Innhold

Emnet er bygget opp rundt to tema:

1. Global økonomisk historie fra 1500-tallet til vår tid

2. Nyere norsk økonomisk historie

 

Den globale økonomiske historien blir i sin tur undervist på to nivåer, system- og statsnivå. De to hoveddelene av kurset er vevet sammen slik at vi får både belyst endringer i den økonomiske utviklingen på makronivå samtidig som vi studerer enkeltbedrifters evne til å vokse og overleve under endrede betingelser ¿ altså et mikroperspektiv. Det er helt avgjørende å se samspillet mellom disse to nivåene.

 

Den første temabolken vil ha fokus på Europas omdannelse fra feudale strukturer og bystatssamfunn til nasjonalstater. Videre vil kurset se på hva som skjer når globaliseringen skyter fart, både gjennom handel, kolonialisering, globale kriger, teknologioverføringer og oppbyggingen av nye globale institusjoner: Etablering og utvikling av institusjonelle regimer for å sikre og utvikle statsmakt, samtidig som i det i varierende grad legges til rette for frie markeder nasjonalt og over landegrensene. Vi vil ta opp gradvise endringer i økonomisk organisering fra laug til aksjeselskap og videre til hvordan bedrifter påvirkes av og spiller sammen med et moderne, til dels globalisert finansmarked.. ¿Sluttpunktet¿ vil være den store finanskrisen som var på sitt mest dramatiske høsten 2008, og et sentralt tema her vil være forholdet mellom Kina som eksportvidunder og global kreditor og USA som arena for ca en fjerdedel av verdens samlede forbruk og global debitor.

 

Den andre temabolken vil følge og analysere Norges utvikling fra å være et relativt fattig land i Europas økonomiske periferi, via utviklingen av en av verdens mest generøse velferdsstater til å bli et av verdens rikeste land. Norge er et spesielt egnet case for å illustrere utviklingstrekk i forholdet mellom statsmakt og bedrifter og samspillet mellom interesseorganisasjoner, statsmakt, næringsliv, arbeidsliv og velferd. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet vil undervise økonomiske historie på tre nivå: System ¿ framveksten av en global verdensøkonomi; Stats- hvilke(e) stat(er) har til en hver tid vært de(n) dominerende økonomiske makt(er) og bedriftsnivå ¿ hvordan kan vi illustrere viktige trekk ved en gitt fase vha et case på bedriftsnivå.

Studenten skal etter endt emne ha en oversikt over den økonomiske historiens ulike faser i perioden fra ca 1500 og fram til i dag. Studenten skal også ha oversikt over de viktigste teoriene som gir forståelse for og evne til analytisk å problematisere hvordan og hvorfor noen ¿ både bedrifter og stater - blir rike, mens andre forblir mindre utviklet og i noen tilfeller også går til grunne.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne anvende sin teoretiske og empiriske kunnskap til å analysere spesielle case på, system-, stats- og bedriftsnivå. De skal forstå hvordan den globale økonomien har endret seg i takt med innovasjoner av finansiell, teknologisk, organisatorisk, institusjonell og politisk karakter.

 

Generell kompetanse

Det er viktig at studentene lærer å tenke kausalanalytisk innenfor en historisk kontekst framfor i abstrakte, eller i verste fall deterministiske forklaringer: Målet er at studenten skal oppøve kritisk sans i forhold til de til enhver tid rådende ¿sannheter¿ omkring årsaker til suksess eller mangel på sådan og forestillinger om ¿best practice¿ på system-, stats- og bedriftsnivå. Skal man forklare en gitt stats økonomiske suksess i én gitt periode skal studentene lære seg å søke etter forklaringen ikke bare i denne statens gitte fortrinn i form av f.eks. institusjonelle løsninger, teknologi og råvaretilgang, men også i hvordan disse kvalitetene ved en stat passer sammen med verdensøkonomiens utvikling i den samme fasen. For å ta et eksempel hjemmefra. Kinas inntreden i WTO i 2001 bidro til en enorm etterspørselsvekst etter produkter og råvarer Norge og det som en gang var Norsk Hydro var spesielt heldig stilt mht. å møte: Aluminium, olje og gass samt kunstgjødsel.  

Emnet inngår i

Master markedsføring og markedskunnskap

Master i markedsføringsledelse (fra kull 2014-16)

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning, casediskusjoner i plenumssamlinger og seminarer.

Det legges opp til at studentene (enkeltvis eller i gruppe) leverer inn en oppgave på 10-15 sider. Denne gis det tilbakemelding på som del av undervisningen i emnet.

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Vi snakker om bedrifter, mest historiske bedrifter, men har ikke kontakt med hverken nedlagte eller fortsatt eksisterende bedrifter i dette emnet.  

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Fligstein, Neil og Taekjin Shin 2007. "Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy". 1984-2000." Sociological Forum, 22(4): 399-424. 26 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=27230395&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lie, Einar. 2012. Norsk økonomisk politikk etter 1905. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215018102. 190 sider. Pris: 339,-

 

Pomeranz, Kenneth 2000. The great divergence, China, Europe and the making of the modern world economy. Princeton University Press, Princeton: New Jersey. ISBN: 9780691090108. Fra side 3 til 207, 205 sider. Pris: 369,-

 

Schwartz, Herman M. 2009. States versus markets: Theemergence of a global economy. 3. utg. Basingstoke: Macmillan. ISBN: 9780230521285. s. 1-42, 59-63, 79-102, 147-235, 302-322. Til sammen: 176 sider. Pris: 439,-

 

Kompendium i ØKH4100 «Økonomisk historie» selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Chandler, Alfred D. Jr. 1984. "The Emergence of Managerial Capitalism."  The Business History Review, 58:(4): 473-503.

 

 Kindleberger, Charles og Robert Aliber. 2011. "Financial crisis: A hardy perennial." I: Manias, panics and crashes: A history of financial crisis, 1-25. London: Basingstoke.

 

Kindleberger, Charles og Robert Aliber. 2011. "The anatomy of a typical crisis." I: Manias, panics and crashes: A history of financial crisis, 26-38. London: Basingstoke.

 

Lazonick, William og Mary O'Sullivan. 2000. "Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance." Economy and Society, 29(1): 13-35. 22 sider

Samlet sidetall/pensum

685

Anbefalt litteratur

Berend, Ivan T. 2016. An economic history of twentieth-century Europe: Economic regimes from laissez-faire to globalization. 2.utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781316501856.

 

Kennedy, Paul. 1989. The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000. UK: Harper Collins. ISBN 9780006860525. Pris: 229,-

 

Micklethwait, John og Adrian Wooldridge. 2005. The company: A short history of a revolutionary idea. New York: Modern Library. ISBN: 0812972872. Pris: 99,-

 

Pomeranz, Kenneth. 2001. The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN 9780691090108. Pris: 389,-