bøker:

Karp, T. 2014. Endringer i organisasjoner. Oslo: Cappelen Damm AS.

Peter Senge. 1990. The fifth dicipline: The art and practice of the learning organization. New York, NY: Doubleday.

Artikler:

Aldrich, H., McKelvey, B. & D. Ulrich. 1984. Design strategy from the population perspective. Journal of Management, 10(1): 67-86. 20 s.

Kotter, J. P. 1995. Leading change. Why transformation efforts fail. Harvard Business Review: 59-67. 9 s

Hannan, M. T. & J. Freeman. 1984. Structural inertia and organizational change. American Sociological Review, 49(2): 149-164. 16 s.