Innhold

Integrerte markedskanaler kobler sammen leverandører ("oppstrømsaktører og aktiviteter"), selskapet i fokus, og dets kunder ("nedstrømsaktører og aktiviteter"). Det dreier seg om et system som involverer ressurser og relasjoner som har som mål å designe og levere produkter (varer og tjenester) som skaper den høyest mulige verdi for (de endelige) målgrupper/forbrukere relativt sett i forhold til konkurrentene.

  • Integrasjon, samarbeid, allianser og nettverk

  • Transaksjonskostnadsteori og integrasjon

  • Makt og avhengighet

  • Samarbeid, allianser og nettverk

  • Sourcing

  • Kontroll og styring

  • Prinsipal-agent teori: kontroll og styring

  • Samarbeid og relasjonskvalitet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper og strategier for innkjøp og hvordan innkjøp henger sammen med bedriftens overordnede strategi og leveranser i markedet.

Studentene skal også ha inngående kunnskap om hvordan aktører knytter seg sammen i verdikjeder. Herunder, hvilke kriterier som påvirker hvordan og i hvilken form et samarbeid bør etableres, samt hvordan man kan skape og utvikle et samarbeid, samt løse konflikter, slik at begge parter i en verdikjede kan utvikle sin konkurransekraft.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne analysere og beskrive faktorer som påvirker beslutninger om innkjøpstrategi, organisering og integrasjonsgrad, samarbeid, styring og kontroll, samt kunne argumentere for løsninger.

 

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av emnet opparbeide et bredt perspektiv på hvordan verdiskaping kan skje i et nettverk av relasjoner. Det er viktig at studenten selvstendig skal kunne identifisere, finne, vurdere kritisk, og anvende relevant teori for å utvikle praktiske og teoretiske analyser, problemstillinger, sammenhenger og konklusjoner. Det er viktig at studentene kan framstille en argumentasjonsrekke på en klar og logisk måte både med henblikk på faglige målgrupper, næringsliv og allmenheten.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger, interaktive diskusjoner basert på ulike temaer og diskusjon av praktiske case.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet brukes det flere cases med reelle data og problemstillinger fra næringslivet. I tillegg vil mange av diskusjonene og gruppeoppavene ta utgangspunkt i dagsaktuelle eksempler og problemstillinger.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Anderson, Erin og Sandy D. Jap. 2005. "The Dark Side of Close Relationships". MIT Sloan Management Review, 46(3):75-82. Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan (krever opprettelse av brukerkonto hos MIT Sloan): http://sloanreview.mit.edu/article/the-dark-side-of-close-relationships/

 

Dyer, Jeffrey H. og Harbir Singh. 1998. "The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competetive Advantage". Academy of Management Review, 23(4):660-679. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1255632&site=ehost-live&scope=site

 

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review". Academy of Management Review, 14(1):57-74. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4279003&site=ehost-live&scope=site

 

Heide, Jan B. 2003. "Plural Governance in Industrial Purchasing". Journal of Marketing, 67(4): 18-29. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=11235599&site=ehost-live&scope=site

 

Heide, Jan B. og George John. 1988. "The Role of Dependence Balancing in Safeguarding Transaction-Specific Assets in Conventional Channels." Journal of Marketing, 52(1):20-35. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6356857&site=ehost-live&scope=site

 

Noordewier, Thomas G., George John og John R. Nevin. 1990. "Performance Outcomes of Purchasing Arrangements in Industrial Buyer-Vendor Relationships". Journal of Marketing, 54(4): 80-93. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9102183227&site=ehost-live&scope=site

 

Weele, Arjan J. van. 2014. Purchasing and Supply Chain Management. 6. utg. Cengage Learning. ISBN: 9781408088463. Sider: 416. Pris: 759,-

 

Digitalt kompendium i emnet IMK5100 Integrerte markedskanaler gjøres tilgjengelig av emneansvarlig på LUVIT og inneholder:

 

Buvik, Arnt og Torger Reve. 2001. "Asymmetrical deployment of specific assets and contractual safeguarding in industrial purchasing relationships". Journal of Business Research, 51(2): 101-113.

 

Coughlan, Anne. T., Anderson, Erin., Stern, Louis. W. og El-Ansary, Adel. I. 2006. "Channel Power: Getting It, Using It, Keeping It". I Marketing Channels. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Kap 6: s. 196-240.

 

Coughlan, Anne. T., Erin Anderson, Louis W. Stern og Adel I. El-Ansary. 2006. "Vertical Integration in Distribution". I Marketing Channels. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 9: s. 330-374.

 

Quinn, James B. og Frederick G. Hilmer. 1994. "Strategic Outsourcing". Sloan Management Review, 35(4): 43-55.

 

 

Casetekster (64 sider):

 

Larsen, Marcus M., Torben Pedersen and Dmitrij Slepinov. 2010. ¿Lego Group: An Outsourcing Journey.¿ [HBR Case Study] Richard Ivey School Of Business: 910M94-PDF-ENG. Sider: 16. Pris: $8.95.

Pisano, Gary. P and Pamela Adams. 2009. ¿VF Brands: Global Supply Chain Strategy.¿ [HBR Case Study] Harvard Business School: 610022-PDF-ENG. Sider: 16. Pris: $8.95.

Subramanian, Satyajeet, Charlse Dhanaraj, and Oana Branzei. 2011. ¿Bayer CropScience in India (A): Against Child Labor.¿ [HBR Case Study] Richard Ivey School Of Business: 910M61-PDF-ENG Sider: 19. Pris: $8.95.

 

Freeland, James R. And Rhanna Kidwell. 1995. ¿Bose Corporation: JIT II.¿ [HBR Case Study] Harvard Business School: UV0560-PDF-ENG. Sider: 13. Pris: $8.95.

 

Cases kjøpes via denne linken: https://hbr.org/store/case-studies/ 

 

Digitalt kompendium i emnet IMK5100 Integrerte markedskanaler gjøres tilgjengelig av emneansvarlig på LUVIT og inneholder:

 

Buvik, Arnt og Torger Reve. 2001. "Asymmetrical deployment of specific assets and contractual safeguarding in industrial purchasing relationships". Journal of Business Research, 51(2): 101-113.

 

Coughlan, Anne. T., Anderson, Erin., Stern, Louis. W. og El-Ansary, Adel. I. 2006. "Channel Power: Getting It, Using It, Keeping It". I Marketing Channels. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Kap 6: s. 196-240.

 

Coughlan, Anne. T., Erin Anderson, Louis W. Stern og Adel I. El-Ansary. 2006. "Vertical Integration in Distribution". I Marketing Channels. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 9: s. 330-374.

 

Quinn, James B. og Frederick G. Hilmer. 1994. "Strategic Outsourcing". Sloan Management Review, 35(4): 43-55.

Samlet sidetall/pensum

656 sider

Anbefalt litteratur

Ingen anbefalt litteratur.