Innhold

Emnet består av to hoveddeler.

I den første delen tilegner studenten seg kunnskap om markedskommunikasjon og forbrukerresponser. Viktige tema er:

 • Introduksjon til markedskommunikasjon og forskning på markedskommunikasjon
 • Prosessering av markedskommunikasjon, innvirkning på hukommelse og ubevisste påvirkningsprosesser
 • Holdninger, holdningsendring og kjøpsatferd
 • Strategier for påvirkning
 • Kilde og budskapseffekter

 

Emnets andre del går i dybden på utvalgte fenomener og kontekster som er spesielt aktuelle innen faget. Disse er:

 • Måling av kommunikasjonseffekter
 • Markedskommunikasjon i nye medier
 • Sponsing og produktplassering
 • Samarbeid med reklamebyrå
 • Mediestrategi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har opparbeidet

 • inngående innsikt i psykologiske teorier om hvordan forbrukere påvirkes av markedskommunikasjon, og hvorfor og hvordan forbrukere responderer på slik påvirkning
 • inngående kunnskap om ulike mediekanalers (tradisjonelle og nye) egenskaper og hvordan de påvirker forbrukers prosessering og atferd

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende relevante teorier til å kaste lys over praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor markedskommunikasjon
 • anvende relevante metoder og verktøy for å fremskaffe innsikt om forbrukeres medievaner
 • anvende teoretisk innsikt, kunnskap om ulike mediekanalers egenskaper og innsikt om målgruppens medievaner til å utvikle kommunikasjons- og mediestrategier

 

Generell kompetanse

Målet med dette emnet er at studenten skal få dypere innsikt i hvordan markedskommunikasjon påvirker forbrukere og lære hvordan denne innsikten kan brukes i strategiutvikling. Studenten skal kunne anvende det de har lært på nye og ustrukturerte problemstillinger de selv møter senere i studiet og i arbeidslivet.

Studenten skal kunne delta i faglig diskusjon om markedskommunikasjon, kunne fremlegge egne problemstillinger, analyser og konklusjoner samt kunne bidra kritisk i forhold til andres bidrag på dette området. Student skal kunne identifisere relevante nye problemstillinger innenfor markedskommunikasjon slik at faget drives fremover.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning, casediskusjoner, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner i plenumssamlinger og gruppeveiledning.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil ha flere gjesteforelesere fra næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Hjemmeeksamen gruppe (2- 3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Berger, Jonah og Katherine L. Milkman. 2012. "What makes online content viral?" Journal of Marketing Research, 49(2): 192-205. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=74279106&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bergkvist, Lars. 2012. "The Flipside of the Sponsorship Coin: Do you still buy the beer when the brewer underwrites a rival team?" Journal of Advertising Research, (52): 65-73. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=73178430&site=ehost-live&scope=site ]

 

Eisend, Martin. 2009. "A meta-analysis of humor in advertising." Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2): 191-203. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=38594634&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fennis, Bob M. og Wolfgang Stroebe. 2015. The Psychology of Advertising. New York: Psychology Press. ISBN: 9781848723061. Sider: 450. Pris: 369,-

 

Friestad, Marian og Peter Wright. 1994. "The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts." Journal of Consumer Research, 21(1): 1-31. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9408160146&site=ehost-live&scope=site ]

 

Goldstein, Noah J., Robert J. Cialdini og Vladas Griskevicius. 2008. "A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels." Journal of Consumer Research, 35(3): 472-482. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=34412781&site=ehost-live&scope=site ]

 

Jusufovi¿ Kar¿¿¿k, Vildan. 2014. "20 Years of Research on Product Placement in Movie, Television and Video Game Media." Journal Of Economic & Social Studies, 4(2): 253-283. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=100117244&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kang, Young Soon og Paul M. Herr. 2006. "Beauty and the Beholder: Toward An Integrative Model of Communication Source Effects." Journal of Consumer Research, 33(1): 123-130. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21489753&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lehnert, Laran, Juliano, Amy N. Dalton og Eduardo B. Andrade. 2011. "The Curious Case of Behavioral Backlash: Why Brands Produce Priming Effects and Slogans Produce Reverse Priming Effects." Journal of Consumer Research, 37(6): 999-1014. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=67276854&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nedungadi, Prakash. 1990. "Recall and consumer considerations set: Influencing choice without altering brand evaluations." Journal of Consumer Research, 17(3): 263-275. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4656925&site=ehost-live&scope=site ]

 

Wänke, Michaela, Gerd Bohner og Andreas Jurkowitsch. 1997. "There Are Many Reasons to Drive a BMW: Does Imagined Ease of Argument Generation Influence Attitudes?" Journal of Consumer Research, 24(2): 170-177. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9710031883&site=ehost-live&scope=site ]

 

Schumann, Jan H., Florian von Wangenheim og Nicole Groene. 2014. "Targeted online advertising: Using reciprocity appeals to increase acceptance among users of free web services." Journal of Marketing, 78(1): 59-75. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641516&site=ehost-live&scope=site ]

 

Shu, Suzanne B. og Kurt A. Carlson. 2014. "When Three Charms but Four Alarms: Identifying the Optimal Number of Claims in Persuasion Settings." Journal of Marketing, 78(1), 127-139. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93641520&site=ehost-live&scope=site ]

 

Till, Brian D. og Jose Miguel Ospina. 2014. "Advertising Creativity: The Role of Divergence Versus Meaningfulness." Journal of advertising, 43(3): 274-285. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=97409019&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tucker, Catherine E. 2014. "Social networks, personalized advertising, and privacy controls." Journal of Marketing Research, 51(5): 546-562. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98472596&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium i Markedskommunikasjon fås kjøpt hos skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Armstrong, J. Scott. 2010. "Types of evidence." I Persuasive Advertising, 6-13. Hampshire: Palgrave Macmillan.

 

Eisend, Martin. 2006. "Two-sided advertising: A meta-analysis." International Journal of Research in Marketing, 23(2): 187-198.

 

Plassmann, Hilke, Thomas Z. Ramsøy og Milica Milosavljevic. 2012. "Branding the brain: A critical review and outlook." Journal of Consumer Psychology 22(1), 18-36.

 

Rice, Dan Hamilton, Katie Kelting og Richard J. Lutz. 2012. "Multiple endorsers and multiple endorsements: The influence of message repetition, source congruence and involvement on brand attitudes." Journal of Consumer Psychology, 22(3): 249-259.

Samlet sidetall/pensum

623 sider

Anbefalt litteratur

Armstrong, J. Scott. 2010. Persuasive Advertising. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781403913432.

 

Berger, Jonah. 2013. Contagious: Why Things Catch on. New York: Simon & Schuster. ISBN: 9781471111709.

 

Larsen, Svein og Mona K. Solvoll. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245012439.