Innhold

Masteroppgaven skal gi studentene ferdigheter og generell kompetanse for å kunne løse komplekse problemstillinger i organisasjons- og ledelsesfeltet, og kunnskap om hvilke prosesser og teknikker man må benytte for å kunne kaste lys over aktuelle og relevante problemstillinger.

Det er et mål at studentene i masteroppgaven setter sammen kunnskap og ferdigheter fra de foregående emnene i masterprogrammet i et avsluttende selvstendig arbeid med en relevant problemstilling.

Anbefalt lengde på masteroppgaven er ca. 25 000 - 30 000 ord, men det er ingen absolutte krav eller begrensinger til antall sider. Hva som er hensiktsmessig lengde på oppgaven vil variere med hensyn til problemstilling, metode, antall studier som gjennomføres mv.

Posisjonering av problemstilling

Oppgaven bør utlede en tydelig og relevant problemstilling. Problemstillingen skal ta utgangspunkt i og posisjoneres i forhold til eksisterende litteratur innen det aktuelle fagfeltet. Oppgaven bør tilføre ny kunnskap til det aktuelle fagfeltet (teoretiske sammenhenger, mekanismer, kontekster, metodebruk e.l.).

Teoribruk

Oppgaven skal forankres i teori som er relevant for masterprogrammet. Det forventes at studentene går utover litteraturen som er dekket i undervisningen og finner frem til annen relevant faglitteratur.

Fagterminologi som benyttes i teksten skal gjøres rede for, men det er viktig at masteroppgaven ikke blir en ren gjengivelse av teori. Dette betyr i praksis at hoveddelen i oppgaven skal være studentenes egen vurdering og en diskusjon opp mot problemstillingen.

Metode

Masteroppgaven skal inneholde empiri som er egnet til å belyse problemstillingen (sekundær- og/eller primærinformasjon). Valg av metode og design må drøftes og begrunnes basert på relevant metodeteori. Den metodiske redegjørelsen skal beskrive fremgangsmåten i innhenting og analyse av informasjon, samt drøfte og begrunne de metodiske valg som er foretatt underveis i hele prosjektfasen.

Den metodiske redegjørelsen og drøftingen skal inneholde metodeteori, og studentene skal anvende aktuelle fagbegreper som viser at de behersker pensumlitteraturen på dette området. Det understrekes at verdien og kvaliteten på en slik redegjørelse ligger i evnen til å binde teori og begreper opp mot eget datamateriale. Det betyr at man bør fokusere på den/de metoden(e) som anvendes og begrunne valgene, fremfor å redegjøre for metodeteori som ikke anvendes i oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Masteroppgaven skal gi studenten mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Etter endt arbeid skal studenten ....

 • ha spesialisert kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget og metoder for å utføre forskning innenfor organisasjon- og ledelsesfeltet.
 • ha inngående kunnskap om forskningsdesign og analyser som relevante for å belyse problemstillinger innen fagområdet.
 • ha kunnskap om hvordan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • ha kunnskap om planlegging, organisering, gjennomføring, rapportering og formidling av et utredningsarbeid.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke samfunnsvitenskapelige tilnærminger og metoder for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke data (informasjon), i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan kritisk vurdere egen og andres metodebruk, vurderinger og framstillinger.
 • kan skrive en systematisk og sammenhengende fagtekst. Dette innebærer å beherske skriveprosessen, vise modenhet i språkføringen og evne å bygge opp en avhandling på en strukturert og pedagogisk måte.
 • kan sammenstille og diskutere eksisterende forskning for å utvikle en interessant og relevant problemstilling som bringer ny kunnskap til fagfeltet, og kan arbeide strukturert og planmessig med en omfattende problemstilling over tid
 • kan reflektere over prestasjoner underveis i prosessen, og gjøre korrigeringer basert på egne refleksjoner og veiledning

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å identifisere, analysere og løse teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • kan formidle omfattende selvstendig utredningsarbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan kritisk kunne evaluere eget og andres utredningsarbeider.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Masteroppgaven skal løses av en gruppe bestående av to studenter, men det kan søkes om å skrive individuelt etter skolens vanlige rutiner. 

Gruppen leverer inn en prosjektskisse i tredje semester, etter nærmere angitt dato. I denne prosjektskissen angir gruppene ønsket tema og veileder for oppgaven. Gruppene blir så tildelt passende veileder.

Nøyaktige datoer for innlevering av masteroppgave vil bli annonsert i eksamensplanen.

Muntlig presentasjon og forsvar av oppgaven vil normalt finne sted tre uker etter at den skriftlige masteroppgaven er levert.

Oppgaveseminar

Det vil gjennomføres fire heldags masteroppgave-seminarer i løpet av masterprogrammet, ett i hvert semester. På disse seminarene vil blant annet aktuelle problemstillinger og forskningsprosjekter presenteres og diskuteres.

Veiledning

Hver oppgavegruppe tilbys 10 veiledningstimer à 45 minutter. Oppnevnt veileder kunngjør mulige tider for veiledning, og veiledningen må avtales i god tid på forhånd. Det er studentenes ansvar å ta kontakt med veileder for å avtale første veiledningsmøte.

Det kan settes opp flere fellesveiledninger som erstatter individuelle veiledninger. Disse vil fokusere på generelle utfordringer oppgavegruppene møter og diskutere disse på en slik måte at alle oppgavegruppene er aktive og får nytte av møtet.

Oppgavegruppe som ikke møter til avtalt time uten å ha varslet dette senest 48 timer før, mister denne timen.

For å gjøre selve veiledningstiden så effektiv som mulig, skal veileder ha materiale innlevert fra oppgavegruppe senest 48 timer på forhånd.

Det gis ikke veiledning siste to uker før innleveringsfrist.

Innlevering

Tittelen på masteroppgaven skal gi en indikasjon på oppgavens tema og innhold, og lages med utgangspunkt i problemstillingen (behøver ikke å være lik problemstillingen). Tittelen skal oversettes til engelsk for bruk på vitnemålet. Tittel på både norsk og engelsk skal nå registreres i StudentWeb og føres på egenerklæringen.

Ved innlevering av masteroppgaven skal samtlige gruppemedlemmer som leverer besvarelsen elektronisk signere en erklæring som favner følgende forhold:

 • at arbeidet er oppgavegruppens eget
 • at arbeidet ikke har vært levert i noen annen sammenheng tidligere
 • at alle kilder er redegjort for
 • at masteroppgaven er et resultat av likeverdig innsats fra gruppens medlemmer (om den ikke er skrevet individuelt)
 • at det er oppgavegruppen som har ansvaret for innholdet

Brudd på bestemmelsene som tas med her, er å betrakte som fusk.

Hvis masteroppgaven skal behandles konfidensielt, må kandidatene krysse av for konfidensialitet ved innlevering. Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år). Unntaksvis gis to år for masteroppgaven (ved ev. forlenget konfidensialitetstid må bekreftelse fra oppdragsgiver medfølge).

Anbefalt tidsbruk

900 timer

Arbeidslivstilknytning

Masteroppgavens empiri kan innhentes fra samfunn og/eller næringsliv om problemstillingen tilsier det. Det er opp til studenten å kontakte relevante informanter eller samarbeidspartnere fra samfunn-/ næringsliv.

Eksamen

Eksamen: Masteroppgave, skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2 studenter), samt muntlig presentasjon og forsvar av oppgaven.

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Muntlig presentasjon og forsvar

Den muntlige presentasjonen og forsvaret vil normalt finne sted tre uker etter innlevering av skriftlig masteroppgave. Gruppen skal presentere oppgaven for intern og ekstern sensor muntlig, men kan også bruke visuelle hjelpemidler som PowerPoint eller lignende. Presentasjonen skal ta omlag 20 minutter. Dersom presentasjonen passerer 30 minutter, vil sensorene avbryte gruppens presentasjon. Etter presentasjonen vil sensorene diskutere masteroppgaven med kandidatene. Hensikten med muntlig presentasjon og diskusjon av oppgaven er å gi sensorene et bedre grunnlag for endelig karaktersetting. Endelig karakter vil baseres på skriftlig innlevert masteroppgave, muntlig presentasjon og diskusjon. Sensorene vil til slutt fastsette karakter og gi kandidatene en begrunnelse for endelig karakter. Hele seansen med muntlig presentasjon, diskusjon, karaktersetting og begrunnelse, vil kunne ta opp mot 90 minutter.

Vurderingskriterier

Helhetsinntrykk: Faktorer som forside, innholdsfortegnelse, layout, orden, ryddighet og presentasjon har betydning. Dersom masteroppgaven ikke innfrir formelle krav beskrevet i «Retningslinjer for oppgaveskriving», gir dette grunnlag for trekk i karakteren.

Introduksjon og posisjonering av problemstilling: I den innledende delen av oppgaven vil det uavhengig av type problemstilling være nødvendig med innførende opplysninger knyttet til emnet. Dette for å gi leseren økt forståelse for problemstillingen og som dokumentasjon for eventuelle tiltak/løsningsforslag. Problemstillingen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap og posisjoneres i forhold relevant forskning. Masteroppgavens problemstilling bør ha potensiale for å bringe ny kunnskap til fagfeltet.

Litteraturgjennomgang: Masteroppgaven skal ha en solid teoretisk forankring. Det er ikke tilstrekkelig med kun tradisjonelle lærebøker for å oppnå en god karakter. Det forventes at oppgaven diskuterer og anvender et utvalg av vitenskapelige artikler som belyser problemstillingen. Kilder benyttet i teoriforankringen skal være aktuelle, relevante og akademiske.

Det er viktig at teoribruken er relevant for problemstillingen og studentens drøfting. Studentene skal kunne trekke ut den relevante informasjonen som skal til for at leseren får en forståelse av problemstillingen. Her vil det være viktig at studentene begrenser den beskrivende delen og bare tar med relevant informasjon.

Metodevalg, design, datainnsamling og analyse: Valg av metode og design skal begrunnes i relevant metodeteori og egnet til å besvare problemstillingen på en hensiktsmessig måte. Studentene skal velge en hensiktsmessig fremgangsmåte for datainnsamling og analyse, samt redegjøre for eventuelle begrensinger og svakheter ved metoden.

Diskusjon, konklusjon og identifisering av implikasjoner: Studentene skal diskutere egen empiri opp mot relevant eksisterende teori. Det vil telle til studentens fordel om de har trukket inn tverrfaglige resonnementer. Studentene bør diskutere eventuelle feilkilder og svakheter ved det arbeidet som er gjort (prosessen, resultatet) og reflektere over videre implikasjoner for forskning og praktisk markedsføring. Studentene bør kunne se konsekvenser av egne foreslåtte tiltak og hvor realistiske disse vil være ut fra de ressurser og tid som foreligger.

Språk og begrepsanvendelse: Det er viktig at språket viser at studentene har tilegnet seg og anvender den fagterminologien som kan forventes. Sentrale begreper skal defineres, samtidig som studentene i sin videre drøfting anvender disse begrepene riktig. Det forventes et akademisk språk. Stor grad av skrivefeil vil gi trekk i karakteren.

Kreativitet og selvstendighet: Masteroppgaven skal være et resultat av selvstendig arbeid, og dette innebærer blant annet at avskrift (selv med korrekte kildehenvisninger) ikke skal forekomme. Omskriving av andres tekster er å betrakte som avskrift. Dersom dette er tilfelle, vil det (avhengig av omfanget) påvirke vurderingen negativt. Kreativitet vil belønnes. Dette kan være i form av eksempler, sammenligninger, tiltak, konsekvensutredninger osv. (se for øvrig eksamensreglementet).

Struktur og konsistens: Det er viktig at oppgaven har en god struktur og oppbygging.

Pensumlitteratur

Kun anbefalt litteratur om oppgaveskriving. Studentene skal selv identifisere litteratur som er relevant for deres tematikk og problemstilling

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

Day, Trevor. 2018. Success in Academic Writing. London: Palgrave. ISBN: 9781352002041

Kvarv, Sture. 2014. Vitenskapsteori: tradisjoner, posisjoner og diskusjoner. Oslo: Novus.

Rienecker, Lotte, Peter Stray og Signe Skov. 2013. Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245013290.

Shadish, William R., Thomas D. Cook og Donald T. Campbell. 2002. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin. ISBN: 9780395615560.

Svensson, Göran. 2012. "Research Process, Report Structure and Journal Outlets in Scholarly Studies : Parallel vs. Sequential and Proactive vs. Reactive." European Business Review 24(1): 47-57. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Emerald): http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09555341211191544

Søk & skriv. Elektronisk tilgjengelig på nett: http://sokogskriv.no/

Widerberg, Karin. 2004. Oppgaveskriving: veien til lystbetont skriving og gode rutiner. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN:9788215005683.