Innhold

Dette emnet har fokus på samspillet mellom leder og medarbeider, og hvordan ulike typer av ledelse kan føre til forskjellige effekter på medarbeidere. Emnet gir en introduksjon og en dybdeforståelse til et praksisperspektiv på ledelse og samspill, og hva praksisbaserte og kritiske teorier sier om ledelse og samspill. Emnet inneholder:

 

 • Presentasjon og drøfting av sentrale ledelsesteorier innen denne tradisjonen.
 • Drøfting av de viktigste perspektivene, forskningen bak og kritikken til det som hevdes.
 • En dypere forståelse av hva ledelse og samspill handler om, hva som er barrierene mot samspill og hva som kan gjøres med det.
 • En diskusjon av de teoretiske perspektivene sett opp mot egne erfaringer og fremtidig praksis som leder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har spesialisert kunnskap om relevante og forskningsbaserte ledelsesteorier, og forståelse for hvordan denne kunnskapen kan anvendes i praksis av mellomledere
 • har inngående kjennskap til sentrale virkningsmekanismer i ledelsesteoriene som anvendes i emnet
 • har viten om  hvordan individuelle og kontekstuelle betingelser kan påvirke samspillet mellom leder og medarbeider
 • har ulike perspektiver på etiske problemstillinger som kan oppstå i samspillet mellom leder og medarbeider

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke ulike ledelsesteorier og virkningsmekanismene i disse for å drøfte og analysere hvordan ledere i praksis kan arbeide med medarbeidereffekter på arbeidsplassen
 • kan se likheter og forskjeller i mellom de ulike ledelsesteoriene og diskutere styrker og svakheter ved disse teorienes teoretiske og metodiske grunnlag
 • kan analysere og drøfte hvordan  individuelle og kontekstuelle betingelser kan påvirke samspillet mellom leder og medarbeider og fremstille disse argumentene på en relevant og forståelig måte
 • forholder seg kritisk til forskning og populærvitenskaplige skrifter om ledelse, og lage selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av cases og problemstillinger fra organisatorisk praksis

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med å vurdere og argumentere for ulike praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor emnet og bruke denne kompetansen som verktøy i eventuell egen lederrolle
 • kan anvende vitenskaplig litteratur til å systematisk diskutere styrker og svakheter ved de ulike ledelsesteoriers metodiske og teoretiske grunnlag
 • behersker fagterminologien på feltet og kan bruke sin viten til å utforme selvstendige faglige refleksjoner, formulert ved bruk av vitenskaplige fremstillingsformer

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Dybden av pensum vil bli jobbet med gjennom prosesser, refleksjoner og øvelser hvor studentene skal lære anvende kunnskap i praksis. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alvesson, M., Blom, M. & Sveningsson, S. (2017). Reflexive Leadership. Organising in an imperfect world. London: Sage. (238 sider). ISBN: 9781412961592.

Cunliffe, A. (2014). A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Management. 2.ed. London: Sage (184 sider). ISBN: 9781446273517.

Raelin, J. A. (red), (2016). Leadership-as-practice. Theory and Application. New York: Routledge (296 sider). ISBN: 9781138924864.

Samlet sidetall/pensum

718 sider

Anbefalt litteratur

Bass, B.M., & Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership. (Second edition), Routledge. Kapittel 1,3,6 og 13. (Samlet 71 sider). ISBN: 9780805847628.

 

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior. The Leadership Quarterly, 10(2), 181-217. (38 s).

 

Carson, J. B., Tesluk, P. E., & Marrone, J. A. (2007). Shared leadership in Teams: An investigation of Antecedent Conditions and Performance. Academy of Management Journal, 50 (5), 1217-1234. (18 sider).

 

Conger, J. A.  & Kanungo, R. N. (1988) The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13 (3), 471 - 482. (11 s).

 

Day, D.V og Antonakis, J. (2012). The Nature of Leadership, (Second edition). England: SAGE Publications. (Samlet 145 sider).

 • Kapittel 7:  Roya Ayman and Susan Adams. Contingencies, Context, Situation, and Leadership

 

 • Kapittel 9: Mary Uhl-Bien, John Maslyn, and Sonia  Ospina. The Nature of Relational Leadership: A Multitheoretical Lens on Leadership Relationships and Pro­cesses.

 

 • Kapittel 11. Christina L. Wassenaar and Craig L. Pearce The Nature of Shared Leadership.

 

 • Kapittel 15: Joanne B.  Ciulla. Ethics and Effectiveness: The Nature of Good Leadership.

 

Dulebohn, H. J., Liden, Robert, C.L., Brouer, R. L. & Ferris, G. R (2012). A Meta- Analysis of Antecedent and Consequences of Leader- Member Exchange: Integrating the Past With an Eye Toward the Future. Journal of Management Behavior, 38, 1715 - 1759. (45 s).