Innhold

Kurset vil ta for seg betydningen av individuelle forskjeller innen:

 • Personlighet
 • Intelligens
 • Motiver
 • Interesser
 • Ferdigheter
 • Viljestyrke
 • Stress
 • Hormoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale områder innen differensialpsykologien med vekt på normalpsykologi.
 • kan diskutere sentrale begreper og empiri, blant annet forholdet mellom arv og miljømessige faktorer for personlighetsutvikling, sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid, samt skillet mellom normalfungering og patologi
 • har spesialisert kunnskap om ledelsesteori og forskning, både når det gjelder kontekst for ledelse, og ledelse som prosess
 • har avansert kunnskap om hvordan vitenskapelig forskning på organisasjoner og ledelse kan anvendes av ledere i praksis på mellomledernivå
 • har avansert kunnskap om hvordan personlighet påvirker ledelsesstil, eksempelvis endringsorientering i utøvelse av lederskap
 • har inngående kunnskap om teorier knyttet til individuelle forskjeller innen områder som intelligens, personlighet og viljestyrke

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere differensialpsykologiens praktiske implikasjoner for dagens arbeidsliv
 • kan anvende forskningsbaserte testverktøy for å måle personlighet, som er relevant i utforming av lederutviklingsprogrammer eller ved lederrekruttering
 • kan identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor ledelsesfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan foreta selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av ledelsesfaglige problemstillinger og fremstille disse på en forståelig og relevant måte

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil være forskningsbasert. Kurset gjennomføres modulbasert over 4 uker. Det vil videre stilles betydelige krav til studentene med hensyn til aktiv deltakelse i undervisningen, blant annet i form av oppgaveløsning, fremlegg og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Cooper, Colin. 2010. Individual differences and personality. 3rd ed. London: Hodder Education. ISBN: 9781444108590.

Sundet, J. M., Barlaug, D. G., & Torjussen, T. M. (2004). The end of the Flynn effect?: A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence, 32(4), 349-362. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://differentialclub.wdfiles.com/local--files/assigned-topics-iq/End%20of%20Flynn%20effect%202004.pdf

McCrae, R.R (2010). The place of the FFM in personality psychology. Psychological Inquiry, 21, 57-64. (8 sider). Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=50218559&site=ehost-live&scope=site

McCrae, R.R., & John, O. P. (1992). An introduction to the Five-Factor Model and its applications. Journal of Personality, 60, 175-215 (41 sider). Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=9208170743&site=ehost-live&scope=site

Saksvik, I., Saksvik, P. Ø. og Nordvik, H. (2004). Personlighetens rolle for hvordan stress oppleves i arbeidslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 41, nr 8, s 612-619. Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for norsk psykologiforening sine nettsider: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=403118&a=2

Digitalt kompendium i emnet INP5100 Individets psykologi legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Buss, D.M. & Hawley, P.H. (2011). The evolution of personality and individual differences. New York. Oxford. Kapittel 1 og 2 (53 sider) s.5-60

Mehta, P. H., Jones, A. C., & Josephs, R. A. (2008). The social endocrinology of dominance: basal testosterone predicts cortisol changes and behavior following victory and defeat. Journal of personality and social psychology94(6), 1078.

Mischel, Walter; Shoda, Yuichi; Rodriguzez, Monica L. (1989). "Delay of gratification in children.". Science 244: 933-938.

Raven, J. (2000). The Raven's progressive matrices: Change and stability over culture and time. Cognitive Psychology, 41, 1 -48.

Samlet sidetall/pensum

522 sider

Anbefalt litteratur

John, O.P., Robins, R., Pervin, L. A. (2011). Handbook of personality: Theory and research. Guilford Press (herunder kapittel 2, 4,6, 8, 10- 11, 13-15, 19-23, 29)