Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i lederutvikling i teori og praksis, samt gi kjennskap til både 'mainstream'- og kritiske perspektiver på (ledelse og) lederutvikling. Emnet vil ta for seg populære former for lederutvikling slik som coaching, 360 tilbakemelding/lederevaluering, verdikartlegging, identitetsarbeid (identity work), kompetansetrening (i aktiv lytting og coaching) og teoriopplæring (i bla transformasjonsledelse og autentisk ledelse), og samtidig utforske utfordringer forbundet med disse utbredte tilnærmingene til lederutvikling. Det overordnede formålet med emnet er å utvikle en refleksiv holdning til lederutvikling, der studenten blir bevisst hvilke antagelser som ligger til grunn for teoriene som lederutvikling hviler på, og hvilke konsekvenser disse antagelsene kan få for organisasjoner og enkeltindivider når lederutvikling tas i bruk. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har begrepsforståelse for og kunnskap om hva lederutvikling er, hvordan det utøves, samt hvordan det evalueres i organisasjoner
  • har innsikt i ulike perspektiver på lederutvikling slik som funksjonelle, interpretivistiske og kritiske perspektiver
  • har kunnskap om ulike elementer som kan inngå i lederutvikling slik som tilbakemelding, coaching, identitetsarbeid (identity work), rolle-arbeid, vekstorienterte og fastlåste tankesett, verdier, autentisk lederutvikling, opplæring i transformasjonsledelse og refleksivitet. 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan grunnleggende teori om lederutvikling
  • kan anvende metoder for utvikling av ledere i ulike situasjoner som personalleder og/eller konsulent
  • kan skriftlig redegjøre for sentrale begreper og teorier innenfor lederutvikling
  • kan identifisere utfordringer med grunnleggende antagelser knyttet til lederutvikling i organisasjoner 
  • kan foreslå tiltak ut fra aktuell forskning på ledelse og lederutvikling for å håndtere identifiserte problemområder og tilrettelegge for mer bærekraftig lederutvikling

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utveksle synspunkter, erfaringer og formidle teorier knyttet til lederutvikling med andre med bakgrunn i kunnskap om ledelse og lederutvikling
  • har innsikt i relevante faglige problemstillinger og utfordringer knyttet til hvordan lederutvikling utøves i organisasjoner 

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske gruppeoppgaver. Studenten vil få anledning til å øve på spesifikke lederutviklingsintervensjoner og få i oppgave å sette seg inn i hvordan lederutvikling foregår i en selvvalgt organisasjon.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert 36 timer med forelesning)

Arbeidslivstilknytning

Det vil i undervisningen bli lagt vekt på å eksemplifisere teorier ved hjelp av praktiske eksempler fra næringslivet og med besøk av HR/Organisasjonsutviklingspersonell. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alvesson, M., & Kärreman, D. (2016). Intellectual failure and ideological success in organization studies: The case of transformational leadership. Journal of Management Inquiry, 25(2), 139-152. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=113235379&site=ehost-live&scope=site

Avolio, B. J., Avey, J. B., & Quisenberry, D. (2010). Estimating return on leadership development investment. The Leadership Quarterly, 21(4), 633-644. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=53407132&site=ehost-live&scope=site

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338. Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984305000263

Bolden, R., & Gosling, J. (2006). Leadership competencies: time to change the tune? Leadership, 2(2), 147-163. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742715006062932

Collins, D. B., & Holton, E. F. (2004). The effectiveness of managerial leadership development programs: A meta¿analysis of studies from 1982 to 2001. Human resource development quarterly, 15(2), 217-248. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13772352&site=ehost-live&scope=site

Day, D. V. (2000). Leadership development: A review in context. The Leadership Quarterly, 11(4), 581-613. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4369536&site=ehost-live&scope=site

Day, D. V., Fleenor, J. W., Atwater, L. E., Sturm, R. E., & McKee, R. A. (2014). Advances in leader and leadership development: A review of 25years of research and theory. The Leadership Quarterly, 25(1), 63-82. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93688819&site=ehost-live&scope=site

DeRue, D. S., & Wellman, N. (2009). Developing leaders via experience: the role of developmental challenge, learning orientation, and feedback availability. Journal of Applied Psychology, 94(4), 859. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.407.9554&rep=rep1&type=pdf

Dragoni, L., Tesluk, P. E., Russell, J. E., & Oh, I. S. (2009). Understanding managerial development: Integrating developmental assignments, learning orientation, and access to developmental opportunities in predicting managerial competencies. Academy of Management Journal, 52(4), 731-743. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43669936&site=ehost-live&scope=site

Edwards, G., Elliott, C., Iszatt-White, M., & Schedlitzki, D. (2013). Critical and alternative approaches to leadership learning and development. Management Learning, 44(1), 3-10. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=85654870&site=ehost-live&scope=site

Hammond, M., Clapp-Smith, R., & Palanski, M. (2017). Beyond (just) the workplace: A theory of leader development across multiple domains. Academy of Management Review, 42(3), 481-498. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=123604285&site=ehost-live&scope=site

Hardy, L., Arthur, C. A., Jones, G., Shariff, A., Munnoch, K., Isaacs, I., & Allsopp, A. J. (2010). The relationship between transformational leadership behaviors, psychological, and training outcomes in elite military recruits. The Leadership Quarterly, 21(1), 20-32. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=47825653&site=ehost-live&scope=site

Kirkpatrick, D. L. (1979). Techniques for evaluating training. Training & Development Journal, 33(6), 78-92. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9067458&site=ehost-live&scope=site

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological bulletin, 119(2), 254. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://pdfs.semanticscholar.org/97cc/e81ca813ed757e1e76c0023865c7dbdc7308.pdf

Ladegard, G., & Gjerde, S. (2014). Leadership coaching, leader role-efficacy, and trust in subordinates. A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership development tool. The Leadership Quarterly, 25(4), 631-646. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=96660738&site=ehost-live&scope=site

Lord, R. G., & Hall, R. J. (2005). Identity, deep structure and the development of leadership skill. The Leadership Quarterly16(4), 591-615. Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984305000652

Nyberg, D., & Sveningsson, S. (2014). Paradoxes of authentic leadership: Leader identity struggles. Leadership, 10(4), 437-455. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742715013504425

Shamir, B., & Eilam, G. (2005). "What's your story?" A life-stories approach to authentic leadership development. The leadership quarterly, 16(3), 395-417. Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: https://ac.els-cdn.com/S1048984305000299/1-s2.0-S1048984305000299-main.pdf?_tid=7aa1b2a9-af69-481f-b442-27fd96338231&acdnat=1521549961_0ccda997c374de76a572cbf1b5bb7dc7

Sinclair, A. (2007). Leadership for the Disillusioned. Moving beyond myths and heroes to leading that liberates. Become an enlightened leader. Allen & Unwin. (216 sider) ISBN: 9781741751000.

Skylar Powell, K., & Yalcin, S. (2010). Managerial training effectiveness: A meta-analysis 1952-2002. Personnel Review, 39(2), 227-241. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00483481011017435

Smither, J. W., London, M., Flautt, R., Vargas, Y., & Kucine, I. (2003). Can working with an executive coach improve multisource feedback ratings over time? A quasi-experimental field study. Personnel Psychology, 56(1), 23-44. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9310137&site=ehost-live&scope=site

Digitalt kompendium i emne LEU5100 Lederutvikling legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Alvesson, M., Blom, M., & Sveningsson, S. (2017). Reflexive leadership. Organising in an imperfect world. London: Sage. (kapitler 1 & 8, s.1-12 og 108-132. ca. 50s).

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2013). Essay: Authentic leadership critically reviewed. I Ladkin, D. & Spiller, C (eds). Authentic leadership: Clashes, convergences and coalescences, Edward Elgar, Cheltenham: 39-55.

Cunliffe, A. og Wilson, J. (2017). Can leadership be taught? I J. Storey, J. Hartley, J.-L- Denis, P. ¿t Hart og D. Ulrich (red.), The Routledge Companion to Leadership (s. 505-544). New York: Routledge.

Gjerde, S. (2013). Coaching og verdikartlegging. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (red.) Den positive psykologiens metoder. Forskning, kartlegging, testing, utviklingsarbeid og intervensjon. Gyldendal Akademisk: Oslo. 117-131.

Gjerde, S. (2017). Lederutvikling. I Johansen, O. & Sætersdal, H. (red). HR og Personalledelse. Fagbokforlaget. Bergen. 227-246. 

Lysø, I.H. & Fjellvær, H. (2014). Lederutvikling- perspektiver, praksiser og paradokser. I Mikkelsen, A. & Laudal, T. (red.) Strategisk HRM 2. HMS, Etikk og Internasjonale Perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. 291-327.

Skogstad, A. (2015). Lederevalueringer: Hvor gode og effektive er de? I Einarsen, S. & Skogstad, A. (red.) Ledelse på godt og vondt. 2. utgave. Fagbokforlaget: Bergen. 323-338.

Samlet sidetall/pensum

Totalt ca. 800 sider

Anbefalt litteratur

Day, D. V., Harrison, M. M., & Halpin, S. M. (2009). An integrative approach to leader development. Connecting Adult Development, Identity and Expertise. New York, NY: Psychology Press.

Gjerde, S (2010). Coaching. Hva. Hvorfor. Hvordan. 2 utg. Fagbokforlaget: Bergen. 

Ibarra, H. (1999). Provisional selves: Experimenting with image and identity in professional adaptation. Administrative science quarterly44(4), 764-791.

Storey, J., Hartley, J., Denis, J-L, 't Hart, P. & Ulrich, D. (2017). The Routledge Companion to Leadership. Routledge: NY.