Innhold

Vitenskapsteori

 • Filosofiske og teoretiske rammeverk

 • Måling ¿ kvantitativ informasjon om kvalitative forhold

 • Det særegne ved vitenskap om mennesket - meningsfenomener

 • Induksjon og deduksjon

 • Objektivitet og sannhet

 • Ontologiske og epistemologiske forutsetninger

 • Falsifikasjon og en kritisk grunnholdning

 • Teori som påvirker praksis

 

Kvalitativ metode

 • Finne fokus og utgangspunkt for kvalitativ forskning

 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter

 • Ulike kvalitative forskningsdesign og teknikker:

  • Grounded Theory
  • Dybdeintervjuer og deltagende observasjon
  • Analyse og tolkning av kvalitative data
  • Å skrive forskningsrapporter
  • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Emnet gir en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningstradisjoner innen samfunnsfag og økonomi, samt innføring i hvordan vi ser på kunnskap og kunnskapsproduksjon.

 • Studentene blir kjent med historien, filosofien og de etiske standardene i kvalitativ forskning innenfor markedsvitenskapen, og de skal etter endt kurs ha spesialisert innsikt i kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning.

 • Studentene gis en innføring i sentrale metodologiske problemstillinger og valg i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

 • Studentene gis praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til samfunnsvitenskapens og økonomiens vitenskapsteoretiske grunnlag.

 • formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.

 • forstå hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor markedsvitenskapen.

 • systematisk anvende teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.

 • være i stand til å designe og gjennomføre et eget selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.

 • utvikle ferdigheter i kritisk analyse og beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og anvendelse av kvalitativ forskning.

 

Generell kompetanse

 • Studentene skal utvikle en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver.

 • Studentene skal utvikle sine systematiske og analytiske evner, samt styrke evnen til problemløsning.

 • Studentene skal kunne kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til markedsvitenskap.

 • Studentene skal kunne formidle gjennom anerkjente faglige publikasjonskanaler, og formidle til praksisfelt og allmennhet

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Crotty, Michael. 1998. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. London: SAGE Publications. ISBN: 9780761961062. Kap. 1-5 (1-111) og 9 (183-213). 124 sider. Pris: Kr. 449,-

 

Flyvbjerg, Bent. 2006. ¿Five Misunderstandings About Case-Study Research.¿ Qualitative Inquiry, 12(2): 219-245. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=22518518&site=ehost-live&scope=site ]

 

Silverman, David. 2014. Interpreting Qualitativ Data. 5 utg. London: SAGE Publications Inc. ISBN: 9781446295434. Kapittel: 1-11 (s. 1-352), 14-15 (s. 383-448). 417 sider. Pris: kr. 389,-.

 

Digitalt kompendium for emnetKVA4101 Kvalitativ metode og vitenskapsteori legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:      

 

Acocella, Ivana. 2012. "The focus groups in social research: Advantages and disadvantages." Quality & Quantity, 46(4): 1125-1136. 12 sider

 

Collier, David. 1995. "Translating quantitative methods for qualitative reseachers: The case of selection bias." American Political Science Review, 89(2): 461-466. 5 sider

 

Czarniawska, Barbara. 2003. "Social Constructionism and Organization Studies." I Westwood og Clegg (red). Debating Organization: Point-counterpoint in Organization Studies, 128-139. Malden: Blackwell.  11 sider.

 

Døving, Runar. 2004. "Mat som totalt sosialt fenomen: Mot en abduktiv fenomenologi." I Rype med lettøl: En antropologi fra Norge, 337-362. Oslo: Pax. 18sider.

 

George, Alexander. L., og Andrew Bennett. 2005. "Case studies and theory development in the social sciences." I Case studies and theory development in the social sciences, 3- 36. Cambridge, Mass.: MIT Press. 25 sider.

 

Goulding, Christina. 2001. "Grounded Theory: A Magical Formula or a Potential Nightmare." The Marketing Review, 2(1):21-34. 13 sider.

 

Marsh, David og Gerry Stoker. 2010. Theory and metods in political Science, 232-266. New York: Palgrave Macmillan. 3 utg. 34 sider. 

 

McKinley, William. "From Subjectivity to Objectivity: A Constructionist Account of Objectivity in Organization Theory." I Westwood, Robert og Stewart Clegg (red). Debating Organization: Point-counterpoint in Organization Studies, 142-155. Malden: Blackwell. 13 sider.

 

Tangen, Karl Fredrik. 2006. "Forbrukeren er sosial." I Nyeng og Wennes (red.) Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og markedsføring, 188-218. Oslo: Cappelen Akademisk. 30 sider.

Samlet sidetall/pensum

716 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen anbefalt litteratur.