Innhold

De mest sentrale temaene vil være:

  • Historisk perspektiv på forskning innen forbrukeratferd
  • Hvordan lese og forstå vitenskapelige artikler
  • Motivasjon og målteorier
  • Læring og hukommelse
  • Assosiasjoner og skjemateori
  • Holdning og holdningsdannelse
  • Beslutningsteori
  • Forbrukerkultur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskaper på høyt nivå om de sentrale temaene innen forbrukerpsykologi og da særlig knyttet til beslutningsprosesser: motivasjon, persepsjon, læring, assosiasjoner, kategorisering, holdningsdannelse, forestillingsnivå, beslutninger og forbrukerkultur. Studenten skal danne et grunnlag for å forstå forbrukerpsykologi generelt og ha en oversikt over fagfeltet.

 

Ferdigheter

Studenten skal lære seg å analysere teorier som han eller hun møter ¿ og bli vant til å identifisere og vurdere de forutsetningene som ligger bak teoretiske tilnærminger. Studenten skal også kunne anvende teorien fra pensum i egne selvstendige og avgrensete undersøkelses- og forskningsoppgaver: identifisere og formulere problemstilling, velge relevant og anvende teori samt bestemme relevant metodisk tilnærming. Studenten skal kunne forholde seg kritisk til forskningsartikler om temaet: fra det teoretiske grunnlaget til valg av metodisk tilnærming og til analyse og konklusjoner. Gjennom arbeidet med kursmaterialet der forskning innenfor forbrukerpsykologi vil bli presentert og diskutert, skal studentene også lære hvordan forskning innen forbrukerpsykologi gjøres, slik at de vil være i stand til å belyse problemstillinger innenfor faget ved egen datainnsamling og analyse.

 

Generell kompetanse

Målet med dette emnet er at studenten skal få dypere innsikt i de psykologiske prosessene som påvirker forbrukeratferd og lære hvordan denne innsikten kan brukes i merkevarebygging. Studenten skal kunne anvende det de har lært på nye og ustrukturerte problemstillinger de selv møter i senere jobb/skole.

Studenten skal kunne delta i faglig diskusjon om forbrukerpsykologi ¿ det vil si kunne fremlegge egne problemstillinger, analyser og konklusjoner samt kunne bidra kritisk i forhold til andres bidrag på dette området. Studenten skal kunne identifisere relevante nye problemstillinger innenfor forbrukeratferd slik at faget drives fremover.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som klasseundervisning og casediskusjoner.

Bruk av Learning Catalytics og Kahoot underveis for å bidra til økt refleksjon og til å avsjekke læring og forståelse.

Grunnleggende begrep og modeller gjennomgås i videoklipp som legges ut.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet brukes det flere cases med reelle data og problemstillinger fra næringslivet. I tillegg vil mange av diskusjonene og gruppeoppavene ta utgangspunkt i dagsaktuelle eksempler og problemstillinger. De tre case er alle reelle case.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (inntil 2 studenter)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Ariely, Dan og Jonathan Levav. 2000. "Sequential Choice in Group Settings: Taking the Road Less Traveled and Less Enjoyed." Journal of Consumer Research, 27(3): 279-290.  Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=3938690&site=ehost-live&scope=site

 

Belk, Russel W. 1988. "Possessions and the Extended Self." Journal of Consumer Research, 15(2): 139-168. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4657059&site=ehost-live&scope=site

 

Bettman, James og Mary Frances Luce. 1998. "Constructive Consumer Choice Processes." Journal of Consumer Research, 25(3): 187-217. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=1433404&site=ehost-live&scope=site

 

Celsi, Richard L. og Jerry C. Olson. 1988. "The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes." Journal of Consumer Research, 15(2): 612-625. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4657159&site=ehost-live&scope=site

 

Hoch, Stephen J. og Yong-Won Ha. 1986. "Consumer Learning: Advertising and the Ambiguity of Product Experience." Journal of Consumer Research, 13(2): 221-233. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4657761&site=ehost-live&scope=site

 

Hoyer, Wayne D. og Deborah J. MacInnis. 2012. Consumer behavior. Int. utgave av 6 utg. Boston: South-Western Cengage Learning. ISBN: 9781133274490, (pensum utgjør ca. 420s). Pris: 679.-

 

Krugman, Herbert E. 1965. "The Impact of Television Advertising: Learning Without Involvement". Public Opinion Quarterly, 29(3): 349-356. Elektronisk tilgjengelig via bibilioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5416542&site=ehost-live&scope=site

 

Park, Ji Kyung og Deborah Roedder John. 2010. "Got to Get You into My Life: Do Brand Personalities Rub Off on Consumers." Journal of Consumer Research, 37 (Dec), 655-669. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=55831103&site=ehost-live&scope=site

 

Petty, Richard E., John T. Cacioppo og David Schumann. 1983. "Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement." Journal of Consumer Research, 10:(2): 135-146. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4662060&site=ehost-live&scope=site

 

Shiv, Baba, Ziv Carmon og Dan Ariely. 2005. "Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May Get What They Pay For." Journal of Marketing Research, 42(4): 383-393. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=18449795&site=ehost-live&scope=site

 

Wilkie, Wiliam L. og Elizabeth S. Moore. 2003. "Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 Eras" of Thought Development." Journal of Public Policy & Marketing, 22(2): 116-146. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=11237412&site=ehost-live&scope=site

 

Wansink, Brian. 2006. "Solving the Mystery of Journal Articles: The Worksheet." Elektronisk tilgjengelig via Cornell University; Food and Brand Lab: http://foodpsychology.cornell.edu/sites/default/files/unmanaged_files/Worksheet-%20Solving%20the%20Mysters%20of%20Journal%20Articles.pdf

 

Wansink, Brian og Seabum Park. 2001. "At the Movies: How External Cues and Perceived Taste Impact Consumption Volume." Food Quality and Preference, 12 (January), 69-74. Elektronisk tilgjengelig via Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Brian_Wansink/publication/227344023_At_the_movies_How_external_cues_and_perceived_taste_impact_consumption_volume/links/551e75c90cf2a2d9e13bc1b7.pdf

 

HBS cases  (54s)

 

Samtlige cases kan kjøpes via denne linken ($3.95 per case):

 

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/access/48003977

 

Johnson, Allison og Natalie Mauro. 2011. Pillsbury Cookie Challenge. HBS Case Study. Ivey Publishing. W11020.PDF-ENG, 14 s.

 

Moon, Young og John Quelch. 2006. Starbucks: Delivering Customer Service. Harvard Business School. 504016-PDF-ENG, 20 s.

 

Ritchie, Robin, Fan Ye og Christian Kim. 2008. Samsung: Redefining a Brand. Ivey Publishing. 904A16-PDF-ENG, 20s.

 

Kompendium[NL1]  for emnet FBP4101 Forbrukerpsykologi selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:   (129s)

 

Aknin, Lara B., Christopher P. Barrington-Leigh, Elizabeth W. Dunn, John F. Helliwell, Justine Burns, Robert Biswas-Diener, Imelda Kemeza, Paul Nyende, Claire E. Ashton-James og Michael I. Norton. "Prosocial Spending and Well-Being: Cross-Cultural Evidence for a Psychological Universal." Journal of Personality and Social Psychology, 104(4): 635-652.

 

Alter, Adam L., Daniel. M. Oppenheimer, Nicholas Epley og Rebecca N. Eyre. 2007. "Overcoming Intuition: Metacognitive Difficulty Activates Analytic Reasoning." Journal Of Experimental Psychology: General, 136(4): 569-576.

 

Ferraro, Rosellina, Jennifer Edson Escalas og James R. Bettman. 2011. "Our Possessions, Our Selves: Domains of self-worth and the possession-self link." Journal of Consumer Psychology, 21(2): 169-177.

 

Loken, Barbara, Lawrence W. Barsalou og Christopher Joiner. 2008. "Categorization Theory and Research in Consumer Psychology: Category Representation and Category-Based Inference." I Haugtvedt, Herr og Kardes (red.) Handbook of Consumer Psychology. New York, NY: Psychology Press/Lawrence Erlbaum, 133-165.

 

Saad, Gad. 2007. The Evolutionary Bases of Consumption. Mahwa, NJ: Lawrence Erlbaum. S. 59-97.

 

Tversky, Amos og Daniel Kahneman. 1974. "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases." Science, 185(4157):1124-1131.

Samlet sidetall/pensum

Bok: 420

Arikler (bibliotek): 171

Artikler (kompendium): 109

Case: 54

Totalt: 772

Anbefalt litteratur

Schiffman, Leon og Leslie Kanuk. 2014. Consumer Behaviour. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 9781784475970