Innhold

 • Det vitenskapelige grunnlaget for kvalitativ metodebruk
 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter
 • Ulike kvalitative forskningsdesign og teknikker:
  • Fenomenologi
  • Grounded Theory
  • Etnografi
  • Case
  • Dybdeintervjuer og deltagende observasjon
  • Fokusgrupper
 • Analyse og tolkning av kvalitative data
 • Å skrive forskningsrapporter
 • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter
 • Anvendelsen av kvalitativ forskning innen feltet om ledelse og styring. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om relevansen av vitenskapteori i kvalitative metoder med fokus på ledelse.
 • har spesialsert kunnskap om kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning.
 • har avansert kunnskap om bruk av kvalitative metoder i ledelsesforskningen
 • har kunnskap om sentrale metodologiske problemstillinger og valg i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til relevante metodologiske grunnlag.
 • kan formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.
 • kan forklare hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor ledelse.
 • kan systematisk anvendelse av teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.
 • er i stand til å designe og gjennomføre et eget selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.
 • kan kritisk analysere og beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og anvendelse av kvalitativ forskning.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver.
 • har tilegnet seg systematiske og analytiske evner, samt styrket evnen til problemløsning.
 • kan kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til ledelse.
 • kan formidle gjennom anerkjente faglige publikasjonskanaler, og formidle til praksisfelt og allmennhet

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner, bedriftsbesøk, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom bedriftsbesøk og/eller gjesteforelesere skal kandidatene skal få innblikk i hvordan analysebyråer o.l. jobber med kvalitativ metode ut mot kundeoppdrag.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Klenke, Karin. 2016. Qualitative Research in the Study of Leadership.2nd Edition. London: Emerald. ISBN13: 978-1-78560-651-9. Chapter 1-12 (3-355), (352 sider).

Andersen, Svein S. 2013. Casestudier. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:9788245014792. Chapters: 4-6, 8 (61-136 + 155-171).

Bryman, Alan. 2004. Qualitative research on leadership: A critical but appreciative review. Leadership Quarterly 15, 729-769. 40 sider. Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984304000840

Bryman, Alan. 2011. Mission accomplished? : Research methods in the first five years of Leadership. Leadership Quarterly, 7 (1) 73-83. SAGE. 10 sider. Elektronisk tilgjengelig via Sage: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742715010386864

Bryman, Alan. & Stephens, Mike. & A Campo, Charlotte 1996. The Importance of Context: Qualitative Research and the Study of Leadership. Leadership Quarterly 7(3), 353-370. 1996 by Press Inc. 17 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9705070867&site=ehost-live&scope=site

Conger, Jay A. 1998. Qualitative research as the cornerstone methodology for understanding Leadership. Leadership Quarterly, 9(1), 107-121. 1998 JAI Press Inc. 14 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=691669&site=ehost-live&scope=site

Czarniawska, Barbara (2008). Organizing: how to study it and how to write about it. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 3 (1), 4-20, https://doi.org/10.1108/17465640810870364 (16 sider) Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39357205/OrganizingStudyWrite.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1518789694&Signature=RM7%2BOSSjKnA1bRVlSCzQnYAE4Sw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOrganizing_how_to_study_it_and_how_to_wr.pdf

Flyvbjerg, Bent. 2006. Five Misunderstandings about Case-Study, Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. 26 sider. Elektronisk tilgjengelig via Sage: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077800405284363

Gary, S. Insch & Moore, Jo Ellen, & Murphy, Lisa D. 1997. Content analysis in Leadership Research: Examples, Procedures, and Suggestions for future use. Leadership Quarterly 8(1), 1-25. By JAI Press Inc. 25 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9703120442&site=ehost-live&scope=site

Kapasi, Isla, Sang, Katherine J.C. & Sitko, Rafal. 2016. "Gender, authentic leadership and identity: analysis of women leaders¿ autobiographies", Gender in Management: An International Journal, 31 (5/6): 339-358, https://doi.org/10.1108/GM-06-2015-0058. 19 sider. Elektronisk tilgjengelig via Emerald: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/GM-06-2015-0058

Kempster, Stephen & Parry, Ken W. 2010. Grounded Theory and leadership research: A critical realist perspective. Leadership Quarterly 22, 106-120. Elsevier Inc. 14 sider. Elektronisk tilgjengelig via Elsevier: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984310001906

 

Digitalt kompendium i emne KVL5100 Kvalitativ metode legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Acocella, Ivana .2012. The focus groups in social research: advantages and disadvantages. Quality & Quantity, 46 (4), 1125-1136. 12 sider.

Czarniawska, Barbara. 2017. Organization Studies as Symmetrical Ethnology. Journal of Organizational Ethnography, 6(1): 2-10, https://doi.org/10.1108/JOE-12-2016-0023 (8 sider)

Goulding, Christina. 2001. Grounded Theory: A Magical Formula or a Potential Nightmare. The Marketing Review 2(1):21-34. (13 sider)

Lee, Bill, Collier, Paul. M., & Cullen, J. 2007. Reflections on the use of case studies in the accounting, management and organizational disciplines. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 2 (3): 169-178, https://doi.org/10.1108/17465640710835337

Næss, Hans Erik. 2017. Forskningsetikk - prinsipper og praksis. I Pettersen og Næss (red.) Metodebok for kreative fag, 20-30. Oslo: Universitetsforlaget (10 sider)

Næss, Hans Erik og Pettersen, Lene. 2017. På rett sted til rett tid. Kunsten å gjøre feltarbeid. I Pettersen og Næss (red.) Metodebok for kreative fag, 88-98. Oslo: Universitetsforlaget (10 sider)

Tangen, Karl Fredrik. 2006. Forbrukeren er sosial. I Nyeng og Wennes (red). Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og markedsføring, 188-218 Oslo: Cappelen Akademisk. (30 sider)

Samlet sidetall/pensum

716 sider

Anbefalt litteratur

Andersen, Svein S. 2013. Casestudier. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:9788245014792. De kapitler som ikke er del av pensum.