Innhold

Temaer i emnet:

 • Hva er et marked? Hva er strategi?

 • Segmentering, kundeverdi og posisjonering

 • Markedsføring og verdiskapning

 • Samarbeid og markedsdynamikk

 • Vekststrategier (salgsvekst, lansering av nye produkter og utvikling av produktportefølje)

 • Utvikling og implementering av markedsstrategi

 • Posisjonering av merkevarer og markeder

 • Vekststrategier for merkevarer

 • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen

 • Praktisk arbeid med markedsstrategi (markedsplan, simuleringsspillet MarkStrat)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om hva markedsstrategi er og hvordan strategiske valg skiller seg fra 'benchmarking' og effektiviseringsprosesser
 • har inngående kunnskap om sentrale markedsstrategiske problemstillinger (markedsorientering, segmentering, differensiering og posisjonering, utvikling av markedstilbud, kundetilfredshet, kundeverdi og lønnsomhet)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsstrukturer og konkurransesituasjon påvirker bedriftens strategiske handlingsrom
 • har inngående kunnskap om hva som skaper merkeverdi og hvordan merkevarer påvirker forbrukeres tankeprosesser og beslutninger
 • har inngående kunnskap om hvordan bedrifter kan arbeide systematisk for å skape merkeverdi og hvordan bedrifter kan kapitalisere på eksisterende merkeverdi og skape ny vekst  
 • har inngående kunnskap om merkearkitektur og implikasjoner av alternative løsninger for merkearkitektur  

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kritisk analysere markeder, kunder og eksterne omgivelser og drøfte strategiske implikasjoner
 • kan utvikle markedsstrategi med prioritering av målsettinger, valg av strategiske hovedretninger og operative tiltak og fordele og allokere ressurser
 • kan analysere og evaluere markedseffekter og resultater som følge strategiske valg
 • kan evaluere og tilpasse eksisterende markedsstrategi og tiltak som konsekvens av oppnådde resultater og endrede rammebetingelser (interne og eksterne forutsetninger)
 • kan benytte teknikker for å kartlegge merkeassosiasjoner og utvikle assosiative nettverk som beskriver merkets faktisk markedsposisjon
 • kan benytte merkevarepyramiden som rammeverk for å analysere merkestyrke og prioritere utviklings- og forbedringstiltak
 • kan benytte relevante teori og rammeverk for å vurdere alternative vekststrategier og merkevarebyggingstiltak
 • kan evaluere og anbefale løsninger for merkearkitektur

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan samarbeide og organisere prosjektgruppe (fordele roller og ansvarsoppgaver) for å gjennomføre strategiprosjekt og utvikle markedstiltak
 • kan arbeide systematisk og analytisk for å belyse komplekse strategiske markedsføringsbeslutninger
 • kan bidra aktivt i prosjekter i virksomheter for å maksimere kundeverdi og merkeverdi, og utvikle en lønnsom markedsstrategi
 • kan se sammenhenger mellom de ulike emnene i studieløpet og hvordan strategiske beslutninger bør være basert på innsikt om forbrukerpreferanser, markeds- og konkurransesituasjonen

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og casediskusjoner. En vesentlig del vil vies gjennomføring av simuleringsspillet Markstrat.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen spesielle.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Chernev, Alexander. 2014. Strategic Marketing Management. 8. utg. London: Cerebellum Press. [ISBN: 9781936572199. 284 sider. Pris: ca 499,-. Deler av boken vil bli benyttet.]

 

Chun, Haeeun Helen, C. Whan Park, Andreas B. Eisingerich og Deborah J. MacInnis. 2015. "Strategic benefits of low fit brand extensions: When and why?". Journal of Consumer Psychology, 25(4): 577-595. [Artikkel legges ut på Luvit av emneansvarlig.]

 

Dickson, Peter R. og James L. Ginter. 1987. "Market Segmentation, Product Differentiation, and Marketing Strategy". Journal of Marketing, 51(2): 1-10. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4999723&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fornell, Claes, Michael D. Johnson, Eugene W. Anderson, Jaesung Cha og Barbara Everitt Bryant. 1996. "The American customer satisfaction index: Nature, purpose, and findings." Journal of Marketing, 60(4): 7-18. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9610251917&site=ehost-live&scope=site ]

 

Keller, Kevin L. 2012. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4.utg. Upper Saddle River, NJ: Prentice. [ISBN: 9780273779414. 600 sider. Pris: 799,-]

 

Kesner, Idalene F. og Rockney Walters. 2005. "Class" or Mass?". Harvard Business Review, 83(4): 35-45. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16572548&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kirca, Ahmet H., Satish Jayachandran og William O. Bearden. 2005. "Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance." Journal of marketing, 69:(2), 24-41. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=16736085&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lanseng, Even Johan og  Lars Erling Olsen. 2012. "Brand Alliances: The Role of Brand Concept Consistency". European Journal of Marketing, 46(9): 1108-1126. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090561211247874 ]

 

Olsen, Lars Erling og Leif E. Hem. 2004. "Merkeutvidelser: Tre spørsmål som bør stilles". Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 7(5/6): 37-46. [Tilgjengelig i fulltekst via Magma.no: https://www.magma.no/merkeutvidelser-tre-spoersmaal-som-boer-stilles ]

 

Olsen, Lars Erling. 2010. "Det viktige første problemet i praktisk posisjonering". Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1): 55-62. [Tilgjengelig i fulltekst via Magma.no: https://www.magma.no/det-viktigste-foerste-problemet-i-praktisk-posisjonering ]

 

Park, C.Whan, Bernard J. Jaworski og Deborah J. MacInnis. 1986. "Strategic Brand Concept-Image Management". Journal of Marketing, 50(4): 134-145. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5000438&site=ehost-live&scope=site ]

 

Porter, Michael. 1996. "What is Strategy?" Harvard Business Review, 74(6): 61-78. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9611187954&site=ehost-live&scope=site ]

 

Rao, Vithala R., Manoj K. Agarwal og Denise Dahlhoff. 2004. "How Is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation?" Journal of Marketing, 68(4):126-141. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=14344724&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ratneshwar, S. og A.D. Shocker. 1991. "Substitution in Use and the Role of Usage Context in Product Category Structures". Journal of Marketing Research, 28(3): 281-295. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9602154649&site=ehost-live&scope=site ]

 

Samuelsen, Bendik M. og Lars Erling Olsen. 2012. "The Attitudinal Response to Alternative Brand Growth Strategies". European Journal of Marketing, 46(1/2): 177-191. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03090561211189293 ]

 

Simonin, Bernard L. og Julie A. Ruth. 1998. "Is a Company Known by the Company it Keeps? Assessing the Spillover Effects of Brand Alliances on Consumer Brand Attitudes". Journal of Marketing Research, 35(1): 30-42. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=228139&site=ehost-live&scope=site ]

 

Srivastava, Rajendra, T. Shervani og L. Fahey. 1998. "Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis". Journal of Marketing, 62(1): 2-18. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=220880&site=ehost-live&scope=site ]

 

Uslay, Can, Z. Ayca Alting og Robert D. Windsoe. 2010. "An Empirical Examination of the "Rule of Three": Strategic Implications for Top Management, Marketers, and Investors". Journal of Marketing, 74:(2): 20-39. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=48748152&site=ehost-live&scope=site ]

 

Aaker, David A. og Erich Joachimsthaler. 2000. "The Brand Relationship Spectrum: The Key to The Brand Architecture Challenge". California Management Review, 42(4): 8-23. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3633762&site=ehost-live&scope=site ]

 

Aaker, David A. og Kevin Lane Keller. 1990. "Consumer Evaluations of Brand Extensions". Journal of Marketing, 54(1):27-41. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9602131053&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

1147 sider (bøker + artikler)